Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů II. část 1933 - 1934

Zápisník schůzí

 

 

z let 1933 - 1934

 

Zápis výborové schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 4.ledna 1933 v hostinci bratra Hybeše

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi v 8 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední výborové schůze. Zápis byl přečten a členy výboru schválen. Bratr starosta čte došlé nabídky na stříkačky a žádá přítomné bratry, by se rozvedla debata a současně, za kterou se má vyjednávat. Bratr náčelník Pazderec dává návrh by se jednalo s firmou Mára z Tábora. Návrh bratra náčelníka všemi členy přijat. Bratr starosta dopíše firmě Mára by sem přijel a připomíná, že ku sjednání koupě bude hledět by byli přítomný všichni členové. Za člena se hlásí Polák Josef, bývalý člen sboru Tuchorazského, výborem je přijat. Bratr náčelník žádá by byl zvolen četař, což je ponecháno do členské schůze. Dále usneseno by se zaplatila nová účetní kniha, kterou koupí bratr Rus. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10. hod. končí

 

Jandus Václav

jednatel

 

Zápis členské schůze konané 20.3.1933 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8. hod. večer, vítá přítomné a podává zprávu ze župní valné hromady a připomíná, že také bylo jednáno o pojištění žactva a sám už se také informoval, ohledně toho u hasičské pojišťovny, dále že žádosti o subvence se posílají do 1. července a o výplatu 1. prosince. Zpráva ze schůze obecního zastupitelstva, kde přidělen byl sboru pozemek na stavbu hasičského skladiště. Za činné členy se hlásí Bičák Fr., Karel Jedlička, hlasováním přijati. Bratr starosta čte žádost bratra Procházky o udělení dovolené na dobu 4 – 5 měsíců, ponecháno do volných návrhů, kde bylo zamítnuto. Žádosti bratrského sboru Bylanského za odložení okrskového cvičení vyhověno. Odhlasováno by sbor daroval čsč kříži 10 Kč.

Volné návrhy

            Bratr starosta připomíná by bratři již jednou vybrali členské příspěvky pro cukrovar, tyto bratři Houžvička a Pazderec, pro obec zase jiní bratři. Do župní školy vyslán za sbor bratr Procházka J. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  jednatel

 

Zápis členské schůze konané 5. 4. 1933 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o 8 hod. večerní, vítá přítomné a nechává čísti zápis poslední členské schůze, zápis byl čten a přítomnými schválen. Bratr starosta podává zprávu z okresní schůze, čte dopis od hasičské pojišťovny, ohledně pojištění žactva. 1.50 Kč na žáka všemi přijato. Dar čes.červ.kříži 20 Kč. Bratr starosta připomíná na povinnou účast všech bratří na přednášce, plynová válka, kterou bude pořádati okres v Liblicích koncem dubna. Dále jsou na programu máje.

            Bratr starosta žádá bratry by si stanovili hudbu by nebyli pořád nějaké řeči, návrh je aby se hlasovalo lístky, hlasovalo se pro dvě hudby kapelníka Zedníka a Hybeše. Pro Hybeše bylo odevzdáno 10 lístků a pro Zedníka 8 lístků. Většinou přijata hudba Boh. Hybeše. Máje se budou pořádat 7. května. Návrh bratra Janduse by se pořádali dětské máje, program se sestaví až po rozhodnutí jaké se budou pořádat.

Volné návrhy

            Bratr starosta připomíná bratru náčelníku by určil některé bratry k výběru příspěvku a hlásí, že jsme dostali 6.000 Kč státní subvenci a zásluhou rady bratra Fuska od státní výskumné stanice 1.000 Kč. Bratr náčelník žádá bratry by si určili den cvičení. Bratr Rezek dává návrh na úterý a pátek, návrh všemi přijat. Návrh bratra Urbana by se započalo se cvičením žactva a zvolil se jejich vedoucí. Vedoucím žáků zvolen bratr Rus, funkci přijímá. Vedoucím žákyň ponecháno do příští schůze. Bratr Urban dává návrh by se mezi občanstvem vybíralo na cihlu. Návrh přijat. Jiných návrhů není, po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí.

