Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů IV. část 1937 - 1947

Zápisník schůzí

 

 

z let 1937 - 1947

 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 21. května 1937 v místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratří :

Homolka V., Boháček J., Rus J., Bičák F., Pazderec F., Černý J., Houdek J., Řezáč Jos., Kuklík J., Bureš V., Diviš R., Houžvička K. s tímto pořadem

 1. zahájení

 2. okrsková přehlídka ve Velence

 3. župní sjezd v Třebestovicích

 4. zpráva bratra starosty

 5. zpráva bratra náčelníka

 6. volné návrhy

Jednání :

            Starosta zjišťuje počet přítomných a jelikož je schůze usnášení schopná, vítá přítomné a schůzi v 8 hod. večer zahujeje.

Bod 2. bratr starosta prohlašuje, že by rád vedl z našeho sboru deputaci, která by se účastnila okrskové přehlídky ve Velence; žádá přítomné, aby se dobrovolně přihlásili. Bratrem Boháčkem jsou navrženi tito bratři : Řezáč J., Kuklík J., Houdek J., jmenovaní bratři přijímají.

Bod 3. bratr starosta navázal řeč ohledně župního sjezdu v Třebestovicích a ptá se přítomných, kolik se jich přihlásí na tento župní sjezd. Bylo přihlášeno 12 mužů cvičících, necvičící 2, žaček 14. 1 žena vedoucí. Dále žádal bratr starosta bratra náčelníka v jaké výši má býti vyplacené cestovné pro 1. člena, jak do Velenky, tak do Třebestovic. Bratr náčelník dal návrh by se vyplatilo každýmu členu Kč 15, návrh se jednomyslně schvaluje. Návrh bratra Houžvičky, by každý žák dostal 1 Kč se také schvaluje.

Bod 4. legitimace pro činné členstvo objednal bratr starosta a předložil je v této schůzi k nahlédnutí, ale jelikož je župa přejmenována na okresní jednotu a legitimace mají ještě jmenování staré, bylo usneseno je vrátit k opravě.

Bod 5. dále přikročeno k jednání, které se týká krajského sjezdu v Kutné Hoře. Bratr starosta připomíná, že okrsek platí dopravu tam i zpět, kdob y se chtěl sjezdu zúčastnit, aby se přihlásil. Jelikož se nikdo nepřihlásil, žádá bratr starosta bratra náčelníka, aby podal zprávu ze župního sjezdu ve Vyžlovce župy Černo Kostelecké, zpráva byla bratrem náčelníkem přednesena a všemi pozorně vyslechnuta.

Bol 6. bratr náčelník připomíná, že sbor nemá peněz na běžná vydání, tak že by bylo zapotřebí něco dělat. Podává návrh, aby sbor pořádal pouťovou zábavu. Bratři se k tomuto návrhu připojili. Bratr starosta nechává o návrhu hlasovat a sám s tímto návrhem souhlasí.

Před tímto návrhem odešli bratři : Rus J. a Houžvička K., jmenovaní nehlasovali pro ani proti. Bratr starosta se ptá, jak tuto zábavu pořádati. Bratr Boháček dává návrh, aby zábava byla pořádána pod hlavičkou sboru, návrh bratra Boháčka všemi schválen.

Bratr starosta žádá přítomné, aby si zvolili zábavní výbor. Bratr Boháček do zábavního výboru navrhuje bratry : Houdek J., Kuklík J. a Řezáč J., návrh ten všemi schválen a jmenovaní bratři funkce přijímají.

Jako dodatek bylo pojednáno o hasičském plesu pro rok 1938 na druhou sobotu v lednu tj. 15. pověřen byl bratr starosta, aby pojednal o hudbě na tento ples s panem kapelníkem Vlasákem z Kolína.

Jiných návrhů nebyl a proto bratr starosta děkuje přítomným za účast a schůzi v 11 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

             jednatel

 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 23. srpna 1937 v místnosti hasičské zbrojnice za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Boháček, Diviš, Urban, Bureš, Moc, Jandus, Řezáč, Rezek, Houdek.

 

            Starosta bratr Homolka vítá přítomné a schůzi o 8 hod. zahajuje, na programu je pořádání posvícenské zábavy.

