Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sbor dobrovolných hasičů

 
 
 
 

Zápisník schůzí

 

z let 1931 - 1934
 
 
 Zápis první výborové schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala dne 3. září 1931 v hostinci bratra Frant. Hybeše
 

            Bratr starosta zahájil schůzi v 8 hodin, vítá přítomné a podle programu nechává zvolit funkcionáře, kteří byli valnou hromadou ponecháni do této schůze. Všemi hlasy zvolen jednatelem bratr Jandus Václav, pokladníkem bratr Hlaváček Josef, zbrojmistři bratři : Dušek Josef, delegát na žup. schůze bratr Gogela František, samarit. bratr Boháček Josef, náhradník do výboru za bratra Hlaváčka zvolen bratr Pazderec.

            Po volbě čte bratr starosta došlé dopisy a předkládá výboru došlé vzorky látky na pracovní obleky, vybrán jeden vzorek a ujednáno, že jak bude možno, že látka se na 12 až 14 obleků objedná. Ostatní dopisy byly projednány a schváleny. Následují volné návrhy, ve kterých jednáno bylo ohledně pořádání taneční zábavy o posvícení za přítomnosti p. kapelníka Zedníka, vyjednána hudba a odhlasováno, by se zábava konala.

            Jelikož žádných jiných návrhů není bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí.

 
starosta                                                                                              Jandus

Homolka                                                                                             t.č. jednatel

 
 

Zápis první členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích v hostinci bratra Fr. Hybeše, konané 23. září roku 1931

 

            Za nepřítomnosti bratra starosty zahájil schůzi náčelník bratr Staněk za přítomnosti 14 členů o půl 9 hod. a žádá bratra pokladníka, aby podal správu, jaký byl příjem a vydání z posvícenské taneční zábavy

pokladní zpráva :

v neděli vybráno     2 304 Kč 70 hal.

v pondělí vybráno   1 190 Kč 50 hal.

celkově vybráno     3 495 Kč 20 hal.

 

            Vydání nemohlo býti zjištěno, jelikož některé účty nebyli bratru pokladníku odevzdány. Bratr Boháček Josef navrhuje, vyúčtování aby bylo ponecháno do příští členské schůze, což je také přijato.

Pro nedostatečný počet členů nemohlo být o jiných záležitostech jednáno, po menší debatě bratr náčelník schůzi končí o půl 11 hod.

 
Homolka                                                         Jandus

starosta                                                                       t.č. jednatel

 
 

 Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 31. října 1931 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Bratr starosta zahajuje schůzi o půl 9 hod., vítá přítomné a žádá předsedu zábavního výboru, aby podal zprávy z večírku, který se pořádal 28. října. Bratr Procházka hlásí, že na vstupném bylo

 
            vybráno 317 Kč 50 hal.
            vydání   196 Kč 60 hal
        čistý zisk   120 Kč 90 hal.
 

Bratr starosta děkuje zábavnímu výboru za jeho první podnik, který v tak krátké době byl nacvičen a velice dobře se vydařil a přál by si, aby zábavní výbor v jeho podnicích dosáhl takového výsledku pokaždé. Dále se táže bratra Procházky zdali peníze, které zbyly odevzdal bratru pokladníkovi.

Na tuto otázku bratr Procházka poznamenává : jestli obnos, který z večírku zbyl mohl by si ponechat zábavní výbor na zakoupení potřebných věcí na jeviště a podob. Otázka tato ponechána ke projednání do výborové schůze.

            Dále je na programu stanovení členských schůzí, hlasováním schválen návrh bratra jednatele, aby se schůze konala každou první sobotu v měsíci. Bratr náčelník navrhuje, že po každé schůzi se bude odbývati cvičení, po menší debatě dává návrh bratr Rezek, aby cvičení se odbývalo v den mimo schůze a dále navrhuje bratr Boháček, že cvičení může být několikrát v týdnu i v den schůze, ale vždy před schůzí. Hlasováním návrh všemi přijat. Dále podotýká bratr Urban Václ., aby zábavní výbor z každého podniku podával zprávu ve členské schůzi. Na žádost bratra předsedy zábavního výboru zvolen do výboru bratr Gogela. Bratr Urban Václ. se táže zda-li zábavní výbor je samostatným odborem neb ne? Bratr starosta odpovídá, že jmenování bude takové, jaké je ve stanovách. Bratr Boháček dává návrh, aby požární pohotovost stál vždy jeden člen. Návrh tento vzat je v úvahu a přečtení policejního řádu ve výborové schůzi k projednání. Bratr Rus dává návrh na sehrání divadla. Bratr starosta zplnomocňuje zábavní výbor, co se týče divadel a podobných podniků ve prospěch sboru, aby si výbor zařídil sám. O jistém bodě rozpředla se debata, která dovršila ostřejšího rázu a byla bratrem starostou schůze přerušena, poděkováním za účast a schůzi o půl 11 hodině končí.

 
Homolka                                                                                 Jandus

starosta sboru                                                                          t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 9. prosince 1931 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

Schůzi zahájil bratr starosta o půl 8 hod., vítá přítomné členy a žádá bratra jednatele by přečetl zápis předešlé schůze. Zápis byl přečten a všemi členy schválen.

Dále podává bratr starosta zprávu ze společné schůze S.K. divadelního kroužku, které se zúčastnil jako zástupce sboru, ohledně společného užívání jeviště. Žádné definitivný správy nemohl podat, jelikož zástupci divadelního kroužku se ohražují, že spolek nebyl rozpuštěn a že svolají do 14 dní valnou hromadu, ze které nám své rozhodnutí oznámí.

Po menší debatě přikročeno ke stanovení dne pořádání prvního hasičského plesu. Návrh je aby se pořádal 9. ledna 1932. Bratr starosta pro návrh nechává hlasovat. Výsledek hlasování je 9 hlasů pro a 2 proti. Většinou je přijat návrh na pořádání plesu 9. ledna. Pozvánky nechá tisknout bratr starosta a připomíná, že o roznášení se musí postarat náčelník bratr Staněk a další se ponechává zábavnímu výboru.

Dále byla podávána zpráva pokladní z divadelního představení a Mikulášské zábavy :

Na divadle vybráno bylo 256 Kč

                        vydání       91 Kč 50 hal.
              čistý výtěžek       164 Kč 50 hal.
 

Na Mikulášské zábavě vybráno   809 Kč 20 hal.

                                   vydání   680 Kč

čistý výtěžek                               129 Kč 20 hal

Bratr starosta se ptá má-li někdo nějaký dotaz ohledně zprávy pokladní. Žádný ničeho nenamítá, proto přikročeno k jednání ohledně pořádání silvestrovského večírku. Bratr Staněk dává návrh by se pořádal večírek jen přátelský, po menší debatě nechává bratr starosta o návrhu hlasovat, všemi členy je přijat. Odhlasováno bylo také, aby se vzala hudba. Dále jsou volné návrhy, jelikož žádné nejsou bratr starosta o půl 10 h. děkuje za účast a schůzi končí.

