Jdi na obsah Jdi na menu

 

Sbor dobrovolných hasičů

 
 
 

 Zápisník schůzí

 

z let 1935 - 1947

 

Zápis členské schůze konané 12. 1. 1935 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

Schůzi zahájil starosta bratr Homolka v 8 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis poslední členské schůze. Zápis přečten a schválen.

Bratr Hybeš žádá o změnu konání valné hromady, která se má konati v neděli odpoledne, aby se konala dopoledne, jelikož odpoledne se odbývá taneční zábava (čaje). Bratr starosta žádá přítomné, by se o věci té rozhovořili. Bratr náčelník poukazuje na to, že tím by se rušilo usnesení poslední členské schůze, ve které bylo odhlasováno konání valné hromady odpoledne. Bratr starosta nechává hlasovat, zda-li má být respektováno usnesení poslední členské schůze.K hlasování nedošlo a zůstává tedy stanovení valné hromady podle usnesení poslední schůze.

Dále na programu pořádání plesu. Bratr starosta žádá bratry, by činili návrhy, kdy se má ples odbývati. Bratr jednatel dává návrh na den 9. února 1935. Bratr starosta nechává o návrhu hlasovat. Návrh ten, je všemi přijat. Bratr starosta žádá by se zvolil zábavní výbor. Do zábavního výboru zvoleni tito bratři : Moc Ant., Polák Jaros., Rezek Václ., Diviš R., Urban Fr., Bureš Jar., Boháček Jos., Jandus Václ. Bratr starosta vyzývá bratry by se dobrovolně přihlásili k pokladně. Přihlásili se tito bratři : Pazderec, Moc, Maxa, Diviš. Bratr Boháček dává návrh by se zúčastnil každé schůze zábavní výbor. Rozpřadena byla debata o vyúčtování posvícení z roku 1933. Bratr starosta hlásí, že bude provedeno v pondělí 14. ledna u bratra Pazderce.

Přečteny došlé účty od bratra Fabiána, za práci účet je přijat a poukázán k výplatě. Účet od bratra Hybeše za stravu p.Tognětika a úklid při malování jeviště, také přijat. Na návrh bratra náčelníka povoleno zakoupení cvičební příručky dle vojenského vzoru. Na vybírání příspěvků přihlášeni tito bratři : Rus Jaros., Bureš Jaroslav. Usneseno bylo by se poukázalo 50 Kč na doplnění lékárniček sborových samaritánů.

Bratr Rus má dotaz, kdo dal svolení bratřím na půjčení hasičského kroje na pořádání silvestra sport. S.K. Bratr náčelník podává vysvětlení a současně kárné napomenutí bratřím by nikdy bez svolení náčelníka sborové věci nikomu nepůjčovali, zvláště ne na takové podniky, kde se jen tím hasičstvo zesměšňuje.

Bratr Rus žádá, by se stanovilo vstupné do plesu a navrhuje 6 Kč. Hlasováním návrh ten přijat. Obecní starosta bratr Vosecký žádá o připravení účtu a pokladní knihy k revizi. Žádost vzata na vědomí. Jiní návrhy ani dotazy nejsou, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí 

 

Zápis zábavního výboru dne 12. 1. 1935

 

Schůzi zahájil jednatel bratr Jandus a žádá o zvolení předsedy zábavního výboru. Předsedou zvolen bratr Boháček, který se ujímá vedení. Uděleno bylo bratru jednateli vyjednání hudby s kapelníkem Boh. Hybešem na den 9. února 1935 9 mužů, také obstarat tisknutí pozvánek 350 kusů s obálkami. Ujednáno bylo dekorování sálu na čtvrtek 7. února. Roznášení pozvánek dvojice : Boháček, Rezek, Moc, Jandus, Urban, Polák, Diviš, Bureš. Jiných jednání není. Bratr Boháček děkuje a žádá bratry by se zúčastnili všichni dekorování sálu a schůzi končí. Dodatečně smluven byl poplatek ze sálu s bratrem Hybešem, který si řekl o částku 100 Kč.

 

                                                                            Jandus Václav

                                                                            jednatel
 

Zápis výborové schůze konané 2. února 1935 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka v 8 hod. večer za účasti těchto členů – Jos. Hlaváček, Pazderec Fr., Rus Jaros., Dušek Jos., Urban Frant., Moc Ant., Černý Jos., Rezek Václ., Diviš Rud., Jandus Václ., Boháček Jos.

 Na programu jsou volby. Bratr starosta žádá přítomné, by činili návrhy na volbu jednatele. Bratr Rezek dává návrh na bratra Janduse. Návrh hlasováním přijat. Jmenovaný bratr funkci přijímá. Dále volba pokladníka. Bratr náčelník dává návrh na bratra Hlaváčka. Hlasováním návrh přijat. Jmenovaný rovněž přijímá. Volba delegáta do župních schůzí. Na návrh bratra Boháčka jednohlasně zvolen bratr starosta Homolka. Volba zbrojmistra : bratr Rezek dává návrh na bratra Duška. Bratr Dušek funkci nepřijímá a jako důvod uvádí, že nemá tolik volného času, aby se věci té mohl plně věnovati a slibuje, že kdykoliv bude jeho rady neb pomoci třeba, že rád vypomůže. Na návrh bratra Boháčka zvolen zbrojmistrem bratr Rezek osmy hlasy proti dvěma. Bratr Rezek funkci přijímá. Volba knihovníka na návrh bratra náčelníka zvolen jednohlasně bratr Jandus. Bratr Jandus funkci přijímá.

Volné návrhy

Bratr starosta hlásí, že okrsková schůze se koná 3. února ve Kšelích. Bratr Boháček dává návrh by se dala skříň do zbrojnice. Návrh ten je zamítnut. Dále dává návrh, aby bratr náčelník vybíral peníze od členů, kteří stojejí službu. Hlasováním návrh přijat. Schválen návrh bratra Boháčka nedostaví-li se člen výboru třikrát za sebou do schůze, bude zbaven mandátu.

Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

Jandus Václav                                                             Homolka

t.č. jednatel                                                                 starosta

 

Zápis výborové schůze konané 1.3.1935 v hostinci bratra F. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o půl 8 hod., vítá přítomné a žádá bratra Boháčka by přečetl zprávu zábavního výboru ohledně vyúčtování plesu.

 

            Bratr Boháček hlásí příjem 983 Kč, vydání 636 Kč, výnos 347 Kč. Správa tato všemi přijata a schválena. Bratr starosta čte dopis od bratra Hrdličky kolaře z Doubravčic, ohledně navijáku na hadice. Pověření byli bratři náčelník Pazderec a Dušek, aby tam zajeli a zprávu podali v příští schůzi. Přečten přípis Č.Z.H.Z., kterým vyzývá všechny sbory k oslavě narozenin pan presidenta T.G.Masaryka. Z Hasičského přehledu předčítá bratr starosta proč se tyto oslavy pořádají, program a vedení předává bratr starosta bratru náčelníkovi.

Bratr starosta podává obšírnou zprávu z okresní schůze konané ve Kšelích, hlásí že zkouška na župní sjezd se bude konat 2.června ve Viticích, každý sbor musí vyslat nejméně 2 členy.

Volné návrhy

Bratr náčelník žádá by se stanovila cvičební hodina a připomíná bratřím by chodili do cvičení pilně a přesně. Bratr starosta apeluje na bratry, aby respektovali bratra náčelníka a podporovali jeho práci. Bratr Rezek dává návrh by se svolávalo na cvičení trubkou. Bratr Boháček dává návrh na stanovení hodiny. Hlasováním přijat návrh bratra Boháčka 5 – 2.

Jiných návrhu není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hodině končí.