            Bratr starosta žádá bratry, aby se vyjádřili zda-li jsou proto, aby se pořádala sborem tato zábava a to jenom v pondělí na zlatou, nebude-li pořádat v neděli bratr Hybeš František zábavu a S.K. v pondělí. Za těchto podmínek všemi přijato a navrženo, aby sbor vyslal 2 bratry do schůze místního S.K. a projednali s mini tuto záležitost a ve středu přinesli zprávu o výsledku jedná. Zvoleni byli bratři Pazderec F. a Jandus Václ.

            Bratr Pazderec se zmiňuje ohledně příštího plesu, by se vzala hudba levnější a to p. Zedníka, tento návrh nebyl uznán a navázal se rozhovor o hudbě p. Vlasáka a byl dán návrh, aby bratr starosta napsal p. Vlasákovi dopis s přesným datumem 8. ledna 1938. Usneseno, aby se pokračovalo ve schůzi ve středu 25. 8. 1937 po zprávě získané ze schůze S.K. a pak se vše zařídí definitivně. S tímto schůze skončena o 9 hod. Bratr starosta děkuje za účast a žádá bratry, aby přišli ve středu určitě.

 

Zapsal : Jandus Václa                                                  Homolka

              t.č. jednatel

 

 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů, konané dne 25. srpna 1937 v místnosti hasičské zbrojnice za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Boháček, Houžvička, Řezáč, Jandus, Rezek, Urban, Černý, Kuklík, Rus.

 

            Schůze tato se konala jako pokračování schůze konané 23. 8.1937. Bratr starosta schůzi zahajuje, vítá přítomné a oznamuje, že program schůze je pořádání posvícenské zábavy a žádá bratra Pazderce, aby podal zprávu o jednání s S.K. Bratr Pazderec hlásí, že ve schůzi S.K. konané 24.8. prohlásil předseda S.K. p. Ing. Benedikt, že bude-li sbor dobrovolných hasičů pořádat v pondělí taneční zábavu, že oni ji budou mít tedy jenom v neděli, což bylo ostatními schváleno.

            Bratr starosta se ptá, zda-li souhlasí bratři na pořádání zábavy v pondělí, aby pozvednutím ruky dali souhlas. Všemi jednomyslně schváleno pořádání zábavy v pondělí 27. září v hostinci bratra Františka Hybeše. Bratr starosta žádá o navržení členů do zábavního výboru.

Bratr Řezáč jmenuje do zábavního výboru bratry : Rezek, Urban, Černý, Jandus, Kuklík, Houžvička, Pazderec. Jmenovaní bratři funkce přijímají.

Bratr Rus se omlouvá, že nemohl se dostaviti do schůze předešlé, kde bylo jednáno o hudbě na ples a neschvaluje bráti tak drahou hudbu, jako je p. Vlasáka, že by nám stačila hudba levnější a uvádí že máme hodně placení a malý příjem. Bratr starosta odpovídá, že máme již s p. Vlasákem definitivní ujednání již z dřívějška a že nyní čeká jen na přesný datum, který byl stanoven v předešlé schůzi na 8. ledna 1938 a to že již zrušiti nejde a rozdíly na honoráři, že by nebyli veliké.

            Ku vybírání členských příspěvků stanoveni bratři Urban, Houžvička – starou ves a cukrovar, Černý, Bureš V. ul. k Přistoupimi, novou ulici až ke škole.

            Jiného jednání není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 9 hod. končí

 

Zapsal : Jandus Václav

             t.č. jednatel

 

 

Zápis o řádné schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 18. září 1937 v hasičské zbrojnici za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Rus, Bičák, Urban, Jandus, Houžvička, Rezek, Bureš V., Diviš, Černý, Boháček, Kuklík J.

 

            Schůzi zahájil bratr starosta o 7 hodině večer, vítá přítomné a žádá by povstáním vzdali posmutnou poctu zemřelému našemu milému prvnímu presidentovi T. G. Masarykovi. Bratr starosta děkuje za učiněný projev a předčítá dopis od župy týkající se pořádání pietní přednášky a zapálení hranice v předvečer pohřbu pana prezidenta Osvoboditele.

            Bratr starosta připomíná, že pořádá pana profesora z Hospodářské školy o přednášku životního díla pana prezidenta Osvoboditele a zásluhu o vybudování naši samostatnosti.