 

Homolka                                                                     Jandus Václ. t.č. jednatel

 

Zápis schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 20. ledna 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi o 8. hod., vítá přítomné členy a nechává čísti zápis z předešlé výborové schůze, který byl po přečtení členy výboru schválen. Dále bratr starosta hlásí, že za minulý rok bylo zakoupeno pro sbor za spoluúčasti obecního starosty p. Františka Hybeše pro 16 mužů výzbroje a výstroje, na obleky byla objednána látka, zaplaceno za ní 749,70 Kč, krejčímu od ušití vyplaceno 560,00 Kč.

            Správa pokladní za rok 1931 činí
                                   příjem    5 332,75 Kč

                                       vydání   4 989,00 Kč

                                        zbývá      343,75 Kč

 

Dále je správa revizoru účtu :

            Bratr Hybeš hlásí, že našli vše v nejlepším pořádku. Bratr starosta, se ptá, nemá-li někdo námitek proti správě pokladní. Nikdo se nehlásí.

Následuje správa zábavního výboru :

na vstupném vybráno 28.10.        317,00 Kč     vydání 195,60 Kč

na vstupném vybráno 28. 11.        256,00 Kč     vydání    91,50 Kč

na vstupném vybráno 6.12.          809,00 Kč     vydání 680,00 Kč

na vstupném vybráno 31. 12.        333,00 Kč    vydání 296,20 Kč

 

celkový příjem činí                    1 715,00 Kč      vydání 1 263,30 Kč

Po schválení správy zábavního výboru, povolenu mu zříditi vlastní jeviště, odhlasována správním výborem částka 1.600,00 Kč a musí hledět, aby částku nepřekročili.

            Dále byla provedena volba dvou delegátů na župní valnou hromadu, jednohlasně zvoleni bratři Gogela František a Procházka Josef, funkce přijímají. Na programu bylo také, zda-li se má konati valná hromada, neb usneseno a odhlasováno správním výborem bylo by se konala jen řádná členská schůze.

            Následují volné návrhy, ve kterých přečteny byly došlé nabídky na stroje, které byly prodebatovány, jiných návrhů nebylo. Bratr starosta děkuje za účast a schůzi v 11 hod. končí.

 
Homolka                                                                                 Jandus
starosta                                                                                                t.č. jednatel
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 31.1.1932 o 3. hod. odp. v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

Schůzi zahájil bratr starosta, vítá přítomné členy a žádá bratra jednatele by přečetl zápis předešlé schůze. Zápis byl přečten a všemi jednohlasně schválen. Dále nechává číst program okrskové školy a poučuje o významu a účasti všech členů na tuto školu. Dále podává zprávy ze schůze správního výboru . Vysvětluje případ, který se stal při nákupu výzbroje.

            Bratr Červinka žádá vysvětlení tohoto případu, které mu bratr starosta zodpověděl. Bratr Hrdlička Josef navrhuje by se při nákupu nevyhledávaly velkonákupny. Dále je správa pokladníka. Bratr pokladník neměl sebou knihu, následuje zpráva zábavního výboru, kterou podává bratr Rus.

Bratr Gogela podotýká, že by si přál by zábavní výbor vedl vše v nejlepším pořádku, by nebyly nějaké mýlky. Bratr starosta žádá o schválení správce zábavního výboru a následuje zpráva náčelníka. Náčelník bratr Staněk funkce se vzdává pro nedostatek volného času. Resignace všemi členy jednohlasně přijata. Bratr starosta děkuje bratru Staňkovi za krátké působení a žádá by si členové zvolili cvičitele. Návrhy jsou na bratry J. Rusa, J. Procházku, K. Kozáka. Bratr Hrdlička Josef se přikloňuje k návrhu, jestli že funkce té se neujme místonáčelní bratr Urban. Bratr Gogela přimlouvá se by rozhodně se ujmul funkce bratr Kozák. Všemi jednohlasně zvolen. Bratr Kozák funkci přijímá s těmito podmínkami.

            Bratr starosta děkuje bratru Kozákovi za jeho slova a žádá členstvo by se jemu ve všem podvolilo. Cvičení stanoveno pro měsíc únor na tyto dny : úterý a pátek, vždy od půl osmé.

            Předseda zábavního výboru bratr Rus žádá o zvětšení zábavního výboru. Navrženi a hlasováním všemi přijati bratři : Hrdlička J., Horák J., Livín B. Funkce přijímají.

            Bratr starosta žádá přítomné, by se rozhodli o konání valné hromady. Všemi členy odhlasováno, by se valná hromada nekonala. Předseda bratr Rus hlásí, že chtějí pořádati Josefskou zábavu a že si vyžádali od p. kapelníka Zedníka a p.kapelníka Hybeše mnoho-li by si požadovali.

p. Zedník 360 Kč, 1 litr piva na muže, 8 hudebníků

p. Hybeš 350 Kč, beze všeho, také 8 hudebníků

            Bratr starosta připomíná, aby zábavní výbor ohledně kapely, by se rozhodl sám. Jelikož žádných dalších návrhů není, bratr starosta děkuje všem za účast a schůzi o 5 hod. končí

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                           t.č. jednatel

 

Zápis schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 8. března 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi o půl 9 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis poslední výborové schůze. Zápis byl přečten a členy výboru schválen. Dále přečítá bratr starosta nabídky na stroje, které došly od Františka Máry z Tábora a bratra sboru Pečeckého a připomíná, že by mohlo několik členů na stroj do Peček se jíti podívat. Správu z župní valné hromady bratr Urban podává a hlásí také, že sbor náš byl přijat do svazku župy. Správu uvádí za ne úplnou z důvodu, že valná hromada se hlučně chovala a že byla předčasně rozpuštěna. Bratr starosta Homolka sám dokládá, že valná hromada nebyla ukončena a připomíná, že se s ní bude ještě pokračovat, po ujednání v okrskové schůzi. Výborem byli přijati za činné členy Pazderec Oldřich a Hrdlička František.

            Dále bylo schválení žádosti zábavního výboru na postavení jeviště. Jelikož zábavní výbor neměl přesný výpočet, jaký náklad by jeviště stálo, po menší debatě usneseno, aby členové zábavního výboru si opatřili řádný rozpočet a s tím přišli do příští schůze.

Volné návrhy

Bratr Urban Václav žádá vysvětlení, proč se nekonala valná hromada a proč se nevolil náčelník. Vysvětlení mu dal bratr starosta Homolka. Dále se ptá, jakým právem byl připuštěn bratr Procházka Josef k nacvičování prostných cvičení. Na to rozpředla debata ostřejšího rázu a bylo mluveno tak jak se ve schůzi správně vybraně mluviti nemá. Přihlásil se o slovo vzděl. bratr Kozák a podotýká, že vidí i ve výb. neukázněnost a nedoporučuje by se schůze odbejvali takovým-to způsobem, by se jednalo opravdu bratrsky klidně. Bratr starosta děkuje bratru vzdělavateli za pronešená slova a ukládá členům by si je vzali k srdci. Jiných návrhu není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11h. končí.

