Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů I. část 1931 - 1932

 Sbor dobrovolných hasičů

 
 
 
 

Zápisník schůzí

 

z let 1931 - 1932
 
 
Zápis první výborové schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala dne 3. září 1931 v hostinci bratra Frant. Hybeše
 

            Bratr starosta zahájil schůzi v 8 hodin, vítá přítomné a podle programu nechává zvolit funkcionáře, kteří byli valnou hromadou ponecháni do této schůze. Všemi hlasy zvolen jednatelem bratr Jandus Václav, pokladníkem bratr Hlaváček Josef, zbrojmistři bratři : Dušek Josef, delegát na žup. schůze bratr Gogela František, samarit. bratr Boháček Josef, náhradník do výboru za bratra Hlaváčka zvolen bratr Pazderec.

            Po volbě čte bratr starosta došlé dopisy a předkládá výboru došlé vzorky látky na pracovní obleky, vybrán jeden vzorek a ujednáno, že jak bude možno, že látka se na 12 až 14 obleků objedná. Ostatní dopisy byly projednány a schváleny. Následují volné návrhy, ve kterých jednáno bylo ohledně pořádání taneční zábavy o posvícení za přítomnosti p. kapelníka Zedníka, vyjednána hudba a odhlasováno, by se zábava konala.

            Jelikož žádných jiných návrhů není bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí.

 
starosta                                                                                              Jandus

Homolka                                                                                             t.č. jednatel

 
 

Zápis první členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích v hostinci bratra Fr. Hybeše, konané 23. září roku 1931

 

            Za nepřítomnosti bratra starosty zahájil schůzi náčelník bratr Staněk za přítomnosti 14 členů o půl 9 hod. a žádá bratra pokladníka, aby podal správu, jaký byl příjem a vydání z posvícenské taneční zábavy

pokladní zpráva :

v neděli vybráno     2 304 Kč 70 hal.

v pondělí vybráno   1 190 Kč 50 hal.

celkově vybráno     3 495 Kč 20 hal.

 

            Vydání nemohlo býti zjištěno, jelikož některé účty nebyli bratru pokladníku odevzdány. Bratr Boháček Josef navrhuje, vyúčtování aby bylo ponecháno do příští členské schůze, což je také přijato.

Pro nedostatečný počet členů nemohlo být o jiných záležitostech jednáno, po menší debatě bratr náčelník schůzi končí o půl 11 hod.

 
Homolka                                                         Jandus

starosta                                                                       t.č. jednatel

 
 

 Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 31. října 1931 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Bratr starosta zahajuje schůzi o půl 9 hod., vítá přítomné a žádá předsedu zábavního výboru, aby podal zprávy z večírku, který se pořádal 28. října. Bratr Procházka hlásí, že na vstupném bylo

 
            vybráno 317 Kč 50 hal.
            vydání   196 Kč 60 hal
        čistý zisk   120 Kč 90 hal.
 

Bratr starosta děkuje zábavnímu výboru za jeho první podnik, který v tak krátké době byl nacvičen a velice dobře se vydařil a přál by si, aby zábavní výbor v jeho podnicích dosáhl takového výsledku pokaždé. Dále se táže bratra Procházky zdali peníze, které zbyly odevzdal bratru pokladníkovi.

Na tuto otázku bratr Procházka poznamenává : jestli obnos, který z večírku zbyl mohl by si ponechat zábavní výbor na zakoupení potřebných věcí na jeviště a podob. Otázka tato ponechána ke projednání do výborové schůze.