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                  jednatel

 

 

Zápis členské schůze konané 1. 5. 1933 v hostinci bratra Františka Hybeše         

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod., vítá přítomné bratry a žádá je by povstáním vzdali posmrtnou vzpomínkou bratru Františku Bláhovi. Usneseno bylo by se zakoupila kytice a bratři se zúčastnili pohřbu v krojích. Kytice od p. Nováka 120 Kč.

            Dále bylo rozdílení práce na máje.

Dovoz májek a krále z lesa bratr Moc starší a s ním bratři Homolka, Pazderec mladší, Bureš J. Jedlička. Ke stavění bratr Polák, Rezek, Pazderec, Jedlička, rozvážka bratr Boháček. Na to bratr Procházka napadá bratra starostu, že žádné máje se pořádat nebudou, že prý měla být na to výborová schůze, nechce si nechat nic vysvětlit a stálými výhrůžkami jednání ruší. Napomínání bratra starosty nedbá, bratr starosta rozčilen se děkuje aniž by schůzi ukončil odchází. Za malou chvíli se vrací a žádá bratra Procházku by opustil schůzi, bratr Procházka nechce tak učinit. Ve schůzi se pokračuje, vedoucí stavění májek bratr Pazderec F.

Neděle pokladna : bratři Hlaváček, Urban, Polák, Boháček

Večer : Rezek, Hlaváček, Houžvička, Moc. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí.

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                   jednatel

 

Zápis členské schůze konané 10. 5. 1933 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka, vítá přítomné a čtení zápis ohlašuje do příští schůze.

Vyúčtování májí :

příjem 1 522.70 Kč

vydání 1 822.80 Kč

zbytek – 699.90 Kč

 

Bratr starosta předkládá plánek a rozpočet na stavbu hasičského skladiště bratrům k nahlédnutí, který je všemi schválen a žádá bratry zdali by si ho chtěli sami postaviti, bratr Pazderec zdarma udělá vrata a vazbu. Bratři se zavazují, že práce řemeslné zdarma udělají. Schůze byli účastněni tito členové : Homolka, Pazderec, Moc, Boháček, Houžvička, Rus, Hybeš, Rezek, Pazderec ml., Jedlička, Hlaváček, Procházka, Urban, Diviš, Dušek, Bureš. Jednání ohledně okrskového cvičení ponecháno do příští členské schůze.

Volné návrhy.

Bratr náčelník žádá by byli zvoleni vedoucí žákyň a žáků. Cvičitel žáků bratr Procházka. Za vedoucí žákyň přihlašuje vedoucí žáků bratr Moc Ant. pí. Červinkovou. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 12 h. končí

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                  jednatel

 

Zápis členské schůze konané 17. června 1933 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka v 8 hod., vítá přítomné členy a na programu bylo rozdělení funkcí při pořádání okrskového cvičení.

            Za pořadatele byli zvolení tito bratři : Hrdlička Josef, Maksa Václav, Polák Jaroslav, Dušek Josef. Úschovna kol bratr Bičák Václav. Ubytování povozu a koní obstarají bratři Homolka a Pazderec Frant. Po menší debatě děkuje starosta za účast a schůzi končí

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                  jednatel

 

Zápis členské schůze konané dne 2. srpna 1933 v ½ 8 hod. večer ve sborové místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti podepsaných.

 Přítomni : bratr Rus, Černý Jos., Procházka Jos., Bičák, Urban Fr., Bureš Jar., Rezek, Pazderec Fr., Hybeš Fr. Bratr starosta se nemohl schůze zúčastniti a zastupuje jej bratr náčelník, vítá účastníky a schůzi zahajuje.