 
Homolka                                                                                 Jandus

starosta                                                                                              t.č. jednatel

 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané dne 2. dubna 1932 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod., vítá přítomné členy a přečítá článek z Hasičských rozhledů ohledně stráž. služby, po přečtení rozvedena menší debata, po které bratr cvičitel podává zprávu o docházce cvičení a připomíná, že náčelník se zvolí jen ten, který bude nejlépe cvičiti. Dále bratr Urban V. přečítá zprávu ze schůze tech. výboru a zároveň připomíná by se usneslo zda-li mají strážní služby stát všichni činní členové a neb jen ti, kteří jsou vyzbrojeni. Bratr Kozák dává návrh by chodili podle abecedy, jen ti kteří jsou vyzbrojeni, ostatní až výzbroj dostanou. Hlasováním návrh bratra Kozáka 12 hlasy x 4 přijat. Bratr starosta připomíná, že stání služby krojovaných je povinnost, nekrojovaní se můžou hlásit dobrovolně.

            Dále bratr starosta žádá členy by si stanovili den a program na konání sborové školy.

            Bratr Boháček dává návrh na neděli 24. dubna na 9. hod. dopolední, návrh ten přijat.

Program : 1. povinnosti hasiče, 2. pojišťování, 3. bratr Bartl, program všemi hlasy schválen. Dotaz bratra Procházky ohledně místa od p. Bašty. Bratr starosta hlásí, že místo je zaplaceno a že opatří klíč a místo nechá dáti do pořádku. Nedopatřením špatně protokolován zápis výborové schůze. Bratr Kozák dává návrh by po každém přečtení zápisu byl protokol podepsán dvěma nejstaršími členy, že zakládá se vše na pravdě. Bratr Procházka připomíná by členům, kteří nechodí do schůzí ani do cvičení, se odebrala výstroj a výzbroj dala se těm, kteří pilně dochází a cvičení prostná se budou nacvičovat . Také v neděli povinnost všech nutna a cvičení ve všední dny se budou odbývat o 8 hod. Bratr Kozák žádá bratry by lepší docházeli.

            Jiných návrhů ani dotazů není bratr starosta Homolka děkuje za účast a schůzi o půl 11. končí

 

Homolka                                                                     Jandus Václav

starosta                                                                       t.č. jednatel

 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 17. května 1932 v hostinci bratra Frant. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o půl 9 hod. večer, vítá přítomné členy a nechává čísti zápis z poslední členské schůze.

            Bratr vzdělavatel Kozák odevzdává bratru starostovi kytici a blahopřejný dopis k jeho ctěným jmeninám. Sám mu přeje také mnoho zdraví. Bratr starosta děkuje všem členům. Přečten byl zápis schůze a všemi přítomnými schválen. Dále podává zprávu bratr starosta z mimořádné valné hromady župy a přečítá článek z hasičských rozhledů o nesprávném hospodaření v Z.H.J. při stavbě hasičského domu. Po přečtení rozpředla se debata, ve které odsuzovali členové vedení Z.H.Jed.

            Za člena všemi hlasy přijat Frant. Kořínek. Dále je správa zábavního výboru ze slavnosti máje.

příjem               3 077 Kč 65 hal.

vydání              1 974 Kč 50 hal.

čistý zisk          1 102 Kč 15 hal.

 

Volné návrhy

            Bratr Procházka žádá, aby byl zvolen cvičitel sboru, který by se ujal velení za nepřítomnosti bratra cvičitele. Bratr starosta nechává o návrhu hlasovat, většina je pro návrh, přikročeno je tedy k volbám.

            Do cvičitelského sboru zvoleni bratři : Pazderec F., Moc Ant., Rezek Václ., Dušek Jos., Urban Frant., funkce přijímají. Bratr Urban Frant. se ptá bratra Boháčka, jestli vykonal obchůzku po obci s listinou, která mu byla dána br. žup. samar. Bartákem při sborové škole. Bratr Boháček odpovídá, ze neměl vůbec volný čas a slibuje, že v krátké době vše vykoná. Jelikož jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí.

 

Homolka                                                                     Jandus Václav

starosta                                                                                   t.č. jednatel

 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 28. května 1932 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod. več., vítá přítomné členy a čte došlé dopisy, mezi kterými parte čestného jednatele župy bratra Jana Čermáka, člena Čes. sboru hasičské jednoty, čestného člena sboru Přišimasy. Povstáním všech, vzdána zesnulému čest. Dále čten přípis od bratra Urbana, který byl na návrh bratra Boháčka nechán do příští schůze. Zvolení člena k tech. zbrojů, bratr Rezek navrhuje bratra Pazderce Fr., návrh jednohlasně přijat. Bratr Pazderec funkci přijímá.

            Volných návrhů žádných není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10. hod. končí

 

Homolka                                                                     Jandus Václav

starosta                                                                                   t.č. jednatel

 

Zápis schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 12. července 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi o ½ 9 hod. večer. Vítá přítomné členy a omlouvá bratra vzdělavatela Kozáka, který se nemohl dostavit, ale s každým usnesením z této schůze prý bude souhlasit. Dále podává zprávu, že župní valná hromada, která se odbývala 26.6.1932 ve Vyšehořovicích, jako hlavní podotýká, že členské příspěvky pro rok 1932 nejsou ještě stanoveny a že celý postup té valné hromady se mu moc nelíbil. Dále bratr Procházka předložil program na domácí cvičení, které by se mohlo odbývat, ohledně toho rozpředla se menší debata, po které bratr Rus žádá, by se věc ta nechala odhlasovat ve členské schůzi, jelikož schůze byli přítomní i činní členové mimo výboru. Bratr starosta nechává hlasovat, kdo je pro domácí cvičení, cvičení odhlasováno 6 – 1. odbývati se bude 4. září 1932.

Volné návrhy

Bratr Boháček žádá bratra starostu, aby poslal přípis obecnímu zastupitelstvu, jak nahlíží na sbor a zda hodlá přijmout kavenci při koupi stroje. Bratr starosta přislibuje, že tak učiní. Bratr Hybeš dává návrh, by se požádalo obecní zastupitelstvo protektorát při pořádání domácího cvičení a s tím také žádost o povolení na stavbu definitivního plotu kolem lípy svobody.Hlasováním tyto body všemi hlasy schváleny. Dále na návrh bratra Rusa by řemínky k opaskům se zaplatili ze sborové pokladny, výborem schváleno, dále se táže mnoholi nám darovali pojišťovny, bratr starosta hlásí, které pojišťovny již poslali a jaké obnosy.

Pojišťovna Slavie 300 Kč, Rolnická 150 Kč, Plaňan 100 Kč, Občanská záložna v Čes. Brodě 200 Kč, Hospodářská 100 Kč. Bratr pokladník předkládá k nahlédnutí spořit. knížky na 2.959,30 Kč a druhou na 100 Kč.

Bratr Procházka připomíná, že by bylo záhodno koupiti hákové žebříky. Bratr starosta slibuje, že písemně se optá molitorské továrny na jejich cenu. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 11 hod. končí.

 

Jandus t.č. jednatel

 

Zápis ze schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 26. srpna 1932 v hostinci bratra Františka Hybeše 

 

            Bratr starosta zahájil schůzi o půl 9 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední výborové schůze. Zápis byl přečten a členy výboru schválen.