            Dále je na programu stanovení členských schůzí, hlasováním schválen návrh bratra jednatele, aby se schůze konala každou první sobotu v měsíci. Bratr náčelník navrhuje, že po každé schůzi se bude odbývati cvičení, po menší debatě dává návrh bratr Rezek, aby cvičení se odbývalo v den mimo schůze a dále navrhuje bratr Boháček, že cvičení může být několikrát v týdnu i v den schůze, ale vždy před schůzí. Hlasováním návrh všemi přijat. Dále podotýká bratr Urban Václ., aby zábavní výbor z každého podniku podával zprávu ve členské schůzi. Na žádost bratra předsedy zábavního výboru zvolen do výboru bratr Gogela. Bratr Urban Václ. se táže zda-li zábavní výbor je samostatným odborem neb ne? Bratr starosta odpovídá, že jmenování bude takové, jaké je ve stanovách. Bratr Boháček dává návrh, aby požární pohotovost stál vždy jeden člen. Návrh tento vzat je v úvahu a přečtení policejního řádu ve výborové schůzi k projednání. Bratr Rus dává návrh na sehrání divadla. Bratr starosta zplnomocňuje zábavní výbor, co se týče divadel a podobných podniků ve prospěch sboru, aby si výbor zařídil sám. O jistém bodě rozpředla se debata, která dovršila ostřejšího rázu a byla bratrem starostou schůze přerušena, poděkováním za účast a schůzi o půl 11 hodině končí.

 
Homolka                                                                                 Jandus

starosta sboru                                                                          t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 9. prosince 1931 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

Schůzi zahájil bratr starosta o půl 8 hod., vítá přítomné členy a žádá bratra jednatele by přečetl zápis předešlé schůze. Zápis byl přečten a všemi členy schválen.

Dále podává bratr starosta zprávu ze společné schůze S.K. divadelního kroužku, které se zúčastnil jako zástupce sboru, ohledně společného užívání jeviště. Žádné definitivný správy nemohl podat, jelikož zástupci divadelního kroužku se ohražují, že spolek nebyl rozpuštěn a že svolají do 14 dní valnou hromadu, ze které nám své rozhodnutí oznámí.

Po menší debatě přikročeno ke stanovení dne pořádání prvního hasičského plesu. Návrh je aby se pořádal 9. ledna 1932. Bratr starosta pro návrh nechává hlasovat. Výsledek hlasování je 9 hlasů pro a 2 proti. Většinou je přijat návrh na pořádání plesu 9. ledna. Pozvánky nechá tisknout bratr starosta a připomíná, že o roznášení se musí postarat náčelník bratr Staněk a další se ponechává zábavnímu výboru.

Dále byla podávána zpráva pokladní z divadelního představení a Mikulášské zábavy :

Na divadle vybráno bylo 256 Kč

                        vydání       91 Kč 50 hal.
              čistý výtěžek       164 Kč 50 hal.
 

Na Mikulášské zábavě vybráno   809 Kč 20 hal.

                                   vydání   680 Kč

čistý výtěžek                               129 Kč 20 hal

Bratr starosta se ptá má-li někdo nějaký dotaz ohledně zprávy pokladní. Žádný ničeho nenamítá, proto přikročeno k jednání ohledně pořádání silvestrovského večírku. Bratr Staněk dává návrh by se pořádal večírek jen přátelský, po menší debatě nechává bratr starosta o návrhu hlasovat, všemi členy je přijat. Odhlasováno bylo také, aby se vzala hudba. Dále jsou volné návrhy, jelikož žádné nejsou bratr starosta o půl 10 h. děkuje za účast a schůzi končí.

 

Homolka                                                                     Jandus Václ. t.č. jednatel

 

Zápis schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 20. ledna 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi o 8. hod., vítá přítomné členy a nechává čísti zápis z předešlé výborové schůze, který byl po přečtení členy výboru schválen. Dále bratr starosta hlásí, že za minulý rok bylo zakoupeno pro sbor za spoluúčasti obecního starosty p. Františka Hybeše pro 16 mužů výzbroje a výstroje, na obleky byla objednána látka, zaplaceno za ní 749,70 Kč, krejčímu od ušití vyplaceno 560,00 Kč.

            Správa pokladní za rok 1931 činí
                                   příjem    5 332,75 Kč

                                       vydání   4 989,00 Kč

                                        zbývá      343,75 Kč

 

Dále je správa revizoru účtu :

            Bratr Hybeš hlásí, že našli vše v nejlepším pořádku. Bratr starosta, se ptá, nemá-li někdo námitek proti správě pokladní. Nikdo se nehlásí.