            Bratr starosta žádá bratry, aby činili návrhy, jak má býti hlavička na oznámení občanstvu o pořádání této přednášky. Bratr Jandus dává návrh, aby hlavička zněla Sbor dobrovolných hasičů S.K.S.Svobody a občanstvo. Návrh je přijat a všemi schválen. Bratr starosta nechá natisknouti plakátky. Jiného jednání není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 9 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

             t.č. jednatel

 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů konané dne 13. listopadu 1937 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec F., Moc A., Průcha J., Urban F., Rezek V., Kuklík J., Diviš R., Hybeš F., Jandus

 

            Schůzi zahájil bratr starosta o 8 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis o poslední členské schůzi. Zápis byl přečten a všemi schválen. Bratr starosta čte přípis od župy týkající se pořádání kursu pro cvičitele žactva v Praze. Kurs ten má se pořádati po několik neděl, výlohy tím spojené má hraditi sbor sám. Bratr starosta připomíná, že výlohy s tím spojené by byli dosti velké a sbor, že nemá žádné peníze v pokladně. Dává návrh, poslat župě přípis, aby kurz navštěvoval župní náčelní a instruktor a pak vycvičili cvičitele ve sborách. Návrh bratra starosty je všemi přijat a schválen.

            Dále jednáno o pořádání plesu. Bratr Pazderec dává návrh, aby se projednala ještě jednou otázka týkající se hudby, že hudba kolínská je moc drahá a kapela p. Zedníka se o posvícení pěkně osvědčila a jistě by to byl finančně dost velký rozdíl. Po menší debatě a různých návrhách usneseno : sjednati hudbu s p. Zedníkem. Přihlásil se bratr Urban F., že dojede k p. Zedníkovi a přinese od něj nabídku na ples na den 8. ledna 1938.

            Bratr starosta žádá přítomné, aby si zvolili zábavní výbor. Bratr Pazderec jmenuje tyto bratry : Houžvička K., Řezáč, Kuklík J., Urban F., Houdek, Jandus. K pokladně bratři : Homolka Vr., Průcha, Moc. Další se ponechává zábavnímu výboru.

            Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí

 

Jandus Václav

jednatel

 

Zápis o řádné výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané 12. února 1938 v místnosti hostince bratra Jos. Hybeše za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Houžvička, Průcha, Urban F., Rezek, Černý, Kuklík, Diviš, Jandus, Houdek J. s tímto pořadem :

1.       zahájení

2.       správa starosty

3.       volby funkcionářů

4.       volné

 

Schůzi zahájil bratr starosta o 8 hod. večer, vítá přítomné a připomíná, aby bratři zvláště letos navštěvovali pilně schůze, by byli řádně o všem poučeni a župní sjezd, který se má letos odbývati v Liblicích by vyzněl zásluhou naši s velikým úspěchem, a proto jest zapotřebí abychom všichni do jednoho byli tam, kde nás bude zapotřebí.

Bratr starosta žádá bratry, aby činili návrh na jednatele. Bratr Kuklík jmenuje bratra Janduse. Návrh hlasováním jednohlasně přijat. Bratr Jandus funkci přijímá. Volba pokladníka na návrh bratra Urbana jednohlasně zvolen bratr Prucha J. Funkci přijímá.

Volba zbrojmistra na návrh bratra Kuklíka jednohlasně zvolen bratr Rezek V. Funkci přijímá.

Náhradník na župské valné hromadě na návrh bratra Urbana jednohlasně zvolen bratr Houžvička Karel. Funkci přijímá.

Bratr náčelník dává návrh na zvolení četaře bratra Frant. Urbana. Návrh jednohlasně přijat. Bratr Urban funkci přijímá.

Bratr starosta předčítá část sborové kroniky, kterou nám sepsal a slibuje, že do sjezdu bude tato kronika napsaná do pamětní knihy, kterou sbor koupí panem profesorem Jirouškem z Českého Brodu. Bratr starosta hlásí, že obstaral vhodné místo k odbývání župského sjezdu a to louku od pí. Hybešové. Jednání s pí. Hybešovou se zúčastnili bratři Homolka, Pazderec a Houžvička. Pí Hybšová se uvoluje propůjčiti louku sboru dobrovolných hasičů zdarma, když členové sboru ji pomůžou odkliditi seno. Zpráva tato vzata všemi na vědomí a uloženo bratu starostovi, aby toto jednání s pí. Hybešovou uzavřel písemně.