            Bratr starosta přečítá došlé dopisy ohledně sboru přiřknuté stát. subvence a nabídkové. Dále čte poučný článek z Hasičského rozhledu a doporučuje bratru náčelníku, by je přečetl bratřím ve cvičení, bratr náčelník slibuje, že tak učiní. Rozpředena byla debata ohledně přidělené subvence a koupě stroje. Bratr vzdělavatel se ptá ohledně založení žactva, jak sbor zamýšlí. Bratr starosta ho ujišťuje, že o to se sám v krátké době postará.

Žádné jiné jednání není, návrhy nebyly, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

Jandus Václav t.č. jednatel

 
 

Zápis členské schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 13. září 1932 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Bratr starosta zahájil schůzi o ½ 9 hod., vítá přítomné a podává vysvětlení ohledně ručení obecního zastupitelstva a připomíná, že společně s panem starostou se budou informovat u peněžních ústavů v Českém Brodě, ohledně zápůjčky. Náčel. bratr Pazderec podává zprávu z domácího vystoupení a žádá by byl proveden zápis žactva. Pověřeni tím bratři : náčelník Pazderec a místostarosta Moc.

            Bratr Boháček dává návrh by se by se bratři pro letní období zřekli ve prospěch sborové pokladny poplatku ze služby. Hlasováno 7 pro x 2 proti. Bratru Pazdercovi se ukládá by prohlédl skříň u pana Zoubka v Brodě, na uschování archivu. Bratru Duškovi udělena na 2. měsíce dovolená. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  jednatel
 
 
 
 

Zápis ze schůze správního výboru sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, která se konala 5. prosince 1932 v hostinci bratra Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta v 8 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední výborové schůze, který byl členy výrobu schválen. Bratr starosta čte došlé dopisy, ujednáno by si zakoupil pro sbor 1. hasičský sborník. Čten dopis pí Baštové, ve kterém vypovídá nájem na rok 1933. Bratr Boháček dává návrh by se sbor již o zahradu tu více nezajímal, pro veřejné vystoupení, že se vždy nějaké místo najde, návrh všemi přijat. Dále bratr starosta podává zprávu ze župní valné hromady konané 27. listopadu 1932 v Českém Brodě a přečítá stanovený program na sborovou školu, která se koná 11. prosince 1932. Bratr vzdělavatel Kozák žádá by vzali sebou i žactvo do této školy. Bratr vzdělavatel upozorňuje by cvičitelé žactva odbývali cvičení pravidelně a byli vždy dochvilní a nenechávali dítky dlouho na sebe čekati a bratr náčelník by sestavil cvičitelský program a pověsili ho do sálu.

 

            Stanovení programu na valnou hromadu, která má se konati 18. prosince 1932 v 1 hod. odpol.

Program stanoven takto :

1.       zahájení bratrem starostou Homolkou

2.       čtení zápisu

3.       zpráva funkcionářů

4.       volba náčelníka a místonáčelníka

5.       ref. okrsku

 

Volné návrhy a dotazy

Na přímluvu bratra starosty zapůjčeno jeviště divadelní společnosti, ujednáno také by se pořádal ples 7. ledna 1933. Bratr starosta udílí bratru Rusovi, aby svolal schůzi zábavního výboru a projednal silvestra, divadlo a ples.

Jiné návrhy nejsou, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 10 hod. končí

 

Jandus Václav

jednatel
 

Zápis výborové schůze sboru dobrovolných hasičů v Liblicích, konané 4. ledna 1933 v hostinci bratra Hybeše

 

            Bratr starosta Homolka zahájil schůzi v 8 hod., vítá přítomné a nechává čísti zápis z poslední výborové schůze. Zápis byl přečten a členy výboru schválen. Bratr starosta čte došlé nabídky na stříkačky a žádá přítomné bratry, by se rozvedla debata a současně, za kterou se má vyjednávat. Bratr náčelník Pazderec dává návrh by se jednalo s firmou Mára z Tábora. Návrh bratra náčelníka všemi členy přijat. Bratr starosta dopíše firmě Mára by sem přijel a připomíná, že ku sjednání koupě bude hledět by byli přítomný všichni členové. Za člena se hlásí Polák Josef, bývalý člen sboru Tuchorazského, výborem je přijat. Bratr náčelník žádá by byl zvolen četař, což je ponecháno do členské schůze. Dále usneseno by se zaplatila nová účetní kniha, kterou koupí bratr Rus. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10. hod. končí

 

Jandus Václav

jednatel
 

Zápis členské schůze konané 20.3.1933 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8. hod. večer, vítá přítomné a podává zprávu ze župní valné hromady a připomíná, že také bylo jednáno o pojištění žactva a sám už se také informoval, ohledně toho u hasičské pojišťovny, dále že žádosti o subvence se posílají do 1. července a o výplatu 1. prosince. Zpráva ze schůze obecního zastupitelstva, kde přidělen byl sboru pozemek na stavbu hasičského skladiště. Za činné členy se hlásí Bičák Fr., Karel Jedlička, hlasováním přijati. Bratr starosta čte žádost bratra Procházky o udělení dovolené na dobu 4 – 5 měsíců, ponecháno do volných návrhů, kde bylo zamítnuto. Žádosti bratrského sboru Bylanského za odložení okrskového cvičení vyhověno. Odhlasováno by sbor daroval čsč kříži 10 Kč.

Volné návrhy

            Bratr starosta připomíná by bratři již jednou vybrali členské příspěvky pro cukrovar, tyto bratři Houžvička a Pazderec, pro obec zase jiní bratři. Do župní školy vyslán za sbor bratr Procházka J. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                                  Jandus Václav

                                                                                  jednatel
 

Zápis členské schůze konané 5. 4. 1933 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o 8 hod. večerní, vítá přítomné a nechává čísti zápis poslední členské schůze, zápis byl čten a přítomnými schválen. Bratr starosta podává zprávu z okresní schůze, čte dopis od hasičské pojišťovny, ohledně pojištění žactva. 1.50 Kč na žáka všemi přijato. Dar čes.červ.kříži 20 Kč. Bratr starosta připomíná na povinnou účast všech bratří na přednášce, plynová válka, kterou bude pořádati okres v Liblicích koncem dubna. Dále jsou na programu máje.

            Bratr starosta žádá bratry by si stanovili hudbu by nebyli pořád nějaké řeči, návrh je aby se hlasovalo lístky, hlasovalo se pro dvě hudby kapelníka Zedníka a Hybeše. Pro Hybeše bylo odevzdáno 10 lístků a pro Zedníka 8 lístků. Většinou přijata hudba Boh. Hybeše. Máje se budou pořádat 7. května. Návrh bratra Janduse by se pořádali dětské máje, program se sestaví až po rozhodnutí jaké se budou pořádat.

Volné návrhy

            Bratr starosta připomíná bratru náčelníku by určil některé bratry k výběru příspěvku a hlásí, že jsme dostali 6.000 Kč státní subvenci a zásluhou rady bratra Fuska od státní výskumné stanice 1.000 Kč. Bratr náčelník žádá bratry by si určili den cvičení. Bratr Rezek dává návrh na úterý a pátek, návrh všemi přijat. Návrh bratra Urbana by se započalo se cvičením žactva a zvolil se jejich vedoucí. Vedoucím žáků zvolen bratr Rus, funkci přijímá. Vedoucím žákyň ponecháno do příští schůze. Bratr Urban dává návrh by se mezi občanstvem vybíralo na cihlu. Návrh přijat. Jiných návrhů není, po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí.