Následuje správa zábavního výboru :

na vstupném vybráno 28.10.        317,00 Kč     vydání 195,60 Kč

na vstupném vybráno 28. 11.        256,00 Kč     vydání    91,50 Kč

na vstupném vybráno 6.12.          809,00 Kč     vydání 680,00 Kč

na vstupném vybráno 31. 12.        333,00 Kč    vydání 296,20 Kč

 

celkový příjem činí                    1 715,00 Kč      vydání 1 263,30 Kč

Po schválení správy zábavního výboru, povolenu mu zříditi vlastní jeviště, odhlasována správním výborem částka 1.600,00 Kč a musí hledět, aby částku nepřekročili.

            Dále byla provedena volba dvou delegátů na župní valnou hromadu, jednohlasně zvoleni bratři Gogela František a Procházka Josef, funkce přijímají. Na programu bylo také, zda-li se má konati valná hromada, neb usneseno a odhlasováno správním výborem bylo by se konala jen řádná členská schůze.

            Následují volné návrhy, ve kterých přečteny byly došlé nabídky na stroje, které byly prodebatovány, jiných návrhů nebylo. Bratr starosta děkuje za účast a schůzi v 11 hod. končí.

 
Homolka                                                                                 Jandus
starosta                                                                                                t.č. jednatel
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 31.1.1932 o 3. hod. odp. v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

Schůzi zahájil bratr starosta, vítá přítomné členy a žádá bratra jednatele by přečetl zápis předešlé schůze. Zápis byl přečten a všemi jednohlasně schválen. Dále nechává číst program okrskové školy a poučuje o významu a účasti všech členů na tuto školu. Dále podává zprávy ze schůze správního výboru . Vysvětluje případ, který se stal při nákupu výzbroje.

            Bratr Červinka žádá vysvětlení tohoto případu, které mu bratr starosta zodpověděl. Bratr Hrdlička Josef navrhuje by se při nákupu nevyhledávaly velkonákupny. Dále je správa pokladníka. Bratr pokladník neměl sebou knihu, následuje zpráva zábavního výboru, kterou podává bratr Rus.

Bratr Gogela podotýká, že by si přál by zábavní výbor vedl vše v nejlepším pořádku, by nebyly nějaké mýlky. Bratr starosta žádá o schválení správce zábavního výboru a následuje zpráva náčelníka. Náčelník bratr Staněk funkce se vzdává pro nedostatek volného času. Resignace všemi členy jednohlasně přijata. Bratr starosta děkuje bratru Staňkovi za krátké působení a žádá by si členové zvolili cvičitele. Návrhy jsou na bratry J. Rusa, J. Procházku, K. Kozáka. Bratr Hrdlička Josef se přikloňuje k návrhu, jestli že funkce té se neujme místonáčelní bratr Urban. Bratr Gogela přimlouvá se by rozhodně se ujmul funkce bratr Kozák. Všemi jednohlasně zvolen. Bratr Kozák funkci přijímá s těmito podmínkami.

            Bratr starosta děkuje bratru Kozákovi za jeho slova a žádá členstvo by se jemu ve všem podvolilo. Cvičení stanoveno pro měsíc únor na tyto dny : úterý a pátek, vždy od půl osmé.

            Předseda zábavního výboru bratr Rus žádá o zvětšení zábavního výboru. Navrženi a hlasováním všemi přijati bratři : Hrdlička J., Horák J., Livín B. Funkce přijímají.

            Bratr starosta žádá přítomné, by se rozhodli o konání valné hromady. Všemi členy odhlasováno, by se valná hromada nekonala. Předseda bratr Rus hlásí, že chtějí pořádati Josefskou zábavu a že si vyžádali od p. kapelníka Zedníka a p.kapelníka Hybeše mnoho-li by si požadovali.

p. Zedník 360 Kč, 1 litr piva na muže, 8 hudebníků

p. Hybeš 350 Kč, beze všeho, také 8 hudebníků

            Bratr starosta připomíná, aby zábavní výbor ohledně kapely, by se rozhodl sám. Jelikož žádných dalších návrhů není, bratr starosta děkuje všem za účast a schůzi o 5 hod. končí

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                           t.č. jednatel

 