Dále podává bratr starosta zprávu ze schůze slavnostního výboru konané 11. února 1938 v Českém Brodě. Zpráva tato byla obšírná, zmiňuje se také, že se mu líbil spád a dochvilnost této schůze za krátkou dobu, že projednali celý program a přál by si, aby i u nás se tak odbývali schůze. Bratr starosta připomíná, že byl řádně projednáván program župního sjezdu a památníku župy a žádá bratry, aby se starali o sebrání velkého počtu insertu. Bratr starosta předkládá vzorky plakátů, se kterých jest jeden vybrán výborem.

Bratr Houžvička dává návrh, aby se dokoupila výstroj. Bratr starosta slibuje, že do sjezdu bude vše doplněno. Bratr Rezek dává návrh by se sbor dal fotografovat, ponecháno do příští schůze. Jiných návrhu není, bratr starosta ještě jednou připomíná členům, aby na zavolání se vždy a všichni dostavili a schůzi o půl 11 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

 

 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 25. února 1939 v místnosti bratra Františka Hybeše

 

Začátek schůze v 7 hod. večer. Přítomni jsou bratři : Homolka Vrat., starosta, Pazderec Fr.,velitel, Jandus Vác., jednatel, Moc Ant., Boháček Jos., Rezek Vác., Průcha J., Houdek, Řezáč Jos., Urban Fr., Bureš Vác., Hybeš Frant.

Pořad

 1. zahájení schůze

 2. čtení zápisu

 3. zpráva starosty sboru

 4. stanovení pořadu řádné valné hromady

 5. změna stanov

 6. vyúčtování z plesu

 7. volné návrhy

Bratr starosta zahájil schůzi a vítá přítomné, předčítá přípis Z.H.J. jednající o změně stanov a reorganizaci sborů hasičských. Stanovy nové jsou vypracovány dle pokynu M.N.O. a přijetím těchto nových rušejí se stanovy staré. V přípise nařizuje Z.H.J., že musí být řádná valná hromada sboru do jednoho týdne svolána, stanovy projednány a beze změny přijmuty. Dle nových stanov musí býti zvoleni noví činovníci. Dle nových stanov má sbor dobrovolných hasičů nový titul „Hasičský sbor“ ve zkratce se nazývá „HS“. Dle nových stanov nesmí žádný člen hasičský stejnokroj bez dovolení velitele nositi ani půjčiti. Stanovení valné hromady Has. sboru se koná dne 5. března 1939 v místnostech bratra Josefa Hybeše ve 2 hod. odpoledne. Dle programu na vyhlášce. Valná hromada se oznámí a to

 1. okres. pol.správě v Čes. Brodě

 2. 2. oběžníky s programem

 3. vybubnováním v sobotu v 1 hod. odpoledne

Vyúčtování plesu pořádaného dne 11. února 1939 v místnostech bratra Františka Hybeše

vybráno v sále              774 Kč 20

dodatečně poštou            41 Kč 00

při zvaní vybráno          349 Kč 00

příjem dohromady ….1 164 Kč 20

 

vydání:

hudba                           412 Kč

ze sálu topení a světlo   174 Kč90

zemská dávka                  66 Kč

pozvánky                         66 Kč          

celkové vydání ………. 718 Kč 90       

 

Jest tedy celkový příjem     1 164 Kč 20

                          vydání       718 Kč 90

                čistý výnos …… 445 Kč 30

 

Jelikož žádných volných návrhu nestává, bratr starosta končí členskou schůzi a důtklivě připomíná na valné hromadě na shledanou a provolává práci hasičské mnoho zdar

 

zapsal

Vrat. Homolka

 

Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 7. listopadu 1946 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti těchto členů :

Hybeš Frant., Houžvička K., Rezek V., Houdek J., Rus Jar., Relich J., Červinka Jar., Havelka J.

 

            Schůzi zahájil bratr Houžvička. Tato schůze byla svolána ohledně vybudování hasičského sboru v rámci 2letého plánu. Bylo usneseno, že bratři Houdek J. a Houžvička K. se dostaví na místní národní výbor a tam přednesou 2 letý plán hasičského sboru. Starosta Houžvička poukazuje na malý zájem bratří.

            Schůze skončena o 23 hod. večerní

 

předseda                                                         jednatel

Houžvička K.                                                  Havelka J.     

