Update cookies preferences Místní část Liblice - Český Brod - Vzdělávací kroužek mládeže 1923 - 1926
Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Vzdělávací kroužek mládeže Liblice

 

 

Zápisy ze schůzí

z let 1923 - 1926

 
 

Protokol

 

z valné hromady konané dne 11. února 1923 v hostinci pana Jos. Belzy

 

Předseda B. Livín zahajuje schůzi, vítá přítomnost a žádá p. pokladníka Frant Hybeše, aby sdělil finanční stav pokladny spolku :

 

Příjem za rok 1922 …………………. 4 871.    

Vydání ……………………………… 4 132,52 Kč

- 738,48 Kč

 

Zůstatek za rok  1921  …………….        329,46 Kč

Celkový stav v pokladně ………….     1 067,94 Kč

 

Vzato na vědomí a předsednictvu uděleno hlasování.

Přistoupeno k volbám :

Za předsedu navrhuje Kar. Kupec Frant. Jáska, což jednohlasně přijato. Za pokladníka navrhuje Jos. Moc Jaroslava Červinku, což též jednohlasně přijato. Domácí správce zůstává  Stanislav Belza, revisoři účtů lonští revisoři.

 

Návrh na rozpuštění kroužku podaný p. Vlad. Salamánkem padl pro odpor členstva.

 

V Liblicích dne 11. února 1923

 

Boh. Livín t.č. předseda

  Protokol

 

ze schůze konané dne 18. února 1923 v hostinci p. Jos. Belzy

 

Předseda p. Jásek zahajujíce schůzi vítá přítomné a žádá o zvolení jednatele.  Za jednatele navrhl p. Boh. Livín  Jos. Hybeše, což bylo jednohlasně přijato.

Pan Hrdlička jedná o vyrovnání koz na jeviště.

Pan Hrdlička žádá za cestu pro dříví do Kostelce 30 Kč, návrh ten byl všemi členy schválen, dvě kozy které si vypůjčil vrátí  a 30 Kč doplatí hotově, které si vypůjčil.

Pan Fr. Hybeš navrhuje, aby byli zavedeny členské legitimace, což bylo všemi členy schváleno.

Pan Livín navrhuje měsíční příspěvky 20 hal., což bylo jednohlasně schváleno.

St. Belza navrhuje, aby bylo zhotoveno jeviště jakož i jest pověřen přeptat se na zhotovení odborníku.

Volné návrhy :

Zapisovaní členů.

Návrh Kar. Kupce každou první neděli v měsíci se odbývá schůze.

Panu Belzovi se má zaplatit 10 piv jež byli dány strážníkovi na máje jakož i jednu tabuli skla, kterou Kar. Kupec rozbil při stavění jeviště a fůru písku přivést panu Černému.

Předání pokladní funkce.

V Liblicích dne 18. února 1923

 

Jos. Hybeš t.č. jednatel

Protokol

 

ze schůze konané dne 8. dubna 1923 v hostinci p. Jos. Nikla

 

Předseda Jásek zahajujíce schůzi vítá přítomné členy a žádá jednatele o přečtení protokolů z minulé schůze.

 

Jednáno s panem hostinským o požadavcích, zůstává vše při starém.

Návrh členek na odpuštění položky, kterou má nám Hrdlička zaplatit byl zamítnut.

 

Návrh Jaroslava Červinky na spolkové peníze dát do Městské spořitelny byl všemi členy schválen.

 

Návrh Fr. Jáska na spolkové razítko byl schválen

 

V Liblicích dne 8. dubna 1923

 

Jos. Hybeš t.č. jednatel

  Protokol

 

Valné hromady „Kroužku mládeže v Liblicích“ konané dne 15. března 1924 v hostinci p. Bláhy v Liblicích

 

Předseda Kroužku p. Jásek Fr. se na vyzvání nedostavil, tedy zahajuje valnou hromadu  nejstarší člen Bohuslav Livín. Vítá přítomné a děkuje za hojnou účast 30 členů starších i nově přistouplých. Apeluje na ně, by vždy povinnosti spolkové kladli před choutky osobní a schůze četně navštěvovali.