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                  jednatel
 
 

Zápis členské schůze konané 1. 5. 1933 v hostinci bratra Františka Hybeše         

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod., vítá přítomné bratry a žádá je by povstáním vzdali posmrtnou vzpomínkou bratru Františku Bláhovi. Usneseno bylo by se zakoupila kytice a bratři se zúčastnili pohřbu v krojích. Kytice od p. Nováka 120 Kč.

            Dále bylo rozdílení práce na máje.

Dovoz májek a krále z lesa bratr Moc starší a s ním bratři Homolka, Pazderec mladší, Bureš J. Jedlička. Ke stavění bratr Polák, Rezek, Pazderec, Jedlička, rozvážka bratr Boháček. Na to bratr Procházka napadá bratra starostu, že žádné máje se pořádat nebudou, že prý měla být na to výborová schůze, nechce si nechat nic vysvětlit a stálými výhrůžkami jednání ruší. Napomínání bratra starosty nedbá, bratr starosta rozčilen se děkuje aniž by schůzi ukončil odchází. Za malou chvíli se vrací a žádá bratra Procházku by opustil schůzi, bratr Procházka nechce tak učinit. Ve schůzi se pokračuje, vedoucí stavění májek bratr Pazderec F.

Neděle pokladna : bratři Hlaváček, Urban, Polák, Boháček

Večer : Rezek, Hlaváček, Houžvička, Moc. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí.

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                   jednatel
 

Zápis členské schůze konané 10. 5. 1933 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka, vítá přítomné a čtení zápis ohlašuje do příští schůze.

Vyúčtování májí :

příjem 1 522.70 Kč

vydání 1 822.80 Kč

zbytek – 699.90 Kč

 

Bratr starosta předkládá plánek a rozpočet na stavbu hasičského skladiště bratrům k nahlédnutí, který je všemi schválen a žádá bratry zdali by si ho chtěli sami postaviti, bratr Pazderec zdarma udělá vrata a vazbu. Bratři se zavazují, že práce řemeslné zdarma udělají. Schůze byli účastněni tito členové : Homolka, Pazderec, Moc, Boháček, Houžvička, Rus, Hybeš, Rezek, Pazderec ml., Jedlička, Hlaváček, Procházka, Urban, Diviš, Dušek, Bureš. Jednání ohledně okrskového cvičení ponecháno do příští členské schůze.

Volné návrhy.

Bratr náčelník žádá by byli zvoleni vedoucí žákyň a žáků. Cvičitel žáků bratr Procházka. Za vedoucí žákyň přihlašuje vedoucí žáků bratr Moc Ant. pí. Červinkovou. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o půl 12 h. končí

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                  jednatel
 

Zápis členské schůze konané 17. června 1933 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka v 8 hod., vítá přítomné členy a na programu bylo rozdělení funkcí při pořádání okrskového cvičení.

            Za pořadatele byli zvolení tito bratři : Hrdlička Josef, Maksa Václav, Polák Jaroslav, Dušek Josef. Úschovna kol bratr Bičák Václav. Ubytování povozu a koní obstarají bratři Homolka a Pazderec Frant. Po menší debatě děkuje starosta za účast a schůzi končí

 

                                                                                  V. Jandus

                                                                                  jednatel
 

Zápis členské schůze konané dne 2. srpna 1933 v ½ 8 hod. večer ve sborové místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti podepsaných.

 Přítomni : bratr Rus, Černý Jos., Procházka Jos., Bičák, Urban Fr., Bureš Jar., Rezek, Pazderec Fr., Hybeš Fr. Bratr starosta se nemohl schůze zúčastniti a zastupuje jej bratr náčelník, vítá účastníky a schůzi zahajuje.

 

Pořad jednání :

1.       žádost o půjčku na stříkačku

2.       posvícenská zábava

3.       volné návrhy

ad 1.) bratr náčelník přednáší zprávu ohledně žádosti o půjčku 25.000,- Kč u Občanské záložny v Č. Brodě na zaplacení motorové stříkačky, žádost tato po malém doplňku, který bratr starosta sboru ještě týž den učinil a tutéž předal obecnímu úřadu v Liblicích, aby tutéž zpět zaslal Zem. kol. správě ku schválení

ad 2.) bratr náčelník nechal po přátelské debatě o pořádání posvícenské zábavy hlasovat, kdo jest proto, aby se zábava posvícenská pořádala a to v neděli a pondělí. Návrh jednomyslně přijat všemi členy přítomnými mimo bratra Františka Hybeše, který se hlasování nezúčastnil. Bratr náčelník byl pověřen, aby vyjednával s p. kapelníky Hybešem, Zedníkem a Hozmanem o výši hudebného, dále usneseno jednotné vstupné na neděli a pondělí, odpoledne 3 Kč, večer 5 Kč. V neděli k pokladně br. Rezek a Pazderec, v pondělí Procházka a Černý.

ad 3.) bratr Hybeš navrhuje by se zaplatili divadelní knížky, které nabízí ku koupi hasičskému sboru řidící učitel z Chrášťan, což se schvaluje.

            Dále bratr Urban František navrhuje, aby každý člen mající vycházkovou blůzu a čapku a nemohl-li by se sám zúčasniti buď pohřbu neb slavnosti, při které jest nutno, aby členstvo zdejšího sboru ve vycházkovém bylo zúčastněno, musí každý člen zdejšího sboru svému členu bezpodmínečně zapůjčiti, se jednomyslně schvaluje. Jelikož dalších návrhů nestává, náčelník jako předsedající děkuje za účast a schůzi končí v 9 h. a 25 min.

 

Jandus Václav                                                 Pazderec Frant.

jednatel                                                           zapsal
 
 

Zápis ze členské schůze dne 16. září 1933 ve sborové místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti bratrů :

Homolka, Pazderec, Rezek, Procházka, Rus, Bureš Jar., Moc Ant., Hybeš Frant.

 

Pořad jednací :

1.       zahájení

2.       zpráva starosty sboru

3.       volný rozhovor

ad 1.) bratr starosta vítá přítomné bratry a schůzi tímto zahajuje. Bratr starosta opakuje zprávy z předešlé schůze a oznamuje, že opětně přišla zpět žádost ohledně záruky obecní na výpůjčku na stříkačku k dalšímu doplnění. Bratr starosta nabádá členy sboru jak se mají v určitých případech chovat a nabádá je naprosté poslušnosti svých funkcionářů.

            Hudba na posvícení byla projednána s p. kapelníkem Zedníkem bratrem Procházkou a to 9 hudebníků (a 10. partů) bez zaopatření 900.Kč

            Bratr Procházka jako instruktor II. okrsku se ptá co jest se žactvem, že by bylo již zapotřebí něco začíti poněvadž se blíží 28. říjen.

            Usneseno, že bratr starosta napíše vyhlášku ku cvičení žactva, a toto se bude hlásiti k zápisu u bratra náčelníka. 