 

Pořad jednání :

1.       žádost o půjčku na stříkačku

2.       posvícenská zábava

3.       volné návrhy

ad 1.) bratr náčelník přednáší zprávu ohledně žádosti o půjčku 25.000,- Kč u Občanské záložny v Č. Brodě na zaplacení motorové stříkačky, žádost tato po malém doplňku, který bratr starosta sboru ještě týž den učinil a tutéž předal obecnímu úřadu v Liblicích, aby tutéž zpět zaslal Zem. kol. správě ku schválení

ad 2.) bratr náčelník nechal po přátelské debatě o pořádání posvícenské zábavy hlasovat, kdo jest proto, aby se zábava posvícenská pořádala a to v neděli a pondělí. Návrh jednomyslně přijat všemi členy přítomnými mimo bratra Františka Hybeše, který se hlasování nezúčastnil. Bratr náčelník byl pověřen, aby vyjednával s p. kapelníky Hybešem, Zedníkem a Hozmanem o výši hudebného, dále usneseno jednotné vstupné na neděli a pondělí, odpoledne 3 Kč, večer 5 Kč. V neděli k pokladně br. Rezek a Pazderec, v pondělí Procházka a Černý.

ad 3.) bratr Hybeš navrhuje by se zaplatili divadelní knížky, které nabízí ku koupi hasičskému sboru řidící učitel z Chrášťan, což se schvaluje.

            Dále bratr Urban František navrhuje, aby každý člen mající vycházkovou blůzu a čapku a nemohl-li by se sám zúčasniti buď pohřbu neb slavnosti, při které jest nutno, aby členstvo zdejšího sboru ve vycházkovém bylo zúčastněno, musí každý člen zdejšího sboru svému členu bezpodmínečně zapůjčiti, se jednomyslně schvaluje. Jelikož dalších návrhů nestává, náčelník jako předsedající děkuje za účast a schůzi končí v 9 h. a 25 min.

 

Jandus Václav                                                 Pazderec Frant.

jednatel                                                           zapsal

 

 

Zápis ze členské schůze dne 16. září 1933 ve sborové místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratrů :

Homolka, Pazderec, Rezek, Procházka, Rus, Bureš Jar., Moc Ant., Hybeš Frant.

 

Pořad jednací :

1.       zahájení

2.       zpráva starosty sboru

3.       volný rozhovor

ad 1.) bratr starosta vítá přítomné bratry a schůzi tímto zahajuje. Bratr starosta opakuje zprávy z předešlé schůze a oznamuje, že opětně přišla zpět žádost ohledně záruky obecní na výpůjčku na stříkačku k dalšímu doplnění. Bratr starosta nabádá členy sboru jak se mají v určitých případech chovat a nabádá je naprosté poslušnosti svých funkcionářů.

            Hudba na posvícení byla projednána s p. kapelníkem Zedníkem bratrem Procházkou a to 9 hudebníků (a 10. partů) bez zaopatření 900.Kč

            Bratr Procházka jako instruktor II. okrsku se ptá co jest se žactvem, že by bylo již zapotřebí něco začíti poněvadž se blíží 28. říjen.

            Usneseno, že bratr starosta napíše vyhlášku ku cvičení žactva, a toto se bude hlásiti k zápisu u bratra náčelníka. 

            Bratr náčelník dává návrh, aby sbor podal žádost k obecnímu zastupitelstvu v Liblicích o slevu dávky ze zábav, která nám naprosto znemožňuje pořádání zábav, bratr starosta slibuje, že potřebné zařídí u p. starosty obce. Jelikož jiných návrhů nestává, bratr starosta děkuje za návštěvu a schůzi končí

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                           jednatel

 

 

Zápis sepsaný ve schůzi členské dne 7. prosince 1933 o 7 ½ večer v místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti podepsaných bratří :

Homolka, Pazderec, Moc Ant., Jedlička Kar., Urban Frant., Bureš Jar., Dušek Jos., Rus Jar., Boháček Jos., Hybeš Frant., Maxa Václ.