 

Jandus Václav

jednatel
 

Zápis členské schůze konané 15. března 1935 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

Schůzi zahájil bratr Homolka, starosta sboru v 8 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední členské schůze. Zápis byl přečten a všemi schválen. Bratr Boháček žádá zrevidování vyúčtování plesu. Revisi provedli bratři : náčelník Pazderec Fr., podnáčelník Moc Ant., Rezek Václ. Vyúčtování bylo provedeno z oslavy narozenin p. presidenta dne 7. března.

příjem činí    132.65 Kč

vydání činí     19.50 Kč

zisk činí        113.15 Kč

 

Bratr starosta podává návrh ze župní valné hromady, konané dne 10. března 1935 v Českém Brodě. Nastiňuje práci vykonanou župě, mimo jiné hlásí příjem župní pokladně od roku 1934-35. Příjem činil 15.874.35 Kč. Vydání 15.710.65 Kč. Hotovost jest 163.70 Kč. Na knížce v záložně uloženo jest 1.632.80 Kč. Zpráva tato schválena všemi přítomnými.

Volné návrhy

Bratr Rezek žádá bratra starostu, by nechal dát usadit kasli na roli u skladiště, utěsniti roli a opatření skříně na úschovu reservních výstrojů a výzbrojů. Bratr starosta slibuje, že věci tyto obstará.          Bratr starosta žádá bratra náčelníka jak daleko dospěla sbírka pro bratra Nováka ze Sluštic, aby bratr náčelník předal listinu a peníze bratru pokladníku, který doplatí částku do 50 Kč ze sborové pokladny a obnos zašle župě. Bratr starosta podává vysvětlení ohledně p. Tognětiho a zaplacení barvy vybrané na sboru u p. Vostruhy v Čes. Brodě. Žádá přítomné, by činili návrhy jak s věcí tou se má naložiti. Bratr Boháček dává návrh, aby bratr Hybeš obstaral potvrzení od p. Tognětika, částku 150 Kč a jemu zak. na předloženi stvrzenky bude částka ta vyplacena. Návrh bratra Boháčka hlasováním všemi přijat. Bratr Hybeš slibuje, že toto stvrzení obstará. Bratr starosta oznamuje, že se koná 17. března 1935 samaritánská schůze v Čes. Brodě a okrsková 24. března 1935 v Bylanech. Žádá bratry, by se schůzí těch zúčastnili.

Bratr Jos. Červinka se ptá, jak zamýšlí sbor s pojištěním hasičského skladiště a stroje. Bratr starosta slibuje, že podá bližší zprávy ohledně pojištění ve schůzi obecního zastupitelstva. Dále poukazuje bratr Červinka na neuspořádání hudebního programu a pořádku vůbec při pořádání plesu. Dáno mu vysvětlení bratrem starostou a některými členy. Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí

 

Homolka                                              Jandus Václav

starosta                                                          jednatel
 

Zápis členské schůze konané 10. května 1935 v hostinci bratra Fr. Hybeš

 

            Schůzi zahájil bratr starosta v půl 9 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis poslední členské schůze. Zápis byl přečten a všemi schválen. Bratr starosta podává zprávu z okrskových schůzí, kde hlavně bylo projednáváno pojištění požárního přípřeží. Bratr starosta se zmiňuje o přednášce ochrana proti plynové válce : přednášku tuto chce pořádat II. okrs. v nejbližší době. Zprávy tyto vzaty jsou všemi členy na vědomí.

Bratr starosta žádá přítomné členy o přiznání dovolené náčelníku bratru Pazdercovi na dobu od      do       , všemi přítomnými přijato. Jednomyslně přijata rezignace bratra Hlaváčka na funkci pokladníka. Bratr starosta žádá o zvolení nového pokladníka, bratr Urban navrhuje za pokladníka bratra Boháčka Jos., který odmítá. Bratr Rus dává návrh na bratra Průchu. Bratr starosta žádá přítomné by pozvednutím ruky dali souhlas na zvolení pokladníkem bratra Průchu. Jednomyslně přijato. Hlasovali tito členové : Homolka, Boháček Jos., Rus Jar., Moc A., Houžvička Kar., Urban Fr., Rezek V., Červinková B., Dušek, Jandus. Bratr Průcha děkuje za důvěru a funkci přijímá a slibuje, že funkci tuto povede ku spokojenosti všech. Bratr Boháček předává pokladní knihu a hlásí, že je vše v úplném pořádku. Pokladní hotovost, kterou přebírá bratr Průcha činí 249 Kč 5 haléřů. Bratr starosta hlásí, že bratr Hlaváček daroval sboru 200 Kč. Bratr starosta poděkoval jménem sboru za dar a za jeho práci vykonanou v našem sboru.

Bratr Jandus žádá by se projednalo vybírání příspěvku. Bratr starosta dává návrh, aby vždycky 2 a 2 bratři chodili vybírat, návrh ten všemi přijat. Bratr Boháček dává návrhy bratr pokladník zapisoval do knihy jméno člena, který příspěvky odevzdává a jim psal stvrzenky. Návrh schválen. Bratr Rezek hlásí, že bratr Dušek chce připomenouti elektrické světlo ke stříkačce, které jest velmi u stroje zapotřebí. Bratr starosta nechává hlasovat, kdo je proto, aby světlo bylo přimontováno, hlasováním přijato.

Bratr Rus hlásí, že jeho prostřednictvím děkuje pí. Poláková sboru za účast na pohřbu jejího manžela. Jednáno bylo též o zřízení sušáku na hadice. Bratr starosta žádá bratry by se poohlédli jaké mají sušáky okolní sbory a dle toho se zařídit. Sestra Červinková žádá, aby některý bratr přišel se podívat na cvičení žákyň a je napomenout. Bratr starosta slibuje, že se dostaví. Bratr Houžvička hlásí, že cvičení pro žáky je těžké, jak s ním naložiti, věc tato ponechána bratru Houžvičkovi k projednání při návštěvě župního instr. Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel
 

Zápis členské schůze konané 27. června 1935 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o 9 hod. večer, vítá přítomné, nechává čísti zápis z poslední členské schůze. Zápis je přečten a schválen. Bratr starosta podává zprávu ohledně přiděleného nám příspěvku státní subvence, k tomu podává vysvětlení. Dále se zmiňuje ohledně příspěvků ministerstva pošt, ohledně kterého byl pozván na poštovní úřad v Čes. Brodě. Dále hlásí, že byl zakoupen dvoukolový naviják na hadice za 470 Kč. Zmiňuje se také o zřízení sušáku a zakoupení nosítek. Přečten byl dopis bratrskému sboru Černíky, ve kterém žádají o naši účast na jejich veřejném cvičení 30. června 1935. Po menší debatě usneseno, jeti na toto cvičení žactvo a co možná nejvíce členů. Povozy projedná bratr starosta, oběžník rodičům žactva obstará bratr Jar. Bureš. Bratr starosta se zmiňuje o pořádání slavnosti, odevzdání stroje a táže se přítomných, kdy by se mohla tato slavnost odbývat. Jednání toto ponecháno do příští členské schůze. Podnáčelník bratr Moc podává zprávu ze slavnostní župské valné hromady, konané na župském sjezdu v Manderšajně.

Bratr Boháček žádá bratra starostu, aby učinil dotaz u župy ohledně jízdy na kole krojovaných hasičů ve dvojicích. Dále, aby župa nařídila nošení domovenky na kroji. Bratr podnáčelník žádá bratra starostu, aby podal žádost ohledně stavění stráže při zábavách a jiných zábavních podnicích. Bratr starosta slibuje, že tuto záležitost zařídí. Bratr Jandus podává rezignaci na své funkce a žádá o přepsání do členstva přispívajícího. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze konané 11. července 1935 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o 9 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední členské schůze. Zápis byl přečten a schválen. Bratr starosta podává zprávu na žádost bratra podnáčelníka z poslední členské schůze ohledně stavení stráží oznamuje, že ohledně této záležitosti byl na obecním úřadě a tam, že mu pan starosta Vosecký slíbil, že vybírání poplatku na stráž bude požadovati od pořadatelů zábavních podniků hned při placení dávky. Dále se zmiňuje o rozpočtu na sušák a pomníku padlým.

