Update cookies preferences Místní část Liblice - Český Brod - Divadelní kroužek ochotníků 1928 - 1933
Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kniha jednacích protokolů

 

 

Divadelní kroužek ochotníků v Liblicích

 

 

 

Zápisy ze schůzí

z let  1928 - 1933

 

 

Zápis I. mimořádné valné hromady konané dne 14. února 1928

 Předseda Karel Martinek  vítá přítomné a zahajuje schůzi o 8. hod. večerní za účasti 25 členů. Přeje nově založenému spolku mnoho zdáru v dalším působení své činnosti.

Na to přikročeno k volbě do výboru :

Volba byla provedena aklamáci a zvolení tito členové :

             Předseda : Karel Martinek

            Místopředseda : Frant. Rovný

            Jednatel : Ant. Hybeš

            Pokladník : Ant. Fabián

            Správce inventáře : Václav Jandus

            Revizoři účtu : Václav Novotný, Frant. Bruthanz

            Členové výboru : Karel Kupec, Alž. Šedinová

            Náhradníci : Alois Hybeš, Marie Rovná, Ant. Burešová

            Režisér : Fr. Gogela

 

Volba byla všemi členy přijata.

Po volbě se rozvíjela živá debata, všichni byli nadšení ku sehrání co nejdříve divadla. Přítel Gogela dal návrh, že obstará v krátké době  knížky, by se mohla činnost vyvíjeti. Což bylo všemi členy přijato. Jiných volných návrhů nebylo; tím schůze skončena o 10 hod.

 Jednatel :                Předseda :

Hybeš Ant.             Martinek K.

 

 Zápis členské schůze konané dne 13. prosince v hostinci p. Jos. Hybeše

 

 Za nepřítomnosti pana předsedy Karla Martinka  zahajuje schůzi místopředseda p. Fr. Rovný, vítá přítomné a za účasti 8 členů ve schůzi pokračuje. Jako první bod jest svolat valnou hromadu  na dne 20.12. , což jest schváleno jednohlasně.

Debata k další činnosti, přistoupeno vyvíjeti hned po zvolení nového výboru. Dále přistoupeno k navržení  a sestavění kandidátní listiny příští volby.

             Byli navržení tito členové :

             Jásek Frant.

            Novotný Václav

            Šedinová Alžběta   do předsednictva

            Hybeš Alois

            Benedikt Josef

            Holub Josef

            Fabián Ant.

            Rovný Frant.

            Hybeš Jos.      náhradníci

            Rovná Marie

            Novák Antonín

 

Volné návrhy :  vyzvati přítele Janduse, aby odevzdal spolkové razítko. Na to schůze skončena.

 

Předseda :                Jednatel :


Usnesení valné hromady ze dne 29. 12. 1931

 Za nepřítomnosti předsedy Karla Martinka a místopředsedy Františka Rovného, zahájil valnou hromadu pokladník Antonín Fabián.

Přikročeno bylo ihned po zahájení k volbě nového výboru.

 Zvoleni byli :

             Předseda : Rovný Frant.

            Místopředseda : Jásek Frant

            Jednatel : Novotný Václav

            Archivář, pokladník : Šedinová Alžběta

            Správec inventáře : Fabián Antonín

            Revisor účtů  I. : Bruthanz Fran.

            Revisor účtů II. : Holub

            Členové výboru : Hybeš Jos., Hybeš Ant., Fabiánová Marie

  Po zvolení a předání jednatelské a pokladní knihy, přednesl pan Fabián jednání místního sboru hasičů vůči kroužku.

Předseda Jásek Frant. navrhl  svolati členskou schůzi na den 6. 1. 1932 a připraviti se v nejbližší době ku sehrání divadla, které by vedl co režisér.

 

Jednatel :                 Předseda :

Novotný V.              Rovný Frant.

Zápis členské schůze konané dne 6. ledna 1932 v hostinci pana Jos. Hybeše 

Za přítomnosti 12 členů zahajuje schůzi předseda pan Rovný František o 8. hod. večer.