 

Pořad :

1.       jednání o plesu

2.       volné návrhy

ad 1.) bratr starosta vítá přítomné bratry a tuto schůzi zahajuje a žádá bratra Hybeše jako jednatele zábavního odboru o zápis z poslední schůze zábavního odboru, kde jsou záznamy s usnesením týkající se pořádání hasičského plesu, kde byl stanoven také datum. Bratr náčelník předčítá zápis ve kterém jest stanoven ples na 30. prosince 1933. Při nastalé debatě ohledně přesunutí plesu na datum pozdější. bratr starosta prohlašuje dle vyjádření bratra Rezka, že naprosto se již nemůže ničeho měniti, poněvadž jest již hudba objednána. Starosta předčítá dopis, který zaslal na sbor p. továrník Mára z Tábora, který se týká podepsání kupní smlouvy na stříkačku. Bratr starosta vzorky pozvánek od p. Bílka z Č. Brodu k nahlédnutí ukazuje. Byla vybrána pozvánka č. 25. Případným tiskem, což bratr starosta zařídí. Vstupné 7 Kč bylo odhlasováno většinou. K pokladně půjde bratr Pazderec a bratr starosta. Bratr starosta se ptá, kdo půjde roznášet pozvánky, dobrovolně se hlásí bratr Pazderec a Moc Ant. a další čtyři navrženi Rezek, Urban, Bureš, Houžvička. První parta Pazderec, Moc od Přistoupimi – nové Liblice, až pod Chybného. Rezek, Urban – školu, hospodářský dvůr – Liblice staré. Bureš, Houžvička – cukrovar. Bratr Hybeš obstará pozvánky pro Č. Brod. Pozvánek bude 250 ks a 50 obálek. Na dotaz bratra starosty všichni funkce přijímají. Dekoraci se uvolují učiniti bratři Rezek, Moc, Urban, Bureš, Jedlička, Maxa, Hybeš.

            V 9 hod.45 bratr starosta schůzi končí a přeje plesu mnoho zdaru.

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                                       jednatel

 

 

Zápis sepsaný ve schůzi cvičícího členstva dne 7. dubna r. 1934 v místnosti sborové bratra Františka Hybeše za přítomnosti zapsaných těchto bratrů :

Frant. Pazderec, Ant. Moc, Václ. Bureš, Jos. Boháček, Kar. Jedlička, Jar. Rus, Jos. Procházka, Frant. Bičák a Fabian.

            Bratr náčelník vítá členové do této schůze a schůzi tuto zahajuje a žádá bratry by si zvolili zapisovatele. Zvolen bratr Procházka Jos., který funkci nepřijímá, tuto funkci převzal bratr Boháček.

 

Pořad :

1.       pojednání ohledně pohřbu přispívajícího bratra Josefa Fanty

2.       volné návrhy

ad 1.) bratr náčelník sděluje tuto smutnou zprávu přítomným členům a žádá, kdo se bude moci tohoto pohřbu dne 10. dubna zúčastniti, což jest všech svatou povinností. Hlásí se tito bratři : Václav Bureš, Jaroslav Bureš, Josef Procházka, Fabian Antonín, Boháček Josef, Rus Jaroslav a bratr náčelník, dostane-li dovolenou od svého představeného a bratr Hybeš František.

Jednání ohledně kytice. Bratr Procházka navrhuje, aby tato kytice byla zakoupena od pan Lanka v Českém Brodě, schvaluje se.

Bratr náčelník Pazderec jest pověřen, aby kytici obstaral a dle možnosti sjednal cenu s nápisem na stuhách v barvách národních „Zbor dobrovolných hasičů v Liblicích“, schvaluje se. Bratr náčelník připomíná, v případě, že by se nemohl pohřbu zúčasniti, pověřuje velení bratru podnáčelníku Mocovi Ant. a nemohl-li by se zúčastniti podnáčelník, předá vedení bratru četaři Houžvičkovi, pakli by se nemohl zúčastnit podnáčelník ani četař, přejímá velení bratr Procházka Josef, instruktor okrsku.

            Odeslání dvou soustrastných dopisů jest pověřen bratr Procházka, které byli zaslány paní Fantové a bratru Homolkovi po strážníku panu Šererovi, které mu odevzdal bratr náčelník.