            Bratr náčelník dává návrh, aby sbor podal žádost k obecnímu zastupitelstvu v Liblicích o slevu dávky ze zábav, která nám naprosto znemožňuje pořádání zábav, bratr starosta slibuje, že potřebné zařídí u p. starosty obce. Jelikož jiných návrhů nestává, bratr starosta děkuje za návštěvu a schůzi končí

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                           jednatel
 
 

Zápis sepsaný ve schůzi členské dne 7. prosince 1933 o 7 ½ večer v místnosti bratra Františka Hybeše za přítomnosti podepsaných bratří :

Homolka, Pazderec, Moc Ant., Jedlička Kar., Urban Frant., Bureš Jar., Dušek Jos., Rus Jar., Boháček Jos., Hybeš Frant., Maxa Václ.

 

Pořad :

1.       jednání o plesu

2.       volné návrhy

ad 1.) bratr starosta vítá přítomné bratry a tuto schůzi zahajuje a žádá bratra Hybeše jako jednatele zábavního odboru o zápis z poslední schůze zábavního odboru, kde jsou záznamy s usnesením týkající se pořádání hasičského plesu, kde byl stanoven také datum. Bratr náčelník předčítá zápis ve kterém jest stanoven ples na 30. prosince 1933. Při nastalé debatě ohledně přesunutí plesu na datum pozdější. bratr starosta prohlašuje dle vyjádření bratra Rezka, že naprosto se již nemůže ničeho měniti, poněvadž jest již hudba objednána. Starosta předčítá dopis, který zaslal na sbor p. továrník Mára z Tábora, který se týká podepsání kupní smlouvy na stříkačku. Bratr starosta vzorky pozvánek od p. Bílka z Č. Brodu k nahlédnutí ukazuje. Byla vybrána pozvánka č. 25. Případným tiskem, což bratr starosta zařídí. Vstupné 7 Kč bylo odhlasováno většinou. K pokladně půjde bratr Pazderec a bratr starosta. Bratr starosta se ptá, kdo půjde roznášet pozvánky, dobrovolně se hlásí bratr Pazderec a Moc Ant. a další čtyři navrženi Rezek, Urban, Bureš, Houžvička. První parta Pazderec, Moc od Přistoupimi – nové Liblice, až pod Chybného. Rezek, Urban – školu, hospodářský dvůr – Liblice staré. Bureš, Houžvička – cukrovar. Bratr Hybeš obstará pozvánky pro Č. Brod. Pozvánek bude 250 ks a 50 obálek. Na dotaz bratra starosty všichni funkce přijímají. Dekoraci se uvolují učiniti bratři Rezek, Moc, Urban, Bureš, Jedlička, Maxa, Hybeš.

            V 9 hod.45 bratr starosta schůzi končí a přeje plesu mnoho zdaru.

 

Homolka                                                         Jandus Václav

starosta                                                                       jednatel
 
 

Zápis sepsaný ve schůzi cvičícího členstva dne 7. dubna r. 1934 v místnosti sborové bratra Františka Hybeše za přítomnosti zapsaných těchto bratrů :

Frant. Pazderec, Ant. Moc, Václ. Bureš, Jos. Boháček, Kar. Jedlička, Jar. Rus, Jos. Procházka, Frant. Bičák a Fabian.

            Bratr náčelník vítá členové do této schůze a schůzi tuto zahajuje a žádá bratry by si zvolili zapisovatele. Zvolen bratr Procházka Jos., který funkci nepřijímá, tuto funkci převzal bratr Boháček.

 

Pořad :

1.       pojednání ohledně pohřbu přispívajícího bratra Josefa Fanty

2.       volné návrhy

ad 1.) bratr náčelník sděluje tuto smutnou zprávu přítomným členům a žádá, kdo se bude moci tohoto pohřbu dne 10. dubna zúčastniti, což jest všech svatou povinností. Hlásí se tito bratři : Václav Bureš, Jaroslav Bureš, Josef Procházka, Fabian Antonín, Boháček Josef, Rus Jaroslav a bratr náčelník, dostane-li dovolenou od svého představeného a bratr Hybeš František.

Jednání ohledně kytice. Bratr Procházka navrhuje, aby tato kytice byla zakoupena od pan Lanka v Českém Brodě, schvaluje se.

Bratr náčelník Pazderec jest pověřen, aby kytici obstaral a dle možnosti sjednal cenu s nápisem na stuhách v barvách národních „Zbor dobrovolných hasičů v Liblicích“, schvaluje se. Bratr náčelník připomíná, v případě, že by se nemohl pohřbu zúčasniti, pověřuje velení bratru podnáčelníku Mocovi Ant. a nemohl-li by se zúčastniti podnáčelník, předá vedení bratru četaři Houžvičkovi, pakli by se nemohl zúčastnit podnáčelník ani četař, přejímá velení bratr Procházka Josef, instruktor okrsku.

            Odeslání dvou soustrastných dopisů jest pověřen bratr Procházka, které byli zaslány paní Fantové a bratru Homolkovi po strážníku panu Šererovi, které mu odevzdal bratr náčelník.

Volné návrhy

Podnáčelník bratr Moc navrhuje, aby u hasičských žebříků byli vyjmuty vrchní kulaté příčky, které pojeji háky k sobě, aby se mohly do sebe zahákovati. Bylo to nutně třeba provéci, poněvadž se měli nacvičovati skupiny pro župní sjezd v Klučově a ubezpečuje, že zůstanou v každém případě schopné své služby, všemi přítomnými schváleno.

Dále bratr náčelník Pazderec navrhuje, aby klíče patřící ke zbojnici, které chová u sebe byli odevzdány, a to jeden panu starostovi obce Voseckýmu, druhý bratru zbrojmistrovi Duškovi, třetí bratru náčelníkovi Pazdercovi, čtvrtý bratru starostovi Homolkovi a pátý ve sborové místnosti bratra Frant. Hybeše, což se také stalo, až na výjimku bratra Fr. Hybeše bratr Procházka klíč zhotoví a jemu odevzdá. Jelikož žádných návrhů nestává, bratr náčelník děkuje za účast ne této schůzi a schůzi končí v 21 h. 30 min.

 

Jandus Václav                                     napsal Pazderec František

jednatel
 

Zápis členské schůze konané 17. května 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka v 8 hod. večer, vítá přítomné a podává zprávu ze župní schůze ohledně krajského sjezdu v Plaňanech, dále zprávu ohledně automobilových závodů 20. května, při kterých bude státi hasičská bezpečností služba, podává poučení, jak si mají bratři při této službě počínati. Bratr starosta nechává čísti dopis ze župy, kterým nás župa vyzývá o účast na slavnost 500letého výročí bitvy u Lipan. Zprávy tyto vzaty na vědomí, přikročeno k jednání ohledně generální zkoušky na župní sjezd, spojené s předáním zbroje v naší obci. Zkouška tato měla se konati ve Viticích, tamější sbor z technických důvodů zkoušku nekoná.

Bratr starosta dal tuto záležitost na program a žádá přítomné, aby se o věci rozhovořili a činili návrhy. Bratr Procházka připomíná, že účast všech sborů je povinná. Přítomní bratři poukazují na krátkou dobu a projevují nechuť ku cvičení, odvolávajíce se na sbory ve II. okrsku, kde se vůbec necvičí. Po menší debatě žádá bratr starosta přítomné bratry, aby zvednutím ruky se přihlásili, kdo bude cvičiti. Přihlásili se tito bratři : Boháček, Bureš, Černý, Moc, Jandus, Procházka, Rezek, Rus a Urban.