Zápis schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 8. března 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi o půl 9 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis poslední výborové schůze. Zápis byl přečten a členy výboru schválen. Dále přečítá bratr starosta nabídky na stroje, které došly od Františka Máry z Tábora a bratra sboru Pečeckého a připomíná, že by mohlo několik členů na stroj do Peček se jíti podívat. Správu z župní valné hromady bratr Urban podává a hlásí také, že sbor náš byl přijat do svazku župy. Správu uvádí za ne úplnou z důvodu, že valná hromada se hlučně chovala a že byla předčasně rozpuštěna. Bratr starosta Homolka sám dokládá, že valná hromada nebyla ukončena a připomíná, že se s ní bude ještě pokračovat, po ujednání v okrskové schůzi. Výborem byli přijati za činné členy Pazderec Oldřich a Hrdlička František.

            Dále bylo schválení žádosti zábavního výboru na postavení jeviště. Jelikož zábavní výbor neměl přesný výpočet, jaký náklad by jeviště stálo, po menší debatě usneseno, aby členové zábavního výboru si opatřili řádný rozpočet a s tím přišli do příští schůze.

Volné návrhy

Bratr Urban Václav žádá vysvětlení, proč se nekonala valná hromada a proč se nevolil náčelník. Vysvětlení mu dal bratr starosta Homolka. Dále se ptá, jakým právem byl připuštěn bratr Procházka Josef k nacvičování prostných cvičení. Na to rozpředla debata ostřejšího rázu a bylo mluveno tak jak se ve schůzi správně vybraně mluviti nemá. Přihlásil se o slovo vzděl. bratr Kozák a podotýká, že vidí i ve výb. neukázněnost a nedoporučuje by se schůze odbejvali takovým-to způsobem, by se jednalo opravdu bratrsky klidně. Bratr starosta děkuje bratru vzdělavateli za pronešená slova a ukládá členům by si je vzali k srdci. Jiných návrhu není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11h. končí.

 
Homolka                                                                                 Jandus

starosta                                                                                              t.č. jednatel

 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 2. dubna 1932 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod., vítá přítomné členy a přečítá článek z Hasičských rozhledů ohledně stráž. služby, po přečtení rozvedena menší debata, po které bratr cvičitel podává zprávu o docházce cvičení a připomíná, že náčelník se zvolí jen ten, který bude nejlépe cvičiti. Dále bratr Urban V. přečítá zprávu ze schůze tech. výboru a zároveň připomíná by se usneslo zda-li mají strážní služby stát všichni činní členové a neb jen ti, kteří jsou vyzbrojeni. Bratr Kozák dává návrh by chodili podle abecedy, jen ti kteří jsou vyzbrojeni, ostatní až výzbroj dostanou. Hlasováním návrh bratra Kozáka 12 hlasy x 4 přijat. Bratr starosta připomíná, že stání služby krojovaných je povinnost, nekrojovaní se můžou hlásit dobrovolně.

            Dále bratr starosta žádá členy by si stanovili den a program na konání sborové školy.

            Bratr Boháček dává návrh na neděli 24. dubna na 9. hod. dopolední, návrh ten přijat.

Program : 1. povinnosti hasiče, 2. pojišťování, 3. bratr Bartl, program všemi hlasy schválen. Dotaz bratra Procházky ohledně místa od p. Bašty. Bratr starosta hlásí, že místo je zaplaceno a že opatří klíč a místo nechá dáti do pořádku. Nedopatřením špatně protokolován zápis výborové schůze. Bratr Kozák dává návrh by po každém přečtení zápisu byl protokol podepsán dvěma nejstaršími členy, že zakládá se vše na pravdě. Bratr Procházka připomíná by členům, kteří nechodí do schůzí ani do cvičení, se odebrala výstroj a výzbroj dala se těm, kteří pilně dochází a cvičení prostná se budou nacvičovat . Také v neděli povinnost všech nutna a cvičení ve všední dny se budou odbývat o 8 hod. Bratr Kozák žádá bratry by lepší docházeli.

            Jiných návrhů ani dotazů není bratr starosta Homolka děkuje za účast a schůzi o půl 11. končí

 

Homolka                                                                     Jandus Václav

starosta                                                                       t.č. jednatel

 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 17. května 1932 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o půl 9 hod. večer, vítá přítomné členy a nechává čísti zápis z poslední členské schůze.