 

Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 28. listopadu 1946 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti následujících členů : 

Houžvička K., Rezek V., Houdek J., Havelka J., Relich J., Červinka Jar., Urban F., Rus J., Moc A.,Bureš V., Vedral Z.

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Houžvička v 8.30 hod. Po přečtení zápisu z minulé schůze, pokračováno v referátu o 2 letém plánu.

            Dalším bodem programu byl ples. Ujednáno, aby se ples pořádal druhou neděli v lednu tj.11. ledna 1947. Po delší debatě byl zvolen zábavní výbor z následujících bratří : Urban F., Rus Jar., Bureš V., Moc A., Červinka Jar. Ohledně pomníku bylo konstatováno, že místní národní výbor zamítl návrh, abychom vybudovali pomník ve své pravomoci.

            Po té rozpředena debata ohledně plesu a bratr Moc dává návrh, aby každý činný člen zaplatil vstup, který bude činit 25 Kčs. Návrh byl jednohlasně schválen.

            Dnes se za člena hlásí Salamánek Jiří narozen 29. 10. 1927 v Liblicích a který byl jednohlasně přijat.

            Dále bylo usneseno, aby byl zaslán místnímu národnímu výboru přípis, ohledně vybudování pomníku následujícího znění :

            Sbor dobrovolných hasičů v Liblicích žádá důrazně, aby bylo započato se stavbou pomníku prezidenta osvoboditele a prezidenta budovatele v nejkratší době. V případě neochoty povede intervenci u okresního národního výboru.    

Schůze skončena o 23.30 hod. večerní

 

předseda                                                         jednatel

Houžvička K.                                                  Havelka J.

 

Schůze sboru dobrovolných hasičů, konaná dne 27. února 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za účasti následujících členů :

Houžvička K., Rezek V., Havelka J., Relich J., Salamánek J., Vedral Z., Červinka J., Polák J., Houdek J.

            Schůzi zahájil bratr Houžvička ve 20.30 h. a přikročuje k 1. bodu programu, k oslavě T.G.M. Ujednáno, že bratr Havelka zařídí dorozumění mezi druhými kulturními spolky a místní kulturní radou. Po té se čte došlá pošta. Došel dopis od zemské hasičské jednoty, kde jsou hasičské sbory upozorněny na možnou kalamitu vodní. Dále došla pozvánka na hasičský ples do Přistoupimi.

            Jelikož nebylo žádných volných návrhů, schůze skončena 21.30 h.

 

Předseda :                                                       jednatel :

                                                                       Havelka Jos.

 

Zápis schůze dobrovolných hasičů v Liblicích, konaná dne 18. března 1947 v hostinci bratra Hybeše Františka za účasti následujících členů :

Houžvička Karel, Bureš Václav, Rezek Václav, Rus Jaroslav, Relich Josef, Červinka Jaroslav, Babka Pravoslav, Moc Antonín, Vedral Zdeněk, Urban František, Havelka Josef a Houdek Josef.

 

            Hned po zahájení schůze bratrem starostou se rozpředla debata o zapůjčení peněz na místní rozhlas. Bratr Rus dává návrh, aby sbor vrátil zapůjčené peníze od místního národního výboru částku 3 820,- Kčs s podmínkou, bude-li sbor potřebovati peníze na nákup hadic, aby M.N.V. vrátil zapůjčené peníze na rozhlas. Jednohlasně přijato.

            Ohledně namontování tlampače na sušák, přijmuto jednohlasně s podmínkou bratra Houdka, že se tak stane až bude sušák hotov.

Došel dopis od O.H.J. Rozkaz č. 2

   „        „          Králíky pod Sněžníkem

   „        „          M.N.V. ohledně organizování požární ochrany země České

            Bratr Houžvička podává zprávu ohledně opravy motorové stříkačky a bylo jednohlasně schváleno, aby p. Lalák obdržel za opravu této stříkačky 150,- Kčs. Deska i s jehlami stála 108,- Kčs.

            Bratr Urban chce prodělat kurs instruktorský.

            Schůze skončena ve 22.30 h.

 

předseda :                                                        jednatel :

 

Členská schůze dne 25. 4. 1947 za účasti 12 členů.