Sděluje, že za rok 1923 se žádná činnost nevyvinula, neb p. Jásek Fr. co předseda se o spolek nestaral. Na to dává čísti správu jednatelskou. Za omluveného jednatele Jos Hybeše  přednáší správu kolega Červinka a čte protokol minulé valné hromady a 2 schůze, která bez námitky  vyslechnuta.

Správa pokladní přednáší kolega Červinka, z niž vydáno, že na pořádaných   2. zábavách mikulášské a silvestru doplatilo se Kč  ……  Hotovost uložená v záložně v celku 1 052,- Kč – vzato na vědomí.

Správa inventáře, kolega Belza, sděluje, že jeviště následkem deští a špatné střechy je úplně zničeno a bude třeba poříditi jeviště nové. Ponechává se do volných návrhů.

Režie byla v minulém roce společná, poněvadž ale nic nedělalo, teda správa režiséra odpadla.

Revisoři účtu nebyli přítomni.

  Protokol

 

ze schůze konané dne 24. února 1925 v hostinci p. Bláhy Jos.

 

Předseda Kar. Kupec zahajuje schůzi a vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní z minulé členské schůze.

 

Správa pokladní z divadla „Byla myška“ :

vybráno  …………… 312,- Kč

výdej ……………… 112,80 Kč

                                    199,20 Kč

 

další ponecháno do příští členské schůze, jelikož není vše vyrovnáno

 

Na členských příspěvcích vybráno 53,50 Kč

 

Rozdávání úloh na kus „Tvrdé hlavy“

 

Přijímání nových členů, za člena se hlásí Šedina Jos.

 

Karel Kupec navrhuje by opakovala se „Byla myška“

 

Tím schůze skončena v Liblicích  dne 24. února

  Protokol

 

ze schůze konané dne 10. dubna 1925 v Liblicích v hostinci p. Bláhy  Jos.

 

Předseda Kar. Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

Správa pokladní

Ples pořádaný domovinou

                        Čistý výtěžek   120 Kč

Maškarní ples pořádaný od kroužku

                        Čistý výtěžek   48.80 Kč

Divadelní hra „Za srdcem“

                        Čistý výtěžek  250.90 Kč

Opakování „Bílé myšky“

                        Čistý výtěžek   53.20 Kč

 

Celkový příjem     3 152.75 Kč

 Vydání                   2 067.80 Kč

Pokladní hotovost  1 084.95 Kč

 

Placení příspěvku se nechá na příští schůzi.

 

Volné návrhy

Karel Kupec navrhuje, by byli přijati hoši, hudba, která by účinkovala při divadelních hrách.

Hudba nežádá žádného platu, jen by jim kroužek zakoupil noty, které budou ve správě hudby, ale majetkem kroužku. Hudba odhlasována a všichni hoši vstupují do kroužku.

            Plundr Jos.

            Pospíšil Karl.

            Chvojka Kar.

            Šuty Ant.

            Šuty Josef

            Šedina Frant.

            Hrdlička Frant.

Dále rozdávání úloh na kus „Kletba manonu“

Tím schůze skončena v Liblicích dne 10. dubna 1925

 

Protokol

 

ze schůze dne  5.6.1925 v Liblicích v hostinci pana Bláhy

 

Předseda Karel Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

Hra Tvrdé hlavy

            Vybráno          349.50 Kč

            Vydání             115.00 Kč

                                    234.50 Kč

 

Kletba manonu            264.80 Kč

                                    120.40 Kč

                                    138.20 Kč

 

Dále rozdávání úloh na hru „Nevěsta“.

Placení příspěvku vybráno 13.50 Kč

Přijímání nových členů.

Frant. Benešovský

Horák Jos.

Dále zakoupení not pro hudbu  10 Kč

Režisér Boh. Livín děkuje za ochotu na poslední činnosti na divadelní hře

Tím schůze skončena 5. 6. v Liblicích

  Protokol

 

ze schůze  konané 15. 7. 1925 v Liblicích v hostinci pana Bláhy.

 

Za nepřítomnosti předsedy Kupce zahajuje schůzi pan Livín a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

Celkem vybráno za sezónu …………….   5.047.75 Kč

Vydání …………………………………   4.092.32 Kč

Čistý výtěžek ………………………….       955.43 Kč

 

Pan Livín navrhuje, aby se dalo 800 Kč do záložny, což jednohlasně schváleno.