Bratr starosta podává zprávu z okrskové schůze, kde mimo jiné bylo usneseno požádati župu o svolání schůze ohledně stavění stráže požární. Bratr starosta na okrskové schůzi požádal jménem sboru bratrské sbory II. okrsku o účast na naší slavnosti předání stroje. Hlásí, že bratrská župa Kouřimská pořádá v neděli 13. července t.r. župní sjezd v Třebovli a žádá o účast.

Bratr starosta ve zprávě hlásí, že žádost na výplatu státní subvence byla již odeslána. Bratr Rus se táže na význam předání stroje sboru. Vysvětlení podal bratr starosta. Rozpředena byla debata ohledně pořádání slavnosti, ve které bylo jednáno o zřízení nádrže na vodu. Bratr starosta připomíná, že o zřízení studny bude možno jednati po odpovědi Ministerstva pošt, kterému je podána žádost.

            Bratr starosta žádá přítomné by činili návrhy, zda-li se má konati slavnost k předání stroje či né. Bratr Rus dává návrhy, by byla zvolena 4 členná komise, která by vypracovala program. Návrh byl hlasováním přijat, do komise byli zvoleni bratři : Boháček J., Bureš V., Rus, Rezek V., Urban Fr., zvolení funkce přijímají.

            Obsah programu komise je :
 1. rozpočet
 2. nezávazně hudbu
 3. obstarání místa na cvičení
 4. stravování
 5. plakáty
 6. dříví na lavičky a jiné

Uloženo komisy, by po vyšetření těchto podmínek požádala o svolání schůze.

Volné návrhy

            Bratr náčelník se táže bratra starosty, kdy se bude konat okrsková schůze, by včas byly informováni bratrské sbory o přesném datumu. Bratr starosta slibuje, že záležitost tuto zařídí s bratrem Staňkem. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       t.č. jednatel

 

Zápis schůze užšího výboru konané dne 12.12.1935, v místnosti bratra Fr. Pazderce za účasti těchto bratří: Homolka st., Pazderec, Houžvička, Rus, Urban, Rezek, Boháček Jandus.

 

Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o půlšesté hodině večerní a ve své zprávě hlásí, že byla uzavřena požární pojistka na hasičské skladiště, kterou nechá ještě poopravit. Dále podává zprávu ze schůze župního výboru, ve kterém se jednalo mimo jiné o správě hasičského domu v Praze, o pojištění požární přípřeže a pořádání samarit. kursů. Dále se zmiňuje ohledně pořádání plesu a hudby p. Vlasáka z Kolína, žádá přítomné, aby se o věci té rozhovořili, jak se má věc zařídit. Usnešeno, aby bratr Homolka zajel do Kolína k p. Vlasákovi a vyjednal s ním hudbu na 11. ledna 1936. Bratr Homolka žádá, aby s ním jel ještě jeden člen, by byli při jednání dva. Přihlásil se bratr Boháček, že s bratrem starostou pojede. Uloženo tedy, aby jeli v pátek. Bratr starosta žádá přítomné, aby přišli znovu 13.12. o půl šesté k bratru náčelníku, kde jim podá zprávu ohledně jednání u p. kapelníka Vlasáka.

 

Pokračování 13.12.1935 u bratra náčelníka, kde podávají zprávu bratři ohledně hudby p.Vlasáka a hlásí, že uvolněnou partu má jen na neděle, soboty, že má obsazené až do konce února. Přítomní byli na této schůzi bratři : st. Homolka, Pazderec, Boháček, Urban, Houžvička, Moc , Jandus, Průcha. Po menší debatě bylo usneseno bráti v úvahu datum 12. 1. 1936. Pověřeni byli bratři starosta Homolka a Boháček, kdy pořádají ples hasiči v Českém Brodě. A znovu se svolává schůze na 14.12.1935, kdy podají tyto bratři zprávu.

 

Pokračování 14.12.1935 u bratra náčelníka, který sám řídí schůzi a omlouvá nepřítomného bratra starostu, který se k němu dostavil a předal mu veškeré zprávy pro toto jednání a musel odejít. Přítomni této schůze byli bratři Pazderec, Moc, Boháček, Rezek, Houžvička, Jandus. Bratr náčelník žádá přítomné, aby dali návrh, kdy se má ples pořádat. Český Brod pořádá ples 4.1.1936, nám že zbývá neděle 12.1. neb 19.1.1936. Po menší debatě se bratři usnesli by se pořádal pátý ples 12.1.1936. Usneseno tedy by se vyjednala hudba na datum 12.1. a nechali se tisknout pozvánky, dle vybraného vzoru. Usneseno bylo by se ples pořádal v hostinci bratra Jos. Hybeše. Schůze tato se konala ve dni historickém pro naši republiku, neboť v tento den se vzdává pro vysoké stáří náš milovaný první prezident osvoboditel T.G. Masaryk svého prezidentského úřadu. Svůj úřad zastával plných 16 roků. Přejeme p. prezidentovi na jeho odpočinku mnoho zdraví do dalších let.

 

Jandus Václav

t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze konané 19. ledna 1936 v hasičské zbrojnici

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka, vítá přítomné a žádá bratra náčelníka by napsal zápis této schůze za nepřítomného bratra jednatele. Na programu je vyúčtování hasičského plesu pořádaného 12. 1. 1936. Jelikož se nedostavil pokladník bratr Průcha, bylo ponecháno vyúčtování do příští schůze, která se stanoví na 21. 1. 1936 v hostinci bratra Jos. Hybeše. Mimo program nastala debata ohledně postavení sušáku na hadice. Zmínil se bratr Červinka Jos., že by bylo záhodno jednat s Vítkovickými železárnami na postavení stožáru. Bratr starosta odmítá návrh a poukazuje na zkušenosti, které máme týkající se zřízení nádrže na vodu. Bratr starosta dává návrh, aby si bratr náčelník vyžádal 1.denní dovolenou a jel s ním do Prahy, kde by se informovali u několika firem. Návrh tento všemi schválen.    

             Dále bratr náčelník připomíná na nedostatky ve výzbroji a žádá, aby byla doplněna. A to jsou dva bourací háky, 4-5 košů plátěných na vodu a houni pro službu stráže k zábavním podnikům. Vzato všemi na vědomí a bratr starosta slibuje, že další zařídí.

            Stanovení valné hromady

Usneseno bylo by se konala 9. února 1936 v 1. hod. odpolední, při nedostatečném počtu o hod. později v hostinci bratra Jos. Hybeše. S tímto programem

 1. zahájení valné hromady
 2. čtení zápisu poslední valné hromady
 3. zprávy funkcionářů
 4. přijímání členů
 5. volba podnáčelníka
 6. volné návrhy a dotazy

Rozpředena byla debata, jak se uvědomí přispívající členové o valné hromadě. Přihlásil se bratr Doskočil V., že členové tyto oběžníkem obejde. Za činného člena se hlásí Jos. Řezáč. Jednáno bylo, by se nechal ušít 1 pracovní oblek, ponecháno do příští členské schůze k projednání.

            Dále bylo usneseno, aby se poslaly děkovné dopisy p. kapelníku Vlasákovi do Kolína, p. továrníkovi Baťovi do Zlína. Místnost na valnou hromadu obstará bratr Boháček.

            Přítomní byli tito bratři : Homolka starosta, náčelník Pazderec, místonáčelník Moc Ant., Rus Jar., Boháček J., Bičák F., Rezek V., Černý Jos., Bureš V., Doskočil V., Červinka Jos.

            Po volné debatě bratr starosta děkuje za účast a provoláním zdar schůzi končí

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                                       jednatel
 

Zápis členské schůze konané 7. února 1936 v hostinci bratra Josefa Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o půl 8 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis s poslední členské schůze. Zápis byl přečten a všemi přítomnými schválen. Bratr starosta hlásí, že byla 5. února provedena pokladní revize bratrem Urbanem a Houžvičkou a že revize shledala účty a doklady v úplném pořádku.