Volné návrhy

Podnáčelník bratr Moc navrhuje, aby u hasičských žebříků byli vyjmuty vrchní kulaté příčky, které pojeji háky k sobě, aby se mohly do sebe zahákovati. Bylo to nutně třeba provéci, poněvadž se měli nacvičovati skupiny pro župní sjezd v Klučově a ubezpečuje, že zůstanou v každém případě schopné své služby, všemi přítomnými schváleno.

Dále bratr náčelník Pazderec navrhuje, aby klíče patřící ke zbojnici, které chová u sebe byli odevzdány, a to jeden panu starostovi obce Voseckýmu, druhý bratru zbrojmistrovi Duškovi, třetí bratru náčelníkovi Pazdercovi, čtvrtý bratru starostovi Homolkovi a pátý ve sborové místnosti bratra Frant. Hybeše, což se také stalo, až na výjimku bratra Fr. Hybeše bratr Procházka klíč zhotoví a jemu odevzdá. Jelikož žádných návrhů nestává, bratr náčelník děkuje za účast ne této schůzi a schůzi končí v 21 h. 30 min.

 

Jandus Václav                                     napsal Pazderec František

jednatel

 

Zápis členské schůze konané 17. května 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka v 8 hod. večer, vítá přítomné a podává zprávu ze župní schůze ohledně krajského sjezdu v Plaňanech, dále zprávu ohledně automobilových závodů 20. května, při kterých bude státi hasičská bezpečností služba, podává poučení, jak si mají bratři při této službě počínati. Bratr starosta nechává čísti dopis ze župy, kterým nás župa vyzývá o účast na slavnost 500letého výročí bitvy u Lipan. Zprávy tyto vzaty na vědomí, přikročeno k jednání ohledně generální zkoušky na župní sjezd, spojené s předáním zbroje v naší obci. Zkouška tato měla se konati ve Viticích, tamější sbor z technických důvodů zkoušku nekoná.

Bratr starosta dal tuto záležitost na program a žádá přítomné, aby se o věci rozhovořili a činili návrhy. Bratr Procházka připomíná, že účast všech sborů je povinná. Přítomní bratři poukazují na krátkou dobu a projevují nechuť ku cvičení, odvolávajíce se na sbory ve II. okrsku, kde se vůbec necvičí. Po menší debatě žádá bratr starosta přítomné bratry, aby zvednutím ruky se přihlásili, kdo bude cvičiti. Přihlásili se tito bratři : Boháček, Bureš, Černý, Moc, Jandus, Procházka, Rezek, Rus a Urban.

            Tímto přihlášením schválena nacvičná zkouška spojená se slavností odevzdání stříkačky, podnik ten se má konati 3. června 1934. Plakáty dá tisknout bratr starosta. Bratr Procházka prohlašuje, že hudbu má smluvenou s kapelníkem Zedníkem za obnos 500 Kč, komplet 12 hudebníků od jedné hodiny odpoledne. Bratr Boháček dává návrh by bratr Procházka smlouvu od p. Zedníka odevzdal do 20. t.m., přijato. Nacvičování povede bratr Procházka. Bratr Boháček dává návrh, aby bratr starosta poslal žádost k obecnímu zastupitelstvu o zřízení studny. Návrh tento je přijat. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi v půl 11 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel

 

Zápis členské schůze 8. června 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o 8. hod., vítá přítomné a žádá bratra náčelníka, aby podal vyúčtování ze slavností májí společně s S.K.

            Bratr náčelník hlásí celkový příjem 2.181.55 hal.

                                                  vydání   1.815.10 hal

                                        čistý výnos je      366.45 hal.

Z této sumy obdržel polovinu tj. 183.22 hal. sbor a polovinu S.K. Správa bratra náčelníka byla schválena. Bratr starosta žádá bratry, aby se ujednali o zájezdu na veřejné vystoupení do Poříčan a vybízí je by se dostavili v největším počtu. Usneseno, aby bratr Houžvička obstaral povoz pro žactvo. Sraz stanoven na půl 8 hod. u hostince bratra Fr. Hybeše.