            Tímto přihlášením schválena nacvičná zkouška spojená se slavností odevzdání stříkačky, podnik ten se má konati 3. června 1934. Plakáty dá tisknout bratr starosta. Bratr Procházka prohlašuje, že hudbu má smluvenou s kapelníkem Zedníkem za obnos 500 Kč, komplet 12 hudebníků od jedné hodiny odpoledne. Bratr Boháček dává návrh by bratr Procházka smlouvu od p. Zedníka odevzdal do 20. t.m., přijato. Nacvičování povede bratr Procházka. Bratr Boháček dává návrh, aby bratr starosta poslal žádost k obecnímu zastupitelstvu o zřízení studny. Návrh tento je přijat. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi v půl 11 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel
 

Zápis členské schůze 8. června 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o 8. hod., vítá přítomné a žádá bratra náčelníka, aby podal vyúčtování ze slavností májí společně s S.K.

            Bratr náčelník hlásí celkový příjem 2.181.55 hal.

                                                  vydání   1.815.10 hal

                                        čistý výnos je      366.45 hal.

Z této sumy obdržel polovinu tj. 183.22 hal. sbor a polovinu S.K. Správa bratra náčelníka byla schválena. Bratr starosta žádá bratry, aby se ujednali o zájezdu na veřejné vystoupení do Poříčan a vybízí je by se dostavili v největším počtu. Usneseno, aby bratr Houžvička obstaral povoz pro žactvo. Sraz stanoven na půl 8 hod. u hostince bratra Fr. Hybeše.

Přečten dopis od pí. Fantové, kterým děkuje sboru za doprovod zemřelého chotě a daruje sboru obnos 200 Kč. Bratr Boháček dává návrh, aby se tímto obnosem založil úmrtní fond pro členy cvičící. Obnos ten by se zvětšoval dary. Návrh bratra Boháčka hlasováním všemi přijat. O udílení daru z tohoto fondu bude podle usnesení této schůze rozhodovat cvičící členstvo za účasti bratra starosty. Vedením této pokladny pověřen bratr náčelník Pazderec. Při vybírání peněz, aby byl vždy přítomen bratr starosta, jednatel, pokladník a náčelník. Bratru starostovi se ukládá by peníze uložil v Občanské záložně v Českém Brodě. Jako hlavička : Úmrtní fond při sboru dobrovolných hasičů v Liblicích. Bratr starosta podává zprávu ohledně pojištění členů, po několika dotazích, které byli bratrem starostou vysvětleni, zpráva tato všemi schválena a bratr starosta zplnomocněn záležitost tuto hledět prosadit ve valné hromadě župy. Jiných návrhů ani dotazu není, po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 10 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel
 
 

Zápis členské schůze konané 18.7. 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

           

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka o půl 9 hod. večer, nechává čísti zápis z poslední členské schůze. Zápis přečten a schválen. Bratr starosta čte dopis od bratrského sboru v Českém Brodě, ve kterém nás zvou na jejich slavnost, předkládá šek o zaplacení člen. pojištění, dále se zmiňuje ohledně postavení pomníku padlým ve světové válce. Přítomný kameník p. Tichý z Čes. Brodu podává bližší informace, které vzaty všemi přítomnými na vědomí a usneseno by se přikročilo k další přípravné práci ohledně pomníku. Bratr starosta připomíná, že je župní schůze 19.7.1934.

Dále bylo přikročeno k jednání ohledně posvícení, kde bratr starosta žádá přítomné o návrhy na pořádání posvícenské zábavy. Nastala větší debata, po které dává návrh bratr Boháček by se pořádala zábava jen v pondělí, jako druhý návrh dává bratr Hybeš Fr., aby se pořádala po oba dva dny. Bratr starosta nechává o návrzích hlasovat. Pro návrh bratra Boháčka jsou 3 hlasy a sice : Jandus, Pazderc, Boháček.Pro návrh bratra Hybeše je 8 hlasů – Rezek, Burešové Jar. a Václ., Procházka, Moc, Polák Jar., Hybeš Fr. a sestra Červinková. Většinou hlasováno pořádání posvícenské zábavy po 2 dny. Bratr Procházka se ptá, co je s pořádáním veřejného vystoupení, jednání toto odloženo do příští členské schůze. Bratr Boháček se dotazuje bratra Procházky a sestry Červinkové, ohledně svého syna, kterého měl bratr Procházka špatně pojmenovat. Bratr Procházka toto nařknutí vyvrací, záležitost tato také ponechána k projednání do příští schůze. Usneseno, by se konala členská schůze 23.8.1934, ve které bude zvolen zábavní výbor na posvícenskou zábavu a pojednání o jiných záležitostech. Po menší debatě bratr starosta děkuje za účast a schůzi končí o 11. hod.

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel

 
 

Zápis členské schůze konané 14. srpna 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta o půl 9 hod. večer, vítá přítomné a čte došlé dopisy a pozvání od bratrského sboru z Českého Brodu v účast našeho sboru na jejich slavnost. Zplnomocněn bratr Houžvička o bližší projednání ohledně cvičení žactva na této slavnosti. Pojištění členů u župy obstará bratr starosta. Jednání o přeložení posvícení po menší debatě ponecháno k vyřízení bratru Fr. Hybešovi. Přítomní členové sboru jsou pro odložení a také se podepíší první na oběžník k tomu napsaný.

            V debatě, která nastala padly návrhy na postavení pomníku padlým ve světové válce. Na to rozpředla se debata, po které bratr Boháček dává návrh, aby byli hlasováním zplnomocněni bratři Pazderec Fr. a starosta Homolka, aby se o věci informovali na patřičných místech, ohledně nákresu a aby také pojednali s odbočkou legionářů v Čes. Brodě. Návrh schválen, jmenovaní bratři funkce přijímají.

Bratr Boháček se ptá, proč neposlal bratr starosta žádost k obecnímu zastupitelstvu na postavení sušáku. Bratr starosta odpovídá, že po získání náčrtku od sboru Bylanského ihned žádost podá. Bratr starosta upozorňuje bratra náčelníka, aby nenechával vytrubovat na cvičení, aby se ponechalo jenom případně nějaké přehlídky. Bratr Rezek se táže, kdy se dodělá zbrojnice. Usneseno, aby bratr Fabián zhotovil hasly na role, ostatní práce postupně.

K vybírání příspěvku určení bratři Jandus, Rezek – nová ulice; Rus, Urban – škola, dvůr, cukrovar; Boháček, Moc – stará obec. Jednáno také o tom, zda-li by se nemohla ještě letos pořádat nějaká slavnost, jednání odloženo do příští členské schůze, která se bude konati v sobotu 18. srpna t.m. Jiných návrhů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel                       
           
 

Zápis členské schůze konané 15. 9. 1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka v půl 9 hod., nechává čísti zápis poslední schůze, který byl schválen až na jedno, t.jest smlouva mezi kapelníkem Hybešem a sborem, kde bratr Rezek žádá, aby byla smlouva opravena. Bratr starosta podává zprávu o okrs. schůze konané v Přehvozdí, ve které byla přijata rezignace okr. instruk. a čte program na zájezd okrsku do Prahy, paušalování zábavních podniků a jiné.