Zmiňuje se, že odeslal již děkovné dopisy a předkládá odpověď od pana kapelníka Vlasáka, který slibuje, že se dostaví v ujednaný den na příští ples 9. ledna 1937. Bratr starosta předkládá stvrzenku na 30 Kč, jako provizi sboru za jednatel. hasičskou pojišťovnu. Usneseno bylo peníze tyto dáti do cestovního fondu. Bratr starosta připomíná, že 9. února se koná okrsková valná hromada v Čes. Brodě, kde budou podávat zprávu sboroví náčelníci. Rozpředena byla debata ohledně vyzbrojení žactva. Usneseno, aby valná hromada sboru byla oznámena veřejnosti vybubnováním. Bratr Houžvička žádá, aby byl místo něj zvolen jiný vedoucí žáků. Bratr starosta dává návrh by vedoucím zůstal bratr Houžvička a k němu, aby se zvolil 1. člen na výpomoc. Návrh ten všemi schválen. Projednána byla otázka ohledně cvičitelky žákyň za odstoupenou sestru Červinkovu. Bratr starosta se zmiňuje, že se zeptá sestry Urbanové, které by vyjednal v Čes. Brodě v sokole kurz cvičitelky. Dále, že bude apelovati v okrsku, aby se pořádali cvičitelské kurzy v župě. Bratr jednatel žádá, aby mu byla udělena delší dovolená po dobu stavby, což všemi přijato.

            Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi končí o 10 hod.

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 24. dubna 1936 v hostinci bratra Josefa Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o ½ 8 hod. večer, vítá přítomné členy. Jelikož se bratr jednatel nedostavil, bratr starosta podává zprávu ze širší župní schůze, ve které se projednává župní sjezd do Zlaté, na který má vyslat každý sbor nejméně 2 členy na závody. Bratr starosta žádá by se přihlásili 2 bratři. Přihlásili se tito bratři : Bureš Václ., Řezáč Jos.

            Dále podává bratr starosta zprávu z okrskové schůze konané ve Viticích a přečítá přípis od krajské župy týkající se nedoplatku za rok 1935

Volné návrhy

            Bratr Boháček se táže, jak daleko jsme pokročili se stavbou sušáku na hadice. V minulé schůzi byl pověřen bratr náčelník by zajel do Prahy a obstaral ceny železa na postavení sušáku. Bratr starosta žádá bratra náčelníka, aby podal zprávu, jak věc vyřídil. Bratr náčelník podává zprávu ohledně železa a podotýká, že takový sušák by přišel velice draze a postavení sušáku takového sbor nemůže podniknouti. Bratr Houžvička dává návrh by se podala žádost obecnímu zastupitelstvu, aby sušák postavili. Dále, aby se do žádosti napsalo o zakoupení potřebných věcí tj. 2 háků, plátěné koše, jednu houni. Pověřeni jsou starosta bratr Homolka, náčelník bratr Pazderec, by tuto žádost doručili na obecní úřad. Do žádosti, aby bylo také napsáno, aby si obecní úřad vyžádal druhý účet na zaplacení benzinu u p. Fuchse.

Bratr Boháček dává návrh by byla zakoupena kniha, na záznamy jednacích protokolů. Knihu tuto obstará bratr Houdek. Bratr starosta je pověřen by dopsal žup. instruktorovi, že dětí cvičit budeme, aby nám odepsal jak to bude s dopravou žactva tam a zpět.

            Volba 1 delegáta do Přišimas pietní vzpomínce zemřelému župnímu jednateli bratru Čermákovi, kde položí na hrob jemu župa věnec. Bratr Boháček dává návrh by bratr starosta napsal žádost ku S.K. o zapůjčení hřiště na cvičení. A cvičení by se konalo v neděli ráno v 6 hod. Všichni souhlasí. Jiných návrhů není bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 4. 7. 1936 ve zbrojnici

 

            Schůzi zahájil starosta sboru bratr Homolka, vítá přítomné. Bratr náčelník podává zprávu z pietní vzpomínky, která se konala zemřelému župnímu jednateli bratru Čermákovi v Přišimasech.

            Bratr podnáčelník podává zprávu ze župní valné hromady konané na župním sjezdu ve Zlaté.

            Dále podává zprávu bratr starosta ve které se zmiňuje o župním sjezdu v 50letém trvání župy. Připomíná, že sjezd spojený s touto oslavou se má pořádat v roce 1938 v Liblicích. Bratr starosta žádá přítomné bratry, aby se připravovali již teď, že máme velký úkol před sebou, bratr starosta se také zmiňuje o výstroji mužstva, nového nařízení ČHJ a předkládá hasičské čapky, jako vzorek od bratra Hrdličky z Čes. Brodu, nabídku od krejčího pana Holého z Čes. Brodu a jiných. Bratr starosta žádá přítomné, aby si zvolili 2 členové, kteří by sjednali ceny na přešití obleků. Bratr Boháček dává návrh na bratra Pazderce a bratra Rusa, návrh všemi přijat. Bratři přijímají a potřebné, že zařídí. Další bod je vybírání členského příspěvku. Rozpředena byla debata, ve které se bratři usnesli, že vybírání si dohodnou mezi sebou podle volného času.

Volné návrhy

            Bratr starosta se ptá, jak daleko jsou bratři se zjištěním žákovských obleků a žádnou zprávu se nedozvěděl. Na dotaz bratra J. Rusa ohledně stavění požárních stráží v hostincích, zavedena byla debata ve které dává bratr Boháček návrh, aby bratr starosta poslal na obecní úřad přípis, ve kterém žádá by obecní starosta posílal veškeré rozkazy týkající se sboru písemně bratru Homolkovi nebo náčelníku bratru Pazdercovi. Návrh ten přijat a všemi schválen. Bratr starosta slíbil, že tak učiní. Bratr náčelník předčítá přípis od místní osvětové komise, která žádá o spoluúčast na oslavě Mistra Jana Husa. Bratr náčelník připomíná stanovenou hodinu a sraz u zbrojnice ve vycházkovém kroji. Jednohlasně přijato. Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi končí.

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  jednatel
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 23. 10. 1936 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti těchto bratří :

Homolka, Fr. Pazderec, Jarosl. Rus, Václ. Rezek, Moc Ant., Houžvička Karel, Houdek Jos., Václ. Jandus, Jak. Průcha.

 

            Bratr Homolka vítá členové, schůzi zahajuje.

Jako 1. bod : zpráva bratra Homolky týkající se předpisu elektrotechnického svazu českosl., který byl doručen sboru prostřednictvím obecního úřadu. Usneseno : by byl požádán pan starosta obce, aby si vyžádal technického úředníka, by nás s těmito předpisy blíže seznámil.

2. bod : zpráva bratra Homolky ze župní vzdělavatelské schůze, která se konala dne 10. října 1936 v Čes. Brodě za předsednictví župního starosty bratra Nehasila. Zprávu o postupu akce uzamčení župního paušálu se sdružením autorským podal župní vzdělavatel bratr Josef Bartl.

3. bod : dále bratr Radl podal zprávu o župní škole, která bude opět uspořádána koncem listopadu a začátkem měsíce prosince t.r. Do debaty zasáhli v tomto bodě bratři : Pečenka, Dvořák, Rudka, Mikeš a jiní. Usneseno pořádati školu 3. neděli a to 29. listopadu, 6. a 13. prosince. Organisace přednášek a jich nám svěřena župním vzdělavatelem a technické otázky, obstarání místnosti a jiné jsou pověřeni bratři : Nehasil, Homolka a zástupce sboru Čes. Brod

4. bod : doplatek hasičského nákupu 500 Kč. Bratr Homolka žádá přítomné bratry o návrhy. Přihlásil se bratr Houdek, který prohlašuje by se nic neplatilo. Bratr Homolka žádá bratry o pozvednutí ruky, kdo s tímto návrhem souhlasí. Ruku pozvedli bratři : Houdek, Rezek, Moc, Houžvička, Rus, Jandus, Průcha.