Přečten dopis od pí. Fantové, kterým děkuje sboru za doprovod zemřelého chotě a daruje sboru obnos 200 Kč. Bratr Boháček dává návrh, aby se tímto obnosem založil úmrtní fond pro členy cvičící. Obnos ten by se zvětšoval dary. Návrh bratra Boháčka hlasováním všemi přijat. O udílení daru z tohoto fondu bude podle usnesení této schůze rozhodovat cvičící členstvo za účasti bratra starosty. Vedením této pokladny pověřen bratr náčelník Pazderec. Při vybírání peněz, aby byl vždy přítomen bratr starosta, jednatel, pokladník a náčelník. Bratru starostovi se ukládá by peníze uložil v Občanské záložně v Českém Brodě. Jako hlavička : Úmrtní fond při sboru dobrovolných hasičů v Liblicích. Bratr starosta podává zprávu ohledně pojištění členů, po několika dotazích, které byli bratrem starostou vysvětleni, zpráva tato všemi schválena a bratr starosta zplnomocněn záležitost tuto hledět prosadit ve valné hromadě župy. Jiných návrhů ani dotazu není, po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel

 

 

Zápis členské schůze konané 18.7. 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

           

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o půl 9 hod. večer, nechává čísti zápis z poslední členské schůze. Zápis přečten a schválen. Bratr starosta čte dopis od bratrského sboru v Českém Brodě, ve kterém nás zvou na jejich slavnost, předkládá šek o zaplacení člen. pojištění, dále se zmiňuje ohledně postavení pomníku padlým ve světové válce. Přítomný kameník p. Tichý z Čes. Brodu podává bližší informace, které vzaty všemi přítomnými na vědomí a usneseno by se přikročilo k další přípravné práci ohledně pomníku. Bratr starosta připomíná, že je župní schůze 19.7.1934.

Dále bylo přikročeno k jednání ohledně posvícení, kde bratr starosta žádá přítomné o návrhy na pořádání posvícenské zábavy. Nastala větší debata, po které dává návrh bratr Boháček by se pořádala zábava jen v pondělí, jako druhý návrh dává bratr Hybeš Fr., aby se pořádala po oba dva dny. Bratr starosta nechává o návrzích hlasovat. Pro návrh bratra Boháčka jsou 3 hlasy a sice : Jandus, Pazderc, Boháček.Pro návrh bratra Hybeše je 8 hlasů – Rezek, Burešové Jar. a Václ., Procházka, Moc, Polák Jar., Hybeš Fr. a sestra Červinková. Většinou hlasováno pořádání posvícenské zábavy po 2 dny. Bratr Procházka se ptá, co je s pořádáním veřejného vystoupení, jednání toto odloženo do příští členské schůze. Bratr Boháček se dotazuje bratra Procházky a sestry Červinkové, ohledně svého syna, kterého měl bratr Procházka špatně pojmenovat. Bratr Procházka toto nařknutí vyvrací, záležitost tato také ponechána k projednání do příští schůze. Usneseno, by se konala členská schůze 23.8.1934, ve které bude zvolen zábavní výbor na posvícenskou zábavu a pojednání o jiných záležitostech. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi končí o 11. hod.

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel

 

 

Zápis členské schůze konané 14. srpna 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta o půl 9 hod. večer, vítá přítomné a čte došlé dopisy a pozvání od bratrského sboru z Českého Brodu v účast našeho sboru na jejich slavnost. Zplnomocněn bratr Houžvička o bližší projednání ohledně cvičení žactva na této slavnosti. Pojištění členů u župy obstará bratr starosta. Jednání o přeložení posvícení po menší debatě ponecháno k vyřízení bratru Fr. Hybešovi. Přítomní členové sboru jsou pro odložení a také se podepíší první na oběžník k tomu napsaný.

            V debatě, která nastala padly návrhy na postavení pomníku padlým ve světové válce. Na to rozpředla se debata, po které bratr Boháček dává návrh, aby byli hlasováním zplnomocněni bratři Pazderec Fr. a starosta Homolka, aby se o věci informovali na patřičných místech, ohledně nákresu a aby také pojednali s odbočkou legionářů v Čes. Brodě. Návrh schválen, jmenovaní bratři funkce přijímají.