Volné návrhy

Jednatel Mládek skládá funkci a jest za něho zvolen Jos. Hybeš, dále rozhovor o dětském dni  a tím schůze skončena v Liblicích dne 15. 7. 1925

 

Jos. Hybeš 

jednatel

  Protokol

 

ze schůze konané 8. 8. 1925 v hostinci pana Bláhy v Liblicích

 

předseda Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy. Správy funkcionářů odpadají. Dále návrh na zhotovení lístku na Dětský den u pana Šubrta. Rozdělování funkcí na Dětskou slavnost. Vybráno na příspěvcích 5 Kč. Tím schůze skončena.

 

V Liblicích 8. 8. 1925

 

Jos. Hybeš

jednatel

 Protokol

 

ze schůze konané 20. srpna 1925 v hostinci pana Bláhy

 

Předseda Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy. Do zábavního výboru zvoleni jsou Hybeš Jos., Jandus Vác., Polák Jar., Hrdličková.

 

Volné návrhy

O volných návrzích projednávala se žádost pana Hybeše o prodeji piva v parketu. Volilo se lístky. Z 21 členů bylo 18 proti a 1 čistý. Ponechává se výčep panu Bláhovy. Tím schůze skončena .

 

V Liblicích dne 20. 8. 1925

 

Jos. Hybeš

jednatel

  Protokol

 

ze schůze konané dne 27.srpna 1925 v hostinci pana Bláhy

 

Předseda Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní

 

Celkový příjem z Dětského dnu             2 797.-   

Celkový vydání                                     2 194.20 Kč

Čistý výtěžek                                          602.80 Kč

 

Volné návrhy

Jandus navrhuje, aby se správa pokladní přednesla každé jednotlivé vydání zvlášť. Dále skládá pokladník Červinka  funkci. Předseda Kupec a jednatel Hybeš předkládají návrh by se konala ve středu 2. září mimořádná valná hromada.

 

 

V Liblicích dne 27. 8. 1925

 

Jos. Hybeš

jednatel

  Protokol

 

z mimořádné valné hromady konané dne 2. 9. 1925 v hostinci Bláhy Jos.

 

Předseda Kupec Kar. zahajuje schůzi, vítá přítomné a děkuje za hojnou účast 22 členů a dává čísti správu jednatelskou a pokladní s poslední valné hromady.

 

Dále přistoupeno k volbám. Jest voleno lístky. Kupec Jos. 16ti hlasy zvolen za předsedu a funkci přijímá.

Volba jednatele.

Za jednatele jest zvolen všemi hlasy Mládek Jos.

Volba pokladníka.

Všemi hlasy jest zvolen Jar. Červinka, který funkci odmítl. Jednohlasně byl zvolen Jos. Hybeš, který funkci přijímá.

Volba režiséra.

Jest zvolen jednohlasně pan Livín Boh., který funkci nepřijal a jest zvolen většinou Václ. Jandus.

Revizoři účtu.

Jednohlasně zvoleni Josef Martinek a  Jos. Horák.

 

Volné návrhy

Kupec navrhuje by se dal kroužek fotografovat, což odloženo do příští schůze.

 

V Liblicích dne 2. 9. 1925

 

J. Mládek

t.č. jednatel

  Protokol

 

ze schůze konané dne 14. 10. 1925 v hostinci pana Bláhy.

 

Předseda Jos. Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

Správa pokladní

Z divadla

„Návrat českého legionáře“

vybráno            329.- Kč

vydání              213.10 Kč

čistý zisk             115.90 Kč

 

Režisér p. Livín dává návrh by pořádána byla mikulášská zábava. Usneslo se by byla konána 28. listopadu 1925. Dárky se přijímají před mikulášskou zábavou a bude jako obyčejně půlnoční scéna. Hudba bude pana Kulhánka, vstup 8 Kč. Na přijímání dárků jsou zvoleni Martinek J., Jandus V., v pokladně J. Hybeš, Mládek J.

Mikulášskou scénu Jandus V.

Placení příspěvků

Na příspěvcích vybráno 34.50 Kč

Rozdávání úloh na Silvestra v sobotu dne 22 t.m.