5. bod : volné návrhy – bratr Pazderec žádá bratra Houdka, by podal vyúčtování z posvícenské zábavy ze dne 28.9.1936. Po přednesení zprávy bratra Houdka, rozpředla se debata ve které bratr starosta žádá členy, by podporovali podniky sborem pořádané. Připomíná členům by si už jednou odvykli osobní záště, které jsou potom na úkor sboru. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí.

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  jednatel
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů konané 2. listopadu 1936 v hostinci bratra Josefa Hybeše

            Schůzi zahájil bratr starosta o 8 hod. večer. Vítá přítomné a hlásí, že došel sboru dopis ohledně nedoplatku Čes. Z. H.J. 500 Kč, které má sbor do 5 dnů zaplatit. Žádá přítomné by činili návrhy jak se s tímto má naložiti. Usneseno bylo, by bratr starosta zajel do Prahy a věc zařídil. Odeslán byl dopis župnímu vzdělavateli, aby sjednal schůzku na příští týden s jedn. Čl.Z.H.J. a bratr starosta že tam přijde. Přítomní byli bratři : Homolka, Pazderec, Boháček, Houdek, Průcha, Řezáč, Jandus, Hybeš Jos. Jiného jednání není bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 10 hod. končí.

            Bratr Boháček připomíná, by se poslala žádost obecnímu zastupitelstvu na zakoupení potřebných věcí pro sbor. Žádost, aby byla podána na obecní úřad ještě tento týden.

 

                                                                                  Jandus Václa

                                                                                  jednatel
 

Zápis o řádné členské schůzi dobrovolných hasičů, konané 24. listopadu 1936 v místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratří : starosta Homolka, Pazderec F., Diviš R., Rus J. Jandus Václ. s tímto pořadem

1.zahájení
2.přečtení a schválení zápisu z poslední schůze
3.zpráva starosty
4.jednání o plesu a valné hromadě
5.volné

Jednání : bratr starosta zjišťuje počet přítomných a jelikož počet členů jest malý, usnášení neschopné, vítá přítomné a schůzi zahajuje o 8 hod. večer a podotýká, že účast je malá na usnášení a čtení zápisu se nechává do příští řádné schůze.

Bod 2. bratr starosta podává zprávu z okrskové schůze a předčítá dopis od župy s programem na župní školu v Čes. Brodě a v Liblicích a připomíná bratrům, aby se dostavili. Dále hlásí, že účet u Has. nákup jest vyrovnán a sice místo 500 Kč 250 Kč.

Bod 3. jednáno bylo, aby se konala valná hromada 16. ledna. Jednání o plesu a žádosti o hřiště s S.K. ponecháno do příští schůze.

Jiných jednání není a proto bratr starosta děkuje přítomným za účast a schůzi v 9 hod. končí.

Zapsal :

            Jandus Václav                                     Rudolf Diviš
            jednatel
 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 5. prosince 1936 v místnosti bratra Josefa Hybeše za přítomnosti bratří :

Moc Ant., Boháček J., Řezáč J., Černý J., Houžvička K., Jandus V., Houdek J., Rezek V. s tímto pořadem

 1. zahájení
 2. přečtení zápisu o poslední schůzi
 3. jednání o spolkovém plesu
 4. volné

Schůze tato se konala po přijetí od požáru ze Štolmíře o 11 hod. noční a ji zahájil a předsedal bratr podnáčelník Ant. Moc.

      Bratr jednatel předčítá zápis z minulé schůze, který se schvaluje.

      Jednáno o pořádání spolkového plesu a usneseno, aby byl pořádán 9. ledna 1937 v hostinci bratra Františka Hybeše. Do zábavního výboru zvolení byli bratři : Moc Ant., Boháček, Řezáč, Černý, Houžvička. Vstupné na návrh bratra Rezka odhlasováno 6 Kč za osobu.

      Další program se ponechává do příští členské schůze. Bratr podnáčelník děkuje za účast a schůzi o 12 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

             jednatel
 

Zápis o řádné schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 18. 12. 1936 v místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratří :

Pazderec F., Houžvička K., Rezek V., Diviš R., Urban F., Houdek J., Boháček, Řezáč J., Průcha J. Jandus Václ. s tímto pořadem

1.záhájení
2. přečtení a schválení zápisu o poslední schůzi
3. jednání o spolkovém plese
4. volné

Schůzi zahájil náčelník bratr Pazderec v 8 hod. večer, vítá přítomné a omlouvá bratra starostu, který se do schůze dostaviti nemohl.

bod 2. bratr jednatel předčítá zápis z minulé schůze, který se schvaluje

bod 3. pokračováno v jednání o spolkovém plese. Bratr náčelník se ptá zda-li všichni souhlasí se zvoleným zábavním výborem z minulé schůze. Pozvednutím ruky všech dán souhlas, že ano. Předsedou zábavního výboru většinou zvolen bratr Houžvička K. Vyzdobení sálu provedou všichni členové na 3krále. Ples se pořádá u bratra Františka Hybeše.

V místě roznesou pozvánky bratři : Boháček J., Urban F., Průcha, Houžvička, Houdek J., Řezáč J., Čes. Brod Jandus, Rezek.

K pokladně zvoleni jsou bratři : Homolka, Průcha, Pazderec F.

Valná hromada se bude konati 16. ledna 7-8 hod. večer. Oznámeno bude ještě plakátem. Bratr Boháček dává návrh, aby sbor objednal pro všechny členové stanovy, všemi schváleno. Dále dává návrh, aby bratr Houdek zapsal protokol o posvícenské zábavě ze dne 28. 9. 1936 do knihy zábav a doložil účtem, návrh ten se také schvaluje. Bratr Rezek se ptá v jakém úboru se má jít do plesu a většinou usneseno jíti ve stejnokroji.

Jiných návrhů není, bratr náčelník děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

Zapsal : Jandus Václav

             jednatel
 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 21. května 1937 v místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratří :

Homolka V., Boháček J., Rus J., Bičák F., Pazderec F., Černý J., Houdek J., Řezáč Jos., Kuklík J., Bureš V., Diviš R., Houžvička K. s tímto pořadem

 1. zahájení
 2. okrsková přehlídka ve Velence
 3. župní sjezd v Třebestovicích
 4. zpráva bratra starosty
 5. zpráva bratra náčelníka
 6. volné návrhy

Jednání :

            Starosta zjišťuje počet přítomných a jelikož je schůze usnášení schopná, vítá přítomné a schůzi v 8 hod. večer zahujeje.

Bod 2. bratr starosta prohlašuje, že by rád vedl z našeho sboru deputaci, která by se účastnila okrskové přehlídky ve Velence; žádá přítomné, aby se dobrovolně přihlásili. Bratrem Boháčkem jsou navrženi tito bratři : Řezáč J., Kuklík J., Houdek J., jmenovaní bratři přijímají.

Bod 3. bratr starosta navázal řeč ohledně župního sjezdu v Třebestovicích a ptá se přítomných, kolik se jich přihlásí na tento župní sjezd. Bylo přihlášeno 12 mužů cvičících, necvičící 2, žaček 14. 1 žena vedoucí. Dále žádal bratr starosta bratra náčelníka v jaké výši má býti vyplacené cestovné pro 1. člena, jak do Velenky, tak do Třebestovic. Bratr náčelník dal návrh by se vyplatilo každýmu členu Kč 15, návrh se jednomyslně schvaluje. Návrh bratra Houžvičky, by každý žák dostal 1 Kč se také schvaluje.

Bod 4. legitimace pro činné členstvo objednal bratr starosta a předložil je v této schůzi k nahlédnutí, ale jelikož je župa přejmenována na okresní jednotu a legitimace mají ještě jmenování staré, bylo usneseno je vrátit k opravě.