Bratr Boháček se ptá, proč neposlal bratr starosta žádost k obecnímu zastupitelstvu na postavení sušáku. Bratr starosta odpovídá, že po získání náčrtku od sboru Bylanského ihned žádost podá. Bratr starosta upozorňuje bratra náčelníka, aby nenechával vytrubovat na cvičení, aby se ponechalo jenom případně nějaké přehlídky. Bratr Rezek se táže, kdy se dodělá zbrojnice. Usneseno, aby bratr Fabián zhotovil hasly na role, ostatní práce postupně.

K vybírání příspěvku určení bratři Jandus, Rezek – nová ulice; Rus, Urban – škola, dvůr, cukrovar; Boháček, Moc – stará obec. Jednáno také o tom, zda-li by se nemohla ještě letos pořádat nějaká slavnost, jednání odloženo do příští členské schůze, která se bude konati v sobotu 18. srpna t.m. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel                       

           

 

Zápis členské schůze konané 15. 9. 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka v půl 9 hod., nechává čísti zápis poslední schůze, který byl schválen až na jedno, t.jest smlouva mezi kapelníkem Hybešem a sborem, kde bratr Rezek žádá, aby byla smlouva opravena. Bratr starosta podává zprávu o okrs. schůze konané v Přehvozdí, ve které byla přijata rezignace okr. instruk. a čte program na zájezd okrsku do Prahy, paušalování zábavních podniků a jiné.

Dále čte resignaci bratra Procházky z našeho sboru, který byla odložena do příští schůze. Přikročeno k jednání ohledně posvícení. K pokladně zvoleni tito bratři : neděle – Rezek, Pazderec, pondělí – Homolka, Hlaváček.

Bratr starosta podává zprávu ohledně jednání s odbočkou legionářů a spoluúčasti na postavení pomníku. Jednání toto bylo za účasti bratra náčelníka a jednatele odbočky legionářů pana Fišera, který nastínil cestu k tomuto podniku.

Bratr starosta dává návrh by se zvolil přípravný výbor na schůzi, která se bude konati ve středu po posvícení. Jednání o zakoupení dvou státních vlajek, které obstará bratr starosta. Stanovení vstupu na posvícenskou zábavu, návrh je odpoledne 3 Kč, večer 5 Kč. Bratr Rezek dává jiný návrh odpoledne 3 Kč a večer 4 Kč. Pro návrh bratra Rezka žádný nehlasoval, pro návrh druhý hlasovali bratři : Pazderec, Bureš, Černý, Hybeš. Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi v 10 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel

 

Zápis členské schůze konané 29.9.1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka v půl 9 hod. večer a nechává čísti zápis z poslední členské schůze, zápis byl přečten a přítomnými schválen. Jednáno bylo o oslavě národního svátku 28. října. Pověřen byl bratr Jandus, aby obstaral divadelní hry, hodící se k tomuto svátku a sehrál divadelní představení dětmi i velkými.

            Dále jednáno bylo ohledně postavení pomníku padlým ve světové válce. Učiněn byl dotaz na bratra starostu, jak daleko pokročilo jednání ohledně postavení pomníku. Bratr starosta uvádí, že z důvodu finančních se stavba odkládá na příští rok, nějaká příprava se může konat stejně dál.

            Bratr náčelník podává zprávu pokladní z posvícenské taneční zábavy. Příjem byl za dva dny 893 Kč, vydání 682.40 hal. , čistý zisk 210 Kč 60 hal. Oprava v zápisu příštím.