 

Tím schůze skončena 14. 10. 1925

 

Mládek

t.č. jednatel

  Protokol

 

ze schůze konané dne 19. ledna 1926 v hostinci pana Bláhy.

 

Za nepřítomnosti předsedy J. Kupce ujímá se funkce místopředsedkyně pí Šedinová, vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

 

Správa pokladní

U večírku konaném dne 11. ledna 1926

vybráno            373.- Kč

vydání 200.20 Kč

čistý zisk            172.80 Kč

 

Režisér  p. Livín děkuje za činnost všem učinkujícím na večírku. Všichni členové navrhují by pořádán byl maškarní ples, což bylo všemi hlasy přijato. Pan Livín navrhuje by maškarní ples odbýván byl 30. ledna 1926. Navržen II. Rej masek!

Zvoleni do zábavního výboru jsou St. Belza,  Jandus V., Hybeš J., Mládek J.

Za úkol mají vyjednati hudbu, pozvánky, zvát, dekorace sálu, pokladna.

Vstup 8 Kč, garde 2 Kč

Zvaní na 24. t.m.  a jsou navrhnuti

Hybeš J., Burešová Ton., Belza Stan., Hrdličková, Mládek J., Rovná E.

 

Tím schůze skončena 19.ledna 1926

 

Mládek

t.č. jednatel

 Protokol

 

ze schůze konané dne 5. února 1926 v hostinci pana Bláhy

 

Předseda Jos. Kupec zahajuje schůzi, vítá přítomné členy a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

 

Správa pokladní

 

Z maškarního plesu konaného dne 31. ledna 1926

 

vybráno                       1 216.50 Kč

vydání             1 215.20 Kč

čistý zisk                             1.30 Kč

 

Po přečtení pokladního záznamu, ujímá se slova režisér pan Livín. Přátelé tyto dni jest 5leté trvání Vzdělávacího kroužku mládeže a děkuje všem starým i novým členům za trvalou činnost v kroužku a navrhuje by se mohlo 5leté trvání nějak oslaviti. Ale pro zimu a nepříznivé počasí ponechává se oslava na pozdější dobu.

Dále valná hromada odhlasovaná na 21. února  3. hodinu odpolední. Václav Jandus navrhuje by byla svolávaná valná hromada oběžníkem, což všemi hlasy schváleno.

Dále rozdávání úloh na divadelní kus „Pojď na mé srdce“

Pan Livín žádá, by jednatel podal správu za všechny zábavy, večírky, divadla a schůze.

 

Tím schůze skončená 5. února 1926

 

J.Mládek

t.č.jednatel

 Protokol

 

z valné hromady konané dne 28. února 1926 v hostinci Bláhy Jos. v Liblích

 

Předseda J. Kupec zahajuje valnou hromadu, vítá přítomné a děkuje za účast 16 členů a dává čísti správu jednatelskou a pokladní.

 

Správa pokladní

Kolega J. Hybeš čte záznamy 5letého konání kroužku, všechny divadla, večírky, zábavy  a hlásí vydání 21.000 Kč

Pokladní hotovost 196.40 Kč

 

Správa revizorní

Shledáno vše v pořádku

p. Livín děkuje všem za činnost v kroužku a přeje si by byla činnost ještě větší. Děkuje též p. Frant. Jáskovi za spoluúčinkování.

Všechny správy vzaty členstvem na vědomí a postoupeno k volbám

 

Volby

Předseda Jos. Kupec skládá funkci pro nedostatek času.

Za předsedu všemi hlasy zvolen Jos. Martinek.

Místopředsedkyně p. Bě. Šedivá

Jednatel

Pokladní    J. Hybeš

Režisér p. Boh. Livín

Revisoři účtu Jar. Červinka

                       Jar. Livín

Členy výboru

            Vác. Jandus

            B. Hybešová

            Ton Bursová

            Frant. Pevná  

 

Přeptat se na plátna a nechati malovati les.

 

Tím skončena valná hromada dne 28. února 1926

 

Zápisy jsou opsány z originální Knihy jednacích protokolů, která je uložena v Okresním archivu v Kolíně a zveřejněno se souhlasem archivu.