Bod 5. dále přikročeno k jednání, které se týká krajského sjezdu v Kutné Hoře. Bratr starosta připomíná, že okrsek platí dopravu tam i zpět, kdob y se chtěl sjezdu zúčastnit, aby se přihlásil. Jelikož se nikdo nepřihlásil, žádá bratr starosta bratra náčelníka, aby podal zprávu ze župního sjezdu ve Vyžlovce župy Černo Kostelecké, zpráva byla bratrem náčelníkem přednesena a všemi pozorně vyslechnuta.

Bol 6. bratr náčelník připomíná, že sbor nemá peněz na běžná vydání, tak že by bylo zapotřebí něco dělat. Podává návrh, aby sbor pořádal pouťovou zábavu. Bratři se k tomuto návrhu připojili. Bratr starosta nechává o návrhu hlasovat a sám s tímto návrhem souhlasí.

Před tímto návrhem odešli bratři : Rus J. a Houžvička K., jmenovaní nehlasovali pro ani proti. Bratr starosta se ptá, jak tuto zábavu pořádati. Bratr Boháček dává návrh, aby zábava byla pořádána pod hlavičkou sboru, návrh bratra Boháčka všemi schválen.

Bratr starosta žádá přítomné, aby si zvolili zábavní výbor. Bratr Boháček do zábavního výboru navrhuje bratry : Houdek J., Kuklík J. a Řezáč J., návrh ten všemi schválen a jmenovaní bratři funkce přijímají.

Jako dodatek bylo pojednáno o hasičském plesu pro rok 1938 na druhou sobotu v lednu tj. 15. pověřen byl bratr starosta, aby pojednal o hudbě na tento ples s panem kapelníkem Vlasákem z Kolína.

Jiných návrhů nebyl a proto bratr starosta děkuje přítomným za účast a schůzi v 11 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

             jednatel
 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 23. srpna 1937 v místnosti hasičské zbrojnice za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Boháček, Diviš, Urban, Bureš, Moc, Jandus, Řezáč, Rezek, Houdek.

 

            Starosta bratr Homolka vítá přítomné a schůzi o 8 hod. zahajuje, na programu je pořádání posvícenské zábavy.

            Bratr starosta žádá bratry, aby se vyjádřili zda-li jsou proto, aby se pořádala sborem tato zábava a to jenom v pondělí na zlatou, nebude-li pořádat v neděli bratr Hybeš František zábavu a S.K. v pondělí. Za těchto podmínek všemi přijato a navrženo, aby sbor vyslal 2 bratry do schůze místního S.K. a projednali s mini tuto záležitost a ve středu přinesli zprávu o výsledku jedná. Zvoleni byli bratři Pazderec F. a Jandus Václ.

            Bratr Pazderec se zmiňuje ohledně příštího plesu, by se vzala hudba levnější a to p. Zedníka, tento návrh nebyl uznán a navázal se rozhovor o hudbě p. Vlasáka a byl dán návrh, aby bratr starosta napsal p. Vlasákovi dopis s přesným datumem 8. ledna 1938. Usneseno, aby se pokračovalo ve schůzi ve středu 25. 8. 1937 po zprávě získané ze schůze S.K. a pak se vše zařídí definitivně. S tímto schůze skončena o 9 hod. Bratr starosta děkuje za účast a žádá bratry, aby přišli ve středu určitě.

 

Zapsal : Jandus Václa                                                  Homolka

              t.č. jednatel
 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů, konané dne 25. srpna 1937 v místnosti hasičské zbrojnice za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Boháček, Houžvička, Řezáč, Jandus, Rezek, Urban, Černý, Kuklík, Rus.

 

            Schůze tato se konala jako pokračování schůze konané 23. 8.1937. Bratr starosta schůzi zahajuje, vítá přítomné a oznamuje, že program schůze je pořádání posvícenské zábavy a žádá bratra Pazderce, aby podal zprávu o jednání s S.K. Bratr Pazderec hlásí, že ve schůzi S.K. konané 24.8. prohlásil předseda S.K. p. Ing. Benedikt, že bude-li sbor dobrovolných hasičů pořádat v pondělí taneční zábavu, že oni ji budou mít tedy jenom v neděli, což bylo ostatními schváleno.

            Bratr starosta se ptá, zda-li souhlasí bratři na pořádání zábavy v pondělí, aby pozvednutím ruky dali souhlas. Všemi jednomyslně schváleno pořádání zábavy v pondělí 27. září v hostinci bratra Františka Hybeše. Bratr starosta žádá o navržení členů do zábavního výboru.

Bratr Řezáč jmenuje do zábavního výboru bratry : Rezek, Urban, Černý, Jandus, Kuklík, Houžvička, Pazderec. Jmenovaní bratři funkce přijímají.

Bratr Rus se omlouvá, že nemohl se dostaviti do schůze předešlé, kde bylo jednáno o hudbě na ples a neschvaluje bráti tak drahou hudbu, jako je p. Vlasáka, že by nám stačila hudba levnější a uvádí že máme hodně placení a malý příjem. Bratr starosta odpovídá, že máme již s p. Vlasákem definitivní ujednání již z dřívějška a že nyní čeká jen na přesný datum, který byl stanoven v předešlé schůzi na 8. ledna 1938 a to že již zrušiti nejde a rozdíly na honoráři, že by nebyli veliké.

            Ku vybírání členských příspěvků stanoveni bratři Urban, Houžvička – starou ves a cukrovar, Černý, Bureš V. ul. k Přistoupimi, novou ulici až ke škole.

            Jiného jednání není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 9 hod. končí

 

Zapsal : Jandus Václav

             t.č. jednatel
 
 

Zápis o řádné schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané dne 18. září 1937 v hasičské zbrojnici za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Rus, Bičák, Urban, Jandus, Houžvička, Rezek, Bureš V., Diviš, Černý, Boháček, Kuklík J.

 

            Schůzi zahájil bratr starosta o 7 hodině večer, vítá přítomné a žádá by povstáním vzdali posmutnou poctu zemřelému našemu milému prvnímu presidentovi T. G. Masarykovi. Bratr starosta děkuje za učiněný projev a předčítá dopis od župy týkající se pořádání pietní přednášky a zapálení hranice v předvečer pohřbu pana prezidenta Osvoboditele.

            Bratr starosta připomíná, že pořádá pana profesora z Hospodářské školy o přednášku životního díla pana prezidenta Osvoboditele a zásluhu o vybudování naši samostatnosti.

            Bratr starosta žádá bratry, aby činili návrhy, jak má býti hlavička na oznámení občanstvu o pořádání této přednášky. Bratr Jandus dává návrh, aby hlavička zněla Sbor dobrovolných hasičů S.K.S.Svobody a občanstvo. Návrh je přijat a všemi schválen. Bratr starosta nechá natisknouti plakátky. Jiného jednání není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 9 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

             t.č. jednatel
 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů konané dne 13. listopadu 1937 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec F., Moc A., Průcha J., Urban F., Rezek V., Kuklík J., Diviš R., Hybeš F., Jandus

 

            Schůzi zahájil bratr starosta o 8 hod. večer, vítá přítomné a nechává čísti zápis o poslední členské schůzi. Zápis byl přečten a všemi schválen. Bratr starosta čte přípis od župy týkající se pořádání kursu pro cvičitele žactva v Praze. Kurs ten má se pořádati po několik neděl, výlohy tím spojené má hraditi sbor sám. Bratr starosta připomíná, že výlohy s tím spojené by byli dosti velké a sbor, že nemá žádné peníze v pokladně. Dává návrh, poslat župě přípis, aby kurz navštěvoval župní náčelní a instruktor a pak vycvičili cvičitele ve sborách. Návrh bratra starosty je všemi přijat a schválen.

            Dále jednáno o pořádání plesu. Bratr Pazderec dává návrh, aby se projednala ještě jednou otázka týkající se hudby, že hudba kolínská je moc drahá a kapela p. Zedníka se o posvícení pěkně osvědčila a jistě by to byl finančně dost velký rozdíl. Po menší debatě a různých návrhách usneseno : sjednati hudbu s p. Zedníkem. Přihlásil se bratr Urban F., že dojede k p. Zedníkovi a přinese od něj nabídku na ples na den 8. ledna 1938.