            Bratr vzdělavatel Kozák odevzdává bratru starostovi kytici a blahopřejný dopis k jeho ctěným jmeninám. Sám mu přeje také mnoho zdraví. Bratr starosta děkuje všem členům. Přečten byl zápis schůze a všemi přítomnými schválen. Dále podává zprávu bratr starosta z mimořádné valné hromady župy a přečítá článek z hasičských rozhledů o nesprávném hospodaření v Z.H.J. při stavbě hasičského domu. Po přečtení rozpředla se debata, ve které odsuzovali členové vedení Z.H.Jed.

            Za člena všemi hlasy přijat Frant. Kořínek. Dále je správa zábavního výboru ze slavnosti máje.

příjem               3 077 Kč 65 hal.

vydání              1 974 Kč 50 hal.

čistý zisk          1 102 Kč 15 hal.

 

Volné návrhy

            Bratr Procházka žádá, aby byl zvolen cvičitel sboru, který by se ujal velení za nepřítomnosti bratra cvičitele. Bratr starosta nechává o návrhu hlasovat, většina je pro návrh, přikročeno je tedy k volbám.

            Do cvičitelského sboru zvoleni bratři : Pazderec F., Moc Ant., Rezek Václ., Dušek Jos., Urban Frant., funkce přijímají. Bratr Urban Frant. se ptá bratra Boháčka, jestli vykonal obchůzku po obci s listinou, která mu byla dána br. žup. samar. Bartákem při sborové škole. Bratr Boháček odpovídá, ze neměl vůbec volný čas a slibuje, že v krátké době vše vykoná. Jelikož jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí.

 

Homolka                                                                     Jandus Václav

starosta                                                                                   t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 28. května 1932 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod. več., vítá přítomné členy a čte došlé dopisy, mezi kterými parte čestného jednatele župy bratra Jana Čermáka, člena Čes. sboru hasičské jednoty, čestného člena sboru Přišimasy. Povstáním všech, vzdána zesnulému čest. Dále čten přípis od bratra Urbana, který byl na návrh bratra Boháčka nechán do příští schůze. Zvolení člena k tech. zbrojů, bratr Rezek navrhuje bratra Pazderce Fr., návrh jednohlasně přijat. Bratr Pazderec funkci přijímá.

            Volných návrhů žádných není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10. hod. končí

 

Homolka                                                                     Jandus Václav

starosta                                                                                   t.č. jednatel

 

Zápis schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 12. července 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi o ½ 9 hod. večer. Vítá přítomné členy a omlouvá bratra vzdělavatela Kozáka, který se nemohl dostavit, ale s každým usnesením z této schůze prý bude souhlasit. Dále podává zprávu, že župní valná hromada, která se odbývala 26.6.1932 ve Vyšehořovicích, jako hlavní podotýká, že členské příspěvky pro rok 1932 nejsou ještě stanoveny a že celý postup té valné hromady se mu moc nelíbil. Dále bratr Procházka předložil program na domácí cvičení, které by se mohlo odbývat, ohledně toho rozpředla se menší debata, po které bratr Rus žádá, by se věc ta nechala odhlasovat ve členské schůzi, jelikož schůze byli přítomní i činní členové mimo výboru. Bratr starosta nechává hlasovat, kdo je pro domácí cvičení, cvičení odhlasováno 6 – 1. odbývati se bude 4. září 1932.

Volné návrhy

Bratr Boháček žádá bratra starostu, aby poslal přípis obecnímu zastupitelstvu, jak nahlíží na sbor a zda hodlá přijmout kavenci při koupi stroje. Bratr starosta přislibuje, že tak učiní. Bratr Hybeš dává návrh, by se požádalo obecní zastupitelstvo protektorát při pořádání domácího cvičení a s tím také žádost o povolení na stavbu definitivního plotu kolem lípy svobody.Hlasováním tyto body všemi hlasy schváleny. Dále na návrh bratra Rusa by řemínky k opaskům se zaplatili ze sborové pokladny, výborem schváleno, dále se táže mnoholi nám darovali pojišťovny, bratr starosta hlásí, které pojišťovny již poslali a jaké obnosy.