Po přečtení zprávy jednatelské a pokladní přikročeno k jednání o sehrání divadla.

Režisér Jásek Frant. navrhuje :

 Sehráti divadlo v hostinci p. Josefa Hybeše, kde jest jeviště postavené, jelikož svou velikostí jeviště nevyhovuje k sehrání většího děje, připraví a rozepíše jedno-aktovky.

Návrh jest všemi členy přijat  a stanoven termín hráti 24. ledna 1932.

 Další bod přijímání nových členů :

 Za člena se přihlásil : pan Houžvička Josef

                                   paní Boháčková Anežka

Po zaplacení příspěvků členských končí předseda schůzi o 9. hod. večer

 

Jednatel :                      Předseda :

Novotný Václav            Rovný Frant.

Zápis členské schůze konané dne 27. ledna 1932 v hostinci pana Josefa Hybeše

Za přítomnosti 11 členů zahajuje schůzi předseda Rovný Frant. o 8 ¼ hod. večer.

Po přečtení zprávy jednatelské, podává zprávu pokladní pí. Šedinová Alžběta, o výtěžku z divadla  hraného 24.I. 1932.

Hrubý příjem činil Kčs 211,-

Vydání : hasičskému sboru v Liblicích dar    Kčs 10,-

               holič pan Král za maskování           Kčs 15,-

              z místnosti a za světlo při divadle    Kčs 25,-

              režisér Jásek Frant. drobné vydání   Kčs   2,-

Vydání celkem         Kčs                                         52,-

Čistý zisk  Kčs 159.-

Po schválení béře si slovo režisér Jásek Fr. a dává najevo  nespokojenost na správce inventáře Fabiána Antonína, který se o potřeby pro divadlo náležitě nestaral.

Usneseno : hráti divadlo, děj „Černé jezero“ knížky obstará a rozepíše úlohy režisér Jásek Fr., vypomůže mu sl. Babková Anna a pí. Jásková. Dále usnešeno : půjčování jeviště druhým korporacím  za poplatek, který určí dle usnešení výboru.

 Za sportovní klub žádá pan Jásek o zapůjčení jeviště.

 Návrh pí Šedinové Alžběty propůjčiti jeviště za dobrovolný honorář jest schválen.

Přistoupili noví členové : Babková Anna

                                      Pazdercová Božena

                                      Pazderec Oldřich

 Příští schůze konati se bude 3. února 1932

 Zápis schválen, předseda končí schůzi o ¾ 10 hod. večer.

 

Jednatel :

Novotný Václav

Zápis členské schůze konané dne 30.3.1932 v hostinci p. Jos. Hybeše

Předseda Rovný Fr. zahajuje schůzi v 8 hod. večer za přítomnosti 11 členů.

Jednatel p. Novotný čte zápis poslední schůze, který byl jednohlasně schválen. Po té přikročeno  ku správě pokladní.

Pokladní pí Šedinová hlásí : na příspěvkách vybrala 58,- Kčs a proto přebytečnou částku  100,- Kčs dává do záložny.

Režisér Jásek podává správu o sehraném ději „Černé jezero“ a členstvo dává apel na sehrání dalšího děje.

 Hrubý příjem na „Černé jezero“

                                    273,-  Kčs

        vydání                  254,65 Kčs 

   čistý výtěžek činí       18,35 Kčs

 Po té schůze skončena o 9 ½ hod. večer.

 

Jednatel :                          Předseda :

                                        Rovný Fr.

Zápis členské schůze 7. prosince 1932

 

Předseda zahajuje schůzi v osmé hodině večer za účasti členů

 Novotný V., Šedinová Alž., Holub Josef, Rovný Fr., Fabián Ant., Hybeš Jos., Hybeš Ant., Hybeš Alois, Bureš Jar., Novák Ant.

Jednatel čte zápis poslední schůze , který je jednohlasně schválen.

 Po té hlásí pokladní stav :

            v záložně       282,90 Kčs

             doma               76,35 Kčs

        tedy celkově       359,25 Kčs

  od toho vydání           40,-    Kčs           

celková hotovost činí  319,25 Kčs

  Správec inventáře hlásí, že jeviště je u něho složeno na dvoře, a jak bylo zvláštní komisí usouzeno, že je ve stavu pro další hru úplně nezpůsobilé. A proto paní Šedinová dává návrh by se ochotnický spolek sloučil se sportovním klubem, by společně se mohlo  postavit jeviště nové. Po ukončené debatě nechává předseda hlasovat.

Odhlasováno bylo : 9 hlasů  pro  - proti 0

Po té schůze skončena  v 10 hod. večer

Jednatel :           Předseda :

                         Rovný  Fr.

1.Prozatímní ustavující schůze dramatického odboru při sportovním klubu Liblice ze dne 12. prosince 1932

 

Předseda                      Vlach

Jednatel                        Novotný

Místopředseda              Rovný Fr.

Pokladník                     Krejčík V

Archivářka                   Šedinová Alž.

Správce inventáře            Chybný J.

Režiséři :                      Jelínek Rud., Novák Ant.

Členové výboru             Hybeš Jos., Pazderec Old., Pastorek Ant.

Předseda p. Vlach ujímá se schůze a žádá pana Fabiána, aby rychleji postupoval při zřizování jeviště  a ten hlásí, že do konce tohoto týdne bude kostra jeviště hotova a může malíř malovat kulisy. Dále byl vybrán vzorek na oponu, kterou sešije p. Pastorek, upevnění a stahování seřídí p. Krejčík. Osvětlení jeviště provede pan Jelínek. Plakátování na divadlo „na manželské frontě klid“ , které se hraje 25. prosince 1932 obstará p. Vlach. Stanoveny ceny míst :  I. místo Kčs 4,-, II. místo Kčs 3,-, stání 2,-. Seřadění sedadel, číslování provede p. Chybný.

Schůze se končí ½ 11 hod. večer

Novotný t.č. jednatel

 

II. členská schůze dramatického odboru  S.K. Liblice ze dne 5. ledna 1933

 

Předseda p. Vlach zahajuje schůzi za účasti 14 členů, zápis ze dne 12.XII. 1932 schválen

 Správa režisérů divadla hraného 25.XII. 1932 : účinkující nedostavují se včas na zkoušky, jinak celková kritika jest příznivá.

 Správa účetního :

 vybráno při divadle dne 25.XII.32         Kčs 334,-

vydání celkové                                     Kčs 117,65

čistý výtěžek                                           Kčs 214,35

 Schváleno

 Příprava na valnou hromadu, která se koná 8. ledna 1933

 Vyúčtování jeviště :

 plátno záloha                  Kčs 350,-

spona                                        Kčs  265,50

kroužky                        Kčs    10,50

světlo                            Kčs     33,-

výpomoc                       Kčs     50,-

záloha na malbu            Kčs    600,-

                                     Kčs 1 313,-

 

Zaplaceno :  divad. kroužek ochotníků  Kčs             300,-

                     SK Liblice  Kčs                                                100,-

                    vytěženo z I. podniku Kčs                             214,-

                                                                                  Kčs 614,-

  Dluh jest 699,- Kčs

 Účet za postavení kostry přinese p. Fabián do valné hromady. Hostinský  Hybeš Jos. nájem z jeviště nechce žádný, při divadle se platí otop a světlo.

 p. Vlach, p. Jelínek, p. Rovný Fr. vypracují stanovy.

 Tím schůze končí o 11. hod. večer

 

Novotný t.č. jednatel

Zápis řádné valné hromady dne 8. ledna 1933

 Účast : Rovný Fr., Novotný, Bruthanz, Hybeš Jos., Hybeš Ant., Fabian, Šedinová Alžběta, Fabiánová,  Novotná

 Čten zápis valné hromady 29. XII. 1931 a schůzí ze dne 6.I. a 27. I., 30.VI., 7.XII. 1932, které jsou schváleny.

 Správa pokladní :

 Čistý zisk a celková hotovost  Kčs 340,-

 Po volné debatě usneseno :

 Kroužek divadelních ochotníků v Liblicích přestupuje ku dramatickému sdružení sportovnímu klubu Liblice.

se svým jměním v hotovosti  Kčs 300,-

nemovitý majetek jeviště v ceně Kčs 300,-

Kčs 40,- věnuje knihovně obce Liblic

 Tímto jest valná hromada ukončena

 Dodatek :

Členové kroužku přestupují automaticky do dramatického sdružení SK Liblice bez placení zápisného a platí příspěvky od 1.I.1933 stanovené dramatickým sdružením

 Novotný

t.č. jednatel

 Pokračování jednacího protokolu po sloučení kroužku divadelních ochotníků  s dramatickým odborem při sportovním klubu Liblice.

Zápis řádné členské schůze konané dne 25. ledna 1933

 Kolega předseda Chybný zahájil schůzi za přítomnosti 11 členů

Kolega J. Hybeš hlásí, že zapravil účet za plakáty  tj. 92,70 Kčs. Domalování kulis a doplacení p. Tognetimu, odkládá se na pozdější dobu. Kolega Novák Ant. přinese legitimace a jednatel je vyplní. Kol. režisér Jelínek podává uspokojivý referát o sehrání divadla. Kolega Holub hlásí, že vybráno bylo při divadle hraném dne 22.I.1933  294,- Kčs. Vydání 238,20 Kčs. Zbývá 55,20 Kčs. Poukázáno na líčení 25,- Kčs a za napovídání 10,- Kčs.

 Další činnost : Kolega Ant. Novák vybral divadelní hru „Dědkové“.

 Kolega Jelínek dává návrh, aby se členstvo svolávalo na schůze oběžníkem, za což by se platilo 10,- Kčs a zároveň psaní plakátů, což by oboje obstaral 1 člen. Návrh schválen.

 Kolega Kohout dává návrh na kolegu V. Nováka, což bylo schváleno.

Přijímání členů :  hlásí se p. Linka, jednohlasně přijat.

Správa správce inventáře : zhotovil do ochozu rámy.

 Přednesena žádost správního výboru, aby dramatický odbor vzal si za svoje pořádání Maškarní zábavy. Obstarání této záležitosti si bere výjimečně kolega Fabián a pro příště se jeho žádosti nevyhoví.

 Kolega Jelínek dává návrh by dramatický odbor se přihlásil za člena k Ústřední matici divadelních ochotníků v Praze. Schváleno.

Kolega Jelínek bere na sebe režii divadla pro děti.

Kolega předseda Chybný končí schůzi v 22 ½  h.

 Zápis řádné členské schůze konané dne 14. února 1933

 

 Kolega předseda Chybný zahajuje schůzi za přítomnosti 20 členů.

Kolega jednatel přečetl zápis z minulé členské schůze. Zápis schválen.

Autorské právo na hry vyrovná kolega Holub a  J. Hybeš. Příjem z hry „Dědkové“  činí 261.10 Kčs . Vyúčtování až ve výborové schůzi. Kolega Novák A. přednesl referát o sehrání divadelní hry „Dědkové“  celkem uspokojivý.

Kolega předseda dává návrh na úpravu nápovědy. Kolega režisér Jelínek upozorňuje členy, by se při hře nedívali do nápovědy. Kolega Fabian přednesl správu o úpravě jeviště a předal 40 kusů legitimací po likvidaci vzdělávacího kroužku.

 Přijímání členů :  Jedlička Karel. Přijat.

Jako další hra bude Skružného „Venoušek a Stázička“

Po té schůze skončena.

Odeslány 3 dopisy Ústřední matici divadelních ochotníků

 

Zápis výborové schůze konané dne 20. února 1933,  7 večer

 

 Kolega předseda zahajuje schůzi za účasti 6 členů. Přečten zápis minulé členské schůze. Schválen.

Příjem z hry „Dědkové“  261,10 Kčs zbývá 97,85 Kčs.  Zpráva pokladní schválena. Kolega Holub obstará koupi vstupenek na neděli 26. února. Přikročeno k projednávání přístupu za členy k Ústřední matici divadelních ochotníků v Praze. Pročteny podmínky. Kolega předseda dává návrh, by tato záležitost byla přednesena ve správním výboru.  Dále, aby správní výbor povolil část. 25,- Kč na uhrazení příspěvků a část by členové platili sami. Schváleno. Usneseno by se přihlásilo 10 členů jmenovaných 10 kompars.

 Po té schůze skončena o ½  h.

 Odeslán 1 dopis na J. Skružného s žádostí o autorské právo.

Zápis členské schůze konané dne 1. března 1933

 Kolegyně místopředseda Fabiánová zahajuje schůzi za přítomnosti 10 členů. Na program vyúčtování z posledního divadla. Kolega pokladník omluvil svoji neúčast a poslal knihu pokladní. Vybráno 224,- Kč. Vydání 134,60 Kč. Zbývá 33,70 Kč. Doposud však nebylo zapraveno  aut. právo. Kolega režisér se nedostavil. Kolegyně Šedinová žádá by divadelní knížky u ní uschované byly přeneseny do klubovní skříně. Po té schůze skončena.


Zápis z členské schůze ze dne 16. VI. 1933 v klubové místnosti  za účasti 11 členů.

 Kolega předseda vítá přítomné členy a promlouvá ohledně sehrání divadla k oslavě mistra   J. Husa.

Kolega Jelínek rozdává přítomným úlohy k sehrání hry „Pro víru“. Hra je proponována na den 5. července. Plakáty se dají tisknouti. Kolega Novák Ant. obstará koupi 6 knížek  á 6,- Kč a půjčení krojů kolega Novotný. V. Novák nechá tisknouti  30 ks plakátů. Po té dává kolega rež. Jelínek ponaučení členům jak mají vystupovat ve svých úlohách.

Schůze skončena v ½ 11 hod. večer.

 Zápis členské schůze konané dne 13. VII. 1933 za účasti 10 členů

 

 Kolega Chybný zahajuje schůzi v 9 hod. Čten zápis z minulé schůze. Kolega Chybný podotýká, že správní výbor schválil žádost ohledně pojištění. K pojištění navrhnuti tito členové :

Chybný, Fabiánová, Fabián, Jelínek, Šedinová, Novotný, Boháčková, Urban, Babková, Novák Ant., dále 10 členů kompars. Ze zápisu schůze konané 1. března (čteno) konstantováno, že nebyly  dosud přeneseny divadelní knížky  do klubové skříně. Oba zápisy po tomto schváleny.

 Z hry „Pro víru“, která měla úspěch vybráno 385,- Kč, vydáno 204,90, zbylo 180,70. Autorské právo nebylo dosud vyrovnáno, neboť nepřišlo určení poplatku. Zbytek peněz se předá do hlavní pokladny. Kolega režisér Jelínek  referuje o posledním divadle celkem uspokojivě. Žádá by se veškeré členstvo dostavovalo do zkoušek příštího divadla včas.

Kolega Chybný žádá by se členské schůze konaly každých 14 dní, což členy schváleno. Pro další činnost dosud nerozhodnuto.

 Schůze skončena o ½ 11 hod.

 

Zápisy jsou opsány z originální Knihy jednacích protokolů, která je uložena v Okresním archivu v Kolíně a zveřejněno se souhlasem archivu.

 

divadelni-spolek.jpg

Divadelní spolek

Fotografii poskytl pan Stanislav Šedina, rodák z Liblic