            Bratr starosta žádá přítomné, aby si zvolili zábavní výbor. Bratr Pazderec jmenuje tyto bratry : Houžvička K., Řezáč, Kuklík J., Urban F., Houdek, Jandus. K pokladně bratři : Homolka Vr., Průcha, Moc. Další se ponechává zábavnímu výboru.

            Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí

 

Jandus Václav

jednatel
 

Zápis o řádné výborové schůzi sboru dobrovolných hasičů, konané 12. února 1938 v místnosti hostince bratra Jos. Hybeše za přítomnosti bratří :

Homolka, Pazderec, Houžvička, Průcha, Urban F., Rezek, Černý, Kuklík, Diviš, Jandus, Houdek J. s tímto pořadem :

1.       zahájení

2.       správa starosty

3.       volby funkcionářů

4.       volné

 

Schůzi zahájil bratr starosta o 8 hod. večer, vítá přítomné a připomíná, aby bratři zvláště letos navštěvovali pilně schůze, by byli řádně o všem poučeni a župní sjezd, který se má letos odbývati v Liblicích by vyzněl zásluhou naši s velikým úspěchem, a proto jest zapotřebí abychom všichni do jednoho byli tam, kde nás bude zapotřebí.

Bratr starosta žádá bratry, aby činili návrh na jednatele. Bratr Kuklík jmenuje bratra Janduse. Návrh hlasováním jednohlasně přijat. Bratr Jandus funkci přijímá. Volba pokladníka na návrh bratra Urbana jednohlasně zvolen bratr Prucha J. Funkci přijímá.

Volba zbrojmistra na návrh bratra Kuklíka jednohlasně zvolen bratr Rezek V. Funkci přijímá.

Náhradník na župské valné hromadě na návrh bratra Urbana jednohlasně zvolen bratr Houžvička Karel. Funkci přijímá.

Bratr náčelník dává návrh na zvolení četaře bratra Frant. Urbana. Návrh jednohlasně přijat. Bratr Urban funkci přijímá.

Bratr starosta předčítá část sborové kroniky, kterou nám sepsal a slibuje, že do sjezdu bude tato kronika napsaná do pamětní knihy, kterou sbor koupí panem profesorem Jirouškem z Českého Brodu. Bratr starosta hlásí, že obstaral vhodné místo k odbývání župského sjezdu a to louku od pí. Hybešové. Jednání s pí. Hybešovou se zúčastnili bratři Homolka, Pazderec a Houžvička. Pí Hybšová se uvoluje propůjčiti louku sboru dobrovolných hasičů zdarma, když členové sboru ji pomůžou odkliditi seno. Zpráva tato vzata všemi na vědomí a uloženo bratu starostovi, aby toto jednání s pí. Hybešovou uzavřel písemně.

Dále podává bratr starosta zprávu ze schůze slavnostního výboru konané 11. února 1938 v Českém Brodě. Zpráva tato byla obšírná, zmiňuje se také, že se mu líbil spád a dochvilnost této schůze za krátkou dobu, že projednali celý program a přál by si, aby i u nás se tak odbývali schůze. Bratr starosta připomíná, že byl řádně projednáván program župního sjezdu a památníku župy a žádá bratry, aby se starali o sebrání velkého počtu insertu. Bratr starosta předkládá vzorky plakátů, se kterých jest jeden vybrán výborem.

Bratr Houžvička dává návrh, aby se dokoupila výstroj. Bratr starosta slibuje, že do sjezdu bude vše doplněno. Bratr Rezek dává návrh by se sbor dal fotografovat, ponecháno do příští schůze. Jiných návrhu není, bratr starosta ještě jednou připomíná členům, aby na zavolání se vždy a všichni dostavili a schůzi o půl 11 hod. končí.

 

Zapsal : Jandus Václav

 
 

Zápis o řádné členské schůzi sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 25. února 1939 v místnosti bratra Františka Hybeše

 

Začátek schůze v 7 hod. večer. Přítomni jsou bratři : Homolka Vrat., starosta, Pazderec Fr.,velitel, Jandus Vác., jednatel, Moc Ant., Boháček Jos., Rezek Vác., Průcha J., Houdek, Řezáč Jos., Urban Fr., Bureš Vác., Hybeš Frant.

Pořad
 1. zahájení schůze
 2. čtení zápisu
 3. zpráva starosty sboru
 4. stanovení pořadu řádné valné hromady
 5. změna stanov
 6. vyúčtování z plesu
 7. volné návrhy

Bratr starosta zahájil schůzi a vítá přítomné, předčítá přípis Z.H.J. jednající o změně stanov a reorganizaci sborů hasičských. Stanovy nové jsou vypracovány dle pokynu M.N.O. a přijetím těchto nových rušejí se stanovy staré. V přípise nařizuje Z.H.J., že musí být řádná valná hromada sboru do jednoho týdne svolána, stanovy projednány a beze změny přijmuty. Dle nových stanov musí býti zvoleni noví činovníci. Dle nových stanov má sbor dobrovolných hasičů nový titul „Hasičský sbor“ ve zkratce se nazývá „HS“. Dle nových stanov nesmí žádný člen hasičský stejnokroj bez dovolení velitele nositi ani půjčiti. Stanovení valné hromady Has. sboru se koná dne 5. března 1939 v místnostech bratra Josefa Hybeše ve 2 hod. odpoledne. Dle programu na vyhlášce. Valná hromada se oznámí a to

 1. okres. pol.správě v Čes. Brodě
 2. 2. oběžníky s programem
 3. vybubnováním v sobotu v 1 hod. odpoledne

Vyúčtování plesu pořádaného dne 11. února 1939 v místnostech bratra Františka Hybeše

vybráno v sále              774 Kč 20

dodatečně poštou            41 Kč 00

při zvaní vybráno          349 Kč 00

příjem dohromady ….1 164 Kč 20

 
vydání:
hudba                           412 Kč

ze sálu topení a světlo   174 Kč90

zemská dávka                  66 Kč

pozvánky                         66 Kč          
celkové vydání ………. 718 Kč 90       
 
Jest tedy celkový příjem     1 164 Kč 20
                          vydání       718 Kč 90
                čistý výnos …… 445 Kč 30
 

Jelikož žádných volných návrhu nestává, bratr starosta končí členskou schůzi a důtklivě připomíná na valné hromadě na shledanou a provolává práci hasičské mnoho zdar

 
zapsal

Vrat. Homolka

 

Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 7. listopadu 1946 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti těchto členů :

Hybeš Frant., Houžvička K., Rezek V., Houdek J., Rus Jar., Relich J., Červinka Jar., Havelka J.

 

            Schůzi zahájil bratr Houžvička. Tato schůze byla svolána ohledně vybudování hasičského sboru v rámci 2letého plánu. Bylo usneseno, že bratři Houdek J. a Houžvička K. se dostaví na místní národní výbor a tam přednesou 2 letý plán hasičského sboru. Starosta Houžvička poukazuje na malý zájem bratří.

            Schůze skončena o 23 hod. večerní
 
předseda                                                         jednatel

Houžvička K.                                                  Havelka J.     

 

Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 28. listopadu 1946 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti následujících členů : 

Houžvička K., Rezek V., Houdek J., Havelka J., Relich J., Červinka Jar., Urban F., Rus J., Moc A.,Bureš V., Vedral Z.

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Houžvička v 8.30 hod. Po přečtení zápisu z minulé schůze, pokračováno v referátu o 2 letém plánu.

            Dalším bodem programu byl ples. Ujednáno, aby se ples pořádal druhou neděli v lednu tj.11. ledna 1947. Po delší debatě byl zvolen zábavní výbor z následujících bratří : Urban F., Rus Jar., Bureš V., Moc A., Červinka Jar. Ohledně pomníku bylo konstatováno, že místní národní výbor zamítl návrh, abychom vybudovali pomník ve své pravomoci.