Dále čte resignaci bratra Procházky z našeho sboru, který byla odložena do příští schůze. Přikročeno k jednání ohledně posvícení. K pokladně zvoleni tito bratři : neděle – Rezek, Pazderec, pondělí – Homolka, Hlaváček.

Bratr starosta podává zprávu ohledně jednání s odbočkou legionářů a spoluúčasti na postavení pomníku. Jednání toto bylo za účasti bratra náčelníka a jednatele odbočky legionářů pana Fišera, který nastínil cestu k tomuto podniku.

Bratr starosta dává návrh by se zvolil přípravný výbor na schůzi, která se bude konati ve středu po posvícení. Jednání o zakoupení dvou státních vlajek, které obstará bratr starosta. Stanovení vstupu na posvícenskou zábavu, návrh je odpoledne 3 Kč, večer 5 Kč. Bratr Rezek dává jiný návrh odpoledne 3 Kč a večer 4 Kč. Pro návrh bratra Rezka žádný nehlasoval, pro návrh druhý hlasovali bratři : Pazderec, Bureš, Černý, Hybeš. Jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi v 10 hod. končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel
 

Zápis členské schůze konané 29.9.1934 v hostinci bratra Františka Hybeše

 

            Schůzi zahájil starosta bratr Homolka v půl 9 hod. večer a nechává čísti zápis z poslední členské schůze, zápis byl přečten a přítomnými schválen. Jednáno bylo o oslavě národního svátku 28. října. Pověřen byl bratr Jandus, aby obstaral divadelní hry, hodící se k tomuto svátku a sehrál divadelní představení dětmi i velkými.

            Dále jednáno bylo ohledně postavení pomníku padlým ve světové válce. Učiněn byl dotaz na bratra starostu, jak daleko pokročilo jednání ohledně postavení pomníku. Bratr starosta uvádí, že z důvodu finančních se stavba odkládá na příští rok, nějaká příprava se může konat stejně dál.

            Bratr náčelník podává zprávu pokladní z posvícenské taneční zábavy. Příjem byl za dva dny 893 Kč, vydání 682.40 hal. , čistý zisk 210 Kč 60 hal. Oprava v zápisu příštím.

Volné návrhy

            Bratr Boháček se táže, zda-li jest již v pořádku vyúčtování loňského posvícení. Bratr náčelník odpovídá na dotaz, že již několikrát žádal bratra Procházku a ten, že se stále vymlouvá. Pověření byli bratři starosta a náčelník, aby záležitost tuto v nejkratší době uvedli do pořádku, na to dostavil se do schůze p. Procházka. Bratr starosta se ho ptá, kdy bude míti volno, že by s bratrem náčelníkem k němu přišli a věc urovnali. Pan Procházka si určuje schůzku na pondělí 1. října v šest hodin večer v hostinci bratra Fr. Hybeše. Bratr starosta a bratr náčelník slibují, že se dostaví. Bezprostředně byla debata po které bratr Hybeš oznamuje, že žádal p. řidící z Chrášťan o zapůjčení jeviště na sehraní divadla zde. Bratr starosta nechává o žádosti hlasovat, všemi přítomnými je žádosti vyhověno. Bratr starosta žádá přítomné bratry, aby šli vybírat příspěvky. Bratr Urban Fr. se táže, proč nemají naši samaritáni na domech tabulky, že mnoho lidu ani neví, že první pomoc je ve vsi. Ponecháno do příští členské schůze. Jiných dotazu ani návrhu není, bratr starosta děkuje za účast, schůzi o 11 hodině končí

 

                                                                       Jandus Václav

                                                                       jednatel
 

Zápis členské schůze konané 22. 12. 1934 v hostinci bratra Fr. Hybeše

 

            Schůzi zahájil bratr starosta Homolka o 8 hod. večerní, vítá přítomné členy a nechává čísti zápis poslední členské schůze. Na zápis ten byl dotaz, ohledně vyúčtování loňského posvícení. Bratr starosta připomíná, že vyúčtování ještě v pořádku není a zavazuje se, že vyúčtování s p. Procházkou do valné hromady dá do pořádku. Dále, aby byla provedena oprava zápisu z letošní posvícenské zábavy, která po vyšetření jest tato :

V neděli vybráno 110 Kč a v pondělí 483 Kč celkem 594 Kč

vydání                 893 Kč                                               88.40
doplaceno         210.60                                              682.40
 

            Bratr starosta podává zprávu ze schůze župního výboru, ve které se jednalo ohledně pojištění členů a o hasičském domě a různé. Dále zpráva z okrskové schůze hlásí, že byl zvolen nový inst. bratr Mužík z Přistoupimi. Ve schůzi té byli zvoleni také delegáti na sborové valné hromady. Každému okrskovému delegátu byli přiděleny jeden až dva sbory. Našemu sboru byl přidělen bratr Barták z Přistoupimi.

            Bratr starosta žádá přítomné o stanovení datumu na konání valné hromady. Usneseno, by se valná hromada konala 20. ledna 1935 v1 hod. odpoledne s tímto pořadem :

1.       zahájení valné hromady

2.       čtení zápisu

3.       zpráva funkcionářů

4.       stanovení příspěvků

5.       volné návrhy

Bratr Jandus podává zprávu z dětských divadel a zprávu z vybírání příspěvků a žádá by nějaká částka byla přidělena na doplnění lékárniček samaritánů. Bratr Dušek předkládá účet za odebraný benzin a olej našim sborem, od fi Fuchs. Usneseno bylo, že se požádá p. továrník Mára o úhradu tohoto účtu. Bratr Boháček dává návrh, aby se vyzkoušely koně do stříkačky, vzhledem k tomu, že je dlouhá voj. Koně obstará bratr starosta a pozve do skladiště současně i některé členy.

Bratr Urban žádá, aby přispívající členové byli pozvání zvlášť, oznámením do valné hromady, což je přijato.

Bratr Rezek se táže, jaké povinnosti a jaká práva má hasič při konání služby u zábavy. Podáno mu vysvětlení bratrem náčelníkem Pazdercem a napomenutí všem dáno bratrem starostou.

Bratr Boháček se ptá, zda-li dostalo obecní zastupitelstvo žádost na postavení sušáku na hadice a zřízení studny na vodu. Bratr starosta připomíná, že žádost poslána již byla a že ji ještě obnoví a schůze obecního zastupitelstva se zúčastní.

Bratr starosta čte pozvánku do plesu od bratrského sboru Tuchoraz a žádá, aby se bratři zúčastnili tohoto plesu v hasičském vycházkovém kroji. Bratr Boháček dává návrh, by se zúčastnili jako delegáti bratři Moc a Bureš Jar. Určena jim částka 30 Kč.

Rozpředena volná debata po které jiných návrhů ani dotazů není, bratr starosta děkuje za účast a schůzi o 11 hodině končí

 

                                                                            Jandus Václav

                                                                                  jednatel