 

            Bratr starosta zahajuje o 9.15 h. a dává referát o účasti valné hromady okrsku v Bylanech dne 20. 4. 1947. Na neděli dne 27. 4. 1947 delegováni na valnou hromadu prvního obvodu do Č. Brodu bratr Houdek, bratr Urban, bratr Moc, bratr Rezek, zahájení v 9 hod. dopoledne. (čtení oběžníku č. 4 a směrnice pro udělování věcných požárních podpor pro rok 1947 došlá 25. 4. 1947). Jednání o vodní nádrži a neb vykopání studny za účasti členů sboru na obecním pozemku vedle hasičské zbrojnice. Bratr starosta a bratr velitel půjdou na národní výbor jednat o souhlas k výkopu studny. Jednání o dodělávce sušáku, bratr velitel svolá činné členy na cvičení. Jednání o určení členů na vybírání příspěvků od příznivců hasičského sboru 11. 5. a 12. 5. Parta č. 1 – bratr Rezek a Řezáč, č. 2 – Urban a Bureš, č. 3 – Červinka a Polák. Určení členů na 27. 4. 1947 pro sběr bramborů a peněz pro Rumunsko, bratr Salamánek a Babka.

            Schůze ukončena o ¾ 11 hod. večer

předseda :                                                        jednatel :

                                                                       Havelka J.

 

Schůze dobrovolných hasičů v Liblicích konaná dne 2. července 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za účasti následujících členů :

Houžvička K., Bureš V., Rus Jar., Rezek V., Havelka Jos., Houdek J., Červinka Jar., Polák Jar., Salamánek Jiří, Vedral Zd., Šturma Fr., Relich J. a Babka Prav.

 

            Schůzi zahájil bratr K. Houžvička v 21 h. a požádal bratra J. Rusa o referát z kulturní rady MNV v Liblicích. Cvičení 4. okrsku bude provedeno v Doubravčicích dne 6. 7. 1947. Bratr Houžvička podává referát ohledně obce Liblice. Bratři Z. Vedral, Babka Pr. a Jiří Salamánek budou stát službu na slavnosti dne 5. července při zapálení vatry. V sobotu bude pracovní povinnost u hasičské zbrojnice.

            Schůze skončena ve 22.45 h.

 

předseda :                                                        jednatel :

                                                                       Havelka J.

 

 

Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 1. října 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti následujících členů :

Houžvička K., Rezek V., Vedral Z., Salamánek J., Šturma Fr., Urban Fr., Bureš V., Červinka Jar., Kuklík J., Relich J., Havelka J

            Bratr starosta Houžvička zahájil schůzi ve 20.30 hod. a jelikož se nedostavil předseda zábavního výboru bratr Rus, bylo přikročeno k debatě o službách při tanečních zábavách. Starosta přečetl usnesení M.N.V. v Čes. Brodě, ohledně hasičských služeb. Bratr starosta objednal fotografa na neděli odpoledne.

            Schůze skončena v 23.30 hod.

 

předseda                                                         jednatel

                                                                       Havelka J.

 

Zápis ze schůze dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 31. října 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti následujících členů : Houžvička K., Rus J., Polák Jar., Urban Fr., Moc A.., Červinka Jar., Rezek V., Relich J., Vedral Z., Babka P., Šturma F., Havelka J.

 

            Schůzi zahájil bratr Houžvička a požádal bratra Rezka o referát z kulturní rady. Bratr Rezek konstatuje, že naše účast na slavnosti říjnové revoluce spočívá v hojné účasti. Půjde se v krojích. Samaritánský kurs budou navštěvovali tito bratři : Šturma F., Vedral Z., Babka P., Salamánek Jiří. Bratr Vedral vyvěsí náborové plakáty.

            Ples bude pořádán druhou sobotu v lednu. Bratr Houžvička dává návrh, aby byla zvolena tříčlenná zábavní komise. Bylo ujednáno, že hudbu vyjednají br. Houžvička K., Červinka J. a Moc A. Ve volných návrzích byla debata o dekorování. Schůze skončena o 23 h. večer.

 

předseda :                                                        jednatel :

                                                                       Havelka J.

  

Obrazek

 

Dobrovolní hasiči Liblice

Zápisy jsou opsány z originální Knihy zápisů, která je uložena v Okresním archivu v Kolíně a zveřejněno se souhlasem archivu

Fotka použita ze soukromého alba