            Po té rozpředena debata ohledně plesu a bratr Moc dává návrh, aby každý činný člen zaplatil vstup, který bude činit 25 Kčs. Návrh byl jednohlasně schválen.

            Dnes se za člena hlásí Salamánek Jiří narozen 29. 10. 1927 v Liblicích a který byl jednohlasně přijat.

            Dále bylo usneseno, aby byl zaslán místnímu národnímu výboru přípis, ohledně vybudování pomníku následujícího znění :

            Sbor dobrovolných hasičů v Liblicích žádá důrazně, aby bylo započato se stavbou pomníku prezidenta osvoboditele a prezidenta budovatele v nejkratší době. V případě neochoty povede intervenci u okresního národního výboru.    

Schůze skončena o 23.30 hod. večerní
 

předseda                                                         jednatel

Houžvička K.                                                  Havelka J.

 

Schůze sboru dobrovolných hasičů, konaná dne 27. února 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za účasti následujících členů :

Houžvička K., Rezek V., Havelka J., Relich J., Salamánek J., Vedral Z., Červinka J., Polák J., Houdek J.

            Schůzi zahájil bratr Houžvička ve 20.30 h. a přikročuje k 1. bodu programu, k oslavě T.G.M. Ujednáno, že bratr Havelka zařídí dorozumění mezi druhými kulturními spolky a místní kulturní radou. Po té se čte došlá pošta. Došel dopis od zemské hasičské jednoty, kde jsou hasičské sbory upozorněny na možnou kalamitu vodní. Dále došla pozvánka na hasičský ples do Přistoupimi.

            Jelikož nebylo žádných volných návrhů, schůze skončena 21.30 h.

 

Předseda :                                                       jednatel :

                                                                       Havelka Jos.

 

Zápis schůze dobrovolných hasičů v Liblicích, konaná dne 18. března 1947 v hostinci bratra Hybeše Františka za účasti následujících členů :

Houžvička Karel, Bureš Václav, Rezek Václav, Rus Jaroslav, Relich Josef, Červinka Jaroslav, Babka Pravoslav, Moc Antonín, Vedral Zdeněk, Urban František, Havelka Josef a Houdek Josef.

 

            Hned po zahájení schůze bratrem starostou se rozpředla debata o zapůjčení peněz na místní rozhlas. Bratr Rus dává návrh, aby sbor vrátil zapůjčené peníze od místního národního výboru částku 3 820,- Kčs s podmínkou, bude-li sbor potřebovati peníze na nákup hadic, aby M.N.V. vrátil zapůjčené peníze na rozhlas. Jednohlasně přijato.

            Ohledně namontování tlampače na sušák, přijmuto jednohlasně s podmínkou bratra Houdka, že se tak stane až bude sušák hotov.

Došel dopis od O.H.J. Rozkaz č. 2

   „        „          Králíky pod Sněžníkem

   „        „          M.N.V. ohledně organizování požární ochrany země České

            Bratr Houžvička podává zprávu ohledně opravy motorové stříkačky a bylo jednohlasně schváleno, aby p. Lalák obdržel za opravu této stříkačky 150,- Kčs. Deska i s jehlami stála 108,- Kčs.

            Bratr Urban chce prodělat kurs instruktorský.

            Schůze skončena ve 22.30 h.
 

předseda :                                                        jednatel :

 

Členská schůze dne 25. 4. 1947 za účasti 12 členů.

 

            Bratr starosta zahajuje o 9.15 h. a dává referát o účasti valné hromady okrsku v Bylanech dne 20. 4. 1947. Na neděli dne 27. 4. 1947 delegováni na valnou hromadu prvního obvodu do Č. Brodu bratr Houdek, bratr Urban, bratr Moc, bratr Rezek, zahájení v 9 hod. dopoledne. (čtení oběžníku č. 4 a směrnice pro udělování věcných požárních podpor pro rok 1947 došlá 25. 4. 1947). Jednání o vodní nádrži a neb vykopání studny za účasti členů sboru na obecním pozemku vedle hasičské zbrojnice. Bratr starosta a bratr velitel půjdou na národní výbor jednat o souhlas k výkopu studny. Jednání o dodělávce sušáku, bratr velitel svolá činné členy na cvičení. Jednání o určení členů na vybírání příspěvků od příznivců hasičského sboru 11. 5. a 12. 5. Parta č. 1 – bratr Rezek a Řezáč, č. 2 – Urban a Bureš, č. 3 – Červinka a Polák. Určení členů na 27. 4. 1947 pro sběr bramborů a peněz pro Rumunsko, bratr Salamánek a Babka.

            Schůze ukončena o ¾ 11 hod. večer

předseda :                                                        jednatel :

                                                                       Havelka J.

 

Schůze dobrovolných hasičů v Liblicích konaná dne 2. července 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za účasti následujících členů :

Houžvička K., Bureš V., Rus Jar., Rezek V., Havelka Jos., Houdek J., Červinka Jar., Polák Jar., Salamánek Jiří, Vedral Zd., Šturma Fr., Relich J. a Babka Prav.

 

            Schůzi zahájil bratr K. Houžvička v 21 h. a požádal bratra J. Rusa o referát z kulturní rady MNV v Liblicích. Cvičení 4. okrsku bude provedeno v Doubravčicích dne 6. 7. 1947. Bratr Houžvička podává referát ohledně obce Liblice. Bratři Z. Vedral, Babka Pr. a Jiří Salamánek budou stát službu na slavnosti dne 5. července při zapálení vatry. V sobotu bude pracovní povinnost u hasičské zbrojnice.

            Schůze skončena ve 22.45 h.
 

předseda :                                                        jednatel :

                                                                       Havelka J.

 
 

Zápis ze schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 1. října 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti následujících členů :

Houžvička K., Rezek V., Vedral Z., Salamánek J., Šturma Fr., Urban Fr., Bureš V., Červinka Jar., Kuklík J., Relich J., Havelka J

            Bratr starosta Houžvička zahájil schůzi ve 20.30 hod. a jelikož se nedostavil předseda zábavního výboru bratr Rus, bylo přikročeno k debatě o službách při tanečních zábavách. Starosta přečetl usnesení M.N.V. v Čes. Brodě, ohledně hasičských služeb. Bratr starosta objednal fotografa na neděli odpoledne.

            Schůze skončena v 23.30 hod.
 
předseda                                                         jednatel

                                                                       Havelka J.

 

Zápis ze schůze dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 31. října 1947 v hostinci bratra Františka Hybeše za přítomnosti následujících členů : Houžvička K., Rus J., Polák Jar., Urban Fr., Moc A.., Červinka Jar., Rezek V., Relich J., Vedral Z., Babka P., Šturma F., Havelka J.

 

            Schůzi zahájil bratr Houžvička a požádal bratra Rezka o referát z kulturní rady. Bratr Rezek konstatuje, že naše účast na slavnosti říjnové revoluce spočívá v hojné účasti. Půjde se v krojích. Samaritánský kurs budou navštěvovali tito bratři : Šturma F., Vedral Z., Babka P., Salamánek Jiří. Bratr Vedral vyvěsí náborové plakáty.

            Ples bude pořádán druhou sobotu v lednu. Bratr Houžvička dává návrh, aby byla zvolena tříčlenná zábavní komise. Bylo ujednáno, že hudbu vyjednají br. Houžvička K., Červinka J. a Moc A. Ve volných návrzích byla debata o dekorování. Schůze skončena o 23 h. večer.

 

předseda :                                                        jednatel :

                                                                       Havelka J.

 
Obrazek
 
Dobrovolní hasiči Liblice

Zleva horní řada : Polák, Moc, Relich, Kuklík, Bureš, Červinka

Zleva dolní řada : Houdek, Homolka, Houžvička, Rezek

Zápisy jsou opsány z originální Knihy zápisů, která je uložena v Okresním archivu v Kolíně a zveřejněno se souhlasem archivu

Fotka použita ze soukromého alba

Statistiky

Online: 9
Celkem: 707259
Měsíc: 14315
Den: 656