Pojišťovna Slavie 300 Kč, Rolnická 150 Kč, Plaňan 100 Kč, Občanská záložna v Čes. Brodě 200 Kč, Hospodářská 100 Kč. Bratr pokladník předkládá k nahlédnutí spořit. knížky na 2.959,30 Kč a druhou na 100 Kč.

Bratr Procházka připomíná, že by bylo záhodno koupiti hákové žebříky. Bratr starosta slibuje, že písemně se optá molitorské továrny na jejich cenu. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí.

 

Jandus t.č. jednatel

 

Zápis ze schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 26. srpna 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše 

 

            Bratr starosta zahájil schůzi o půl 9 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední výborové schůze. Zápis byl přečten a členy výboru schválen.

            Bratr starosta přečítá došlé dopisy ohledně sboru přiřknuté stát. subvence a nabídkové. Dále čte poučný článek z Hasičského rozhledu a doporučuje bratru náčelníku, by je přečetl bratřím ve cvičení, bratr náčelník slibuje, že tak učiní. Rozpředena byla debata ohledně přidělené subvence a koupě stroje. Bratr vzdělavatel se ptá ohledně založení žactva, jak sbor zamýšlí. Bratr starosta ho ujišťuje, že o to se sám v krátké době postará.

Žádné jiné jednání není, návrhy nebyly, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

Jandus Václav t.č. jednatel

 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 13. září 1932 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Bratr starosta zahájil schůzi o ½ 9 hod., vítá přítomné a podává vysvětlení ohledně ručení obecního zastupitelstva a připomíná, že společně s panem starostou se budou informovat u peněžních ústavů v Českém Brodě, ohledně zápůjčky. Náčel. bratr Pazderec podává zprávu z domácího vystoupení a žádá by byl proveden zápis žactva. Pověřeni tím bratři : náčelník Pazderec a místostarosta Moc.

            Bratr Boháček dává návrh by se by se bratři pro letní období zřekli ve prospěch sborové pokladny poplatku ze služby. Hlasováno 7 pro x 2 proti. Bratru Pazdercovi se ukládá by prohlédl skříň u pana Zoubka v Brodě, na uschování archivu. Bratru Duškovi udělena na 2. měsíce dovolená. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  jednatel
 
 
 
 

Zápis ze schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 5. prosince 1932 v hostinci bratra Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta v 8 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední výborové schůze, který byl členy výrobu schválen. Bratr starosta čte došlé dopisy, ujednáno by si zakoupil pro sbor 1. hasičský sborník. Čten dopis pí Baštové, ve kterém vypovídá nájem na rok 1933. Bratr Boháček dává návrh by se sbor již o zahradu tu více nezajímal, pro veřejné vystoupení, že se vždy nějaké místo najde, návrh všemi přijat. Dále bratr starosta podává zprávu ze župní valné hromady konané 27. listopadu 1932 v Českém Brodě a přečítá stanovený program na sborovou školu, která se koná 11. prosince 1932. Bratr vzdělavatel Kozák žádá by vzali sebou i žactvo do této školy. Bratr vzdělavatel upozorňuje by cvičitelé žactva odbývali cvičení pravidelně a byli vždy dochvilní a nenechávali dítky dlouho na sebe čekati a bratr náčelník by sestavil cvičitelský program a pověsili ho do sálu.

 

            Stanovení programu na valnou hromadu, která má se konati 18. prosince 1932 v 1 hod. odpol.

Program stanoven takto :

1.       zahájení bratrem starostou Homolkou

2.       čtení zápisu

3.       zpráva funkcionářů

4.       volba náčelníka a místonáčelníka

5.       ref. okrsku

 

Volné návrhy a dotazy

Na přímluvu bratra starosty zapůjčeno jeviště divadelní společnosti, ujednáno také by se pořádal ples 7. ledna 1933. Bratr starosta udílí bratru Rusovi, aby svolal schůzi zábavního výboru a projednal silvestra, divadlo a ples.

Jiné návrhy nejsou, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 10 hod. končí

 

Jandus Václav

jednatel