Volné návrhy

            Bratr Boháček se táže, zda-li jest již v pořádku vyúčtování loňského posvícení. Bratr náčelník odpovídá na dotaz, že již několikrát žádal bratra Procházku a ten, že se stále vymlouvá. Pověření byli bratři starosta a náčelník, aby záležitost tuto v nejkratší době uvedli do pořádku, na to dostavil se do schůze p. Procházka. Bratr starosta se ho ptá, kdy bude míti volno, že by s bratrem náčelníkem k němu přišli a věc urovnali. Pan Procházka si určuje schůzku na pondělí 1. října v šest hodin večer v hostinci bratra Fr. Hybeše. Bratr starosta a bratr náčelník slibují, že se dostaví. Bezprostředně byla debata po které bratr Hybeš oznamuje, že žádal p. řidící z Chrášťan o zapůjčení jeviště na sehraní divadla zde. Bratr starosta nechává o žádosti hlasovat, všemi přítomnými je žádosti vyhověno. Bratr starosta žádá přítomné bratry, aby šli vybírat příspěvky. Bratr Urban Fr. se táže, proč nemají naši samaritáni na domech tabulky, že mnoho lidu ani neví, že první pomoc je ve vsi. Ponecháno do příští členské schůze. Jiných dotazu ani návrhu není, bratr starosta děkuje za účast, schůzi o 11 hodině končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel

 

Zápis členské schůze konané 22. 12. 1934 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod. večerní, vítá přítomné členy a nechává čísti zápis poslední členské schůze. Na zápis ten byl dotaz, ohledně vyúčtování loňského posvícení. Bratr starosta připomíná, že vyúčtování ještě v pořádku není a zavazuje se, že vyúčtování s p. Procházkou do valné hromady dá do pořádku. Dále, aby byla provedena oprava zápisu z letošní posvícenské zábavy, která po vyšetření jest tato :

V neděli vybráno 110 Kč a v pondělí 483 Kč celkem 594 Kč

vydání                 893 Kč                                               88.40

doplaceno         210.60                                              682.40

 

            Bratr starosta podává zprávu ze schůze župního výboru, ve které se jednalo ohledně pojištění členů a o hasičském domě a různé. Dále zpráva z okrskové schůze hlásí, že byl zvolen nový inst. bratr Mužík z Přistoupimi. Ve schůzi té byli zvoleni také delegáti na sborové valné hromady. Každému okrskovému delegátu byli přiděleny jeden až dva sbory. Našemu sboru byl přidělen bratr Barták z Přistoupimi.

            Bratr starosta žádá přítomné o stanovení datumu na konání valné hromady. Usneseno, by se valná hromada konala 20. ledna 1935 v1 hod. odpoledne s tímto pořadem :

1.       zahájení valné hromady

2.       čtení zápisu

3.       zpráva funkcionářů

4.       stanovení příspěvků

5.       volné návrhy

Bratr Jandus podává zprávu z dětských divadel a zprávu z vybírání příspěvků a žádá by nějaká částka byla přidělena na doplnění lékárniček samaritánů. Bratr Dušek předkládá účet za odebraný benzin a olej našim sborem, od fi Fuchs. Usneseno bylo, že se požádá p. továrník Mára o úhradu tohoto účtu. Bratr Boháček dává návrh, aby se vyzkoušely koně do stříkačky, vzhledem k tomu, že je dlouhá voj. Koně obstará bratr starosta a pozve do skladiště současně i některé členy.

Bratr Urban žádá, aby přispívající členové byli pozvání zvlášť, oznámením do valné hromady, což je přijato.

Bratr Rezek se táže, jaké povinnosti a jaká práva má hasič při konání služby u zábavy. Podáno mu vysvětlení bratrem náčelníkem Pazdercem a napomenutí všem dáno bratrem starostou.

Bratr Boháček se ptá, zda-li dostalo obecní zastupitelstvo žádost na postavení sušáku na hadice a zřízení studny na vodu. Bratr starosta připomíná, že žádost poslána již byla a že ji ještě obnoví a schůze obecního zastupitelstva se zúčastní.

Bratr starosta čte pozvánku do plesu od bratrského sboru Tuchoraz a žádá, aby se bratři zúčastnili tohoto plesu v hasičském vycházkovém kroji. Bratr Boháček dává návrh, by se zúčastnili jako delegáti bratři Moc a Bureš Jar. Určena jim částka 30 Kč.

Rozpředena volná debata po které jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hodině končí

 

                                                                            Jandus Václav

                                                                